„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების შესწორების თაობაზე „საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრისა და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის (2023)

მუხლი 1

ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირის და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შეთანხმების I ოქმი, რომელიც ეხება „საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრას და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდებს, ჩანაცვლდეს ამ გადაწყვეტილების დანართში მოყვანილი ტექსტით.

მუხლი 2

გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი მიღებისთანავე.
ის მოქმედია 2021 წლის 1-ლი სექტემბრიდან.

შესრულებული თბილისში, 2021 წლის 1 სექტემბერს.

ქვეკომიტეტის სახელით

პრეზიდენტი

ს. ურიდია

დანართი

ოქმი I

„საქონლის წარმოშობისცნების განსაზღვრისა და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდების შესახებ

მუხლი 1

მოქმედი წარმოშობის წესები

1. ამ შეთანხმების განხორციელების მიზნებისთვის გამოიყენება პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის პრეფერენციული წარმოშობის შესახებ რეგიონული კონვენცის („კონვენცია“) I დანართი და II დანართის შესაბამისი დებულებები, უახლესი შესწორებული და გამოქვეყნებული ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში.

2. ნებისმიერი მითითება „შესაბამის შეთანხმებაზე“, კონვენციის I დანართსა და II დანართის შესაბამის დებულებაზე განმარტებული იქნება როგორც მითითება ამ შეთანხმებაზე.

3. კონვენციისI დანართის16(5) მუხლის და21(3) მუხლის მიუხედავად, თუკუმულაციამოიცავსმხოლოდEFTA სახელმწიფოებს, ფარერისკუნძულებს, ევროკავშირს, თურქეთისრესპუბლიკას, სტაბილიზაციისადაასოცირებისპროცესისმონაწილეებს, მოლდოვის რესპუბლიკას, საქართველოსადაუკრაინას, წარმოშობისმტკიცებულებაშეიძლებაიყოსEUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი ანწარმოშობისდეკლარაცია.

1 OJ EU L 54, 26.2.2013, გვ. 4.

მუხლი 2

წარმოშობის ალტერნატიულად მოქმედი წესები

1. წინამდებარე ოქმის 1-ლი მუხლის მიუხედავად, შეთანხმების განხორციელების მიზნით, საქონელი, რომელიც იღებს პრეფერენციული წარმოშობის სტატუსს, ამ ოქმის A დანართში ("გარდამავალი წესები") განსაზღვრული წარმოშობის ალტერნატიული წესების შესაბამისად, ასევე ჩაითვლება ევროკავშირის ან საქართველოს წარმოშობის სტატუსის მქონედ.

2. გარდამავალი წესები გამოიყენება იმ კონვენციაში, შესწორების ძალაში შესვლამდე, რომელსაც ეფუძნება გარდამავალი წესები.

მუხლი 3

დავების მოგვარება

1. კონვენციის I დანართის 32-ე მუხლით ან წინამდებარე ოქმის A დანართის 34-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემოწმების პროცედურასთან წარმოშობილი დავები, რომელთა გადაწყვეტაც ვერ ხდება შემოწმების მომთხოვნ საბაჟო უწყებასა და შემოწმების განხორციელებაზე პასუხისმგებელ საბაჟო უწყებას შორის, წარედგინება საბაჟო ქვეკომიტეტს.

2. ნებისმიერ შემთხვევაში, დავები იმპორტიორისა და იმპორტიორი სახელმწიფოს საბაჟო უწყებას შორის უნდა გადაწყდეს ამ ქვეყნის ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 4

ოქმში ცვლილებების შეტანა

საბაჟო ქვეკომიტეტმა შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ოქმის დებულებებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მუხლი 5

კონვენციიდან გასვლა

1. იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირი ან საქართელო კონვენციის მე-9 მუხლის შესაბამისად, წერილობით წარადგენს შეტყობინებას კონვენციის დეპოზიტართან კონვენციიდან გასვლის განზრახვის შესახებ, ევროკავშირი და საქართველო დაუყოვნებლივ დაიწყებენ მოლაპარაკებებს ამ შეთანხმების განხორციელების მიზნებისთვის წარმოშობის წესების განსაზღვრის თაობაზე.

2. ახლად შეთანხმებული წარმოშობის წესების ძალაში შესვლამდე, ამ შეთანხმების მიზნებისთვის, გამოიყენება კონვენციიდან გასვლის მომენტისთვის ძალაში მყოფი I დანართი და, საჭიროებისამებრ, II დანართის შესაბამისი დებულებები. ამასთან, გასვლის მომენტისთვის ძალაში მყოფი კონვენციის I დანართი და, საჭიროებისამებრ, II დანართის შესაბამისი დებულებები განმარტებული იქნება ისე, რომ არსებობდეს ორმხრივი კუმულაციის საშუალება მხოლოდ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის.

დანართი A

ალტერნატიული მოქმედი წარმოშობის წესები

პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის პრეფერენციული წარმოშობის წესების შესახებ რეგიონული კონვენციის ხელშემკვრელ მხარეებს შორის სურვილისამებრ გამოყენების წესები, კონვენციაში შესწორების შეტანის დასრულებამდე და ძალაში შესვლამდე

(„წესები“ ან „გარდამავალი წესები“)

„წარმოშობის სტატუსის მქონე საქონლის“ ცნების განსაზღვრა და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდები

სარჩევი


მიზნები

თავი I ზოგადი დებულებები

მუხლი 1 განმარტებები

თავი II „საქონლის წარმოშობის“ ცნების განმარტება

მუხლი 2 ზოგადი მოთხოვნები

მუხლი 3 მთლიანად წარმოშობილი პროდუქცია

მუხლი 4 საკმარისი დამუშავება ან გადამუშავება

მუხლი 5 ტოლერანტობის წესი

მუხლი 6 არასაკმარისი დამუშავება ან გადამუშავება

მუხლი 7 წარმოშობის კუმულაცია

მუხლი 8 წარმოშობის კუმულაციის გამოყენების პირობები

მუხლი 9 შეფასების ერთეული

მუხლი 10 კომპლექტები

მუხლი 11 ნეიტრალური ელემენტები

მუხლი 12 აღრიცხვის სეგრეგაცია

თავი III ტერიტორიული მოთხოვნები

მუხლი 13 ტერიტორიულობის პრინციპი

მუხლი 14 ცვლილების არარსებობა

მუხლი 15 გამოფენები

თავი IV დაბრუნება ან გადასახადისგან გათავისუფლება

მუხლი 16 საბაჟო გადასახადის დაბრუნება ან მისგან გათავისუფლება

თავი V წარმოშობის დადასტურება

მუხლი 17 ზოგადი მოთხოვნები

მუხლი 18 წარმოშობის დეკლარაციის შედგენის პირობები

მუხლი 19 უფლებამოსილი ექსპორტიორი

მუხლი 20 EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემის პროცედურა

მუხლი 21 რეტროსპექტულად გაცემული EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი

მუხლი 22 EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის დუბლიკატის გაცემა

მუხლი 23 წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოქმედების ვადა

მუხლი 24 თავისუფალი ზონები

მუხლი 25 იმპორტირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

მუხლი 26 იმპორტირება პარტიებადმუხლი 27 წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულებისგან გათავისუფლება

მუხლი 28 შეუსაბამობები და მექანიკური შეცდომები

მუხლი 29 მომწოდებლის დეკლარაციები
მუხლი 30 ევროში გამოხატული თანხები

თავი VI თანამშრომლობის პრინციპები და დოკუმენტური მტკიცებულებები

მუხლი 31 დოკუმენტური მტკიცებულებები, წარმოშობის მტკიცებულებების და თანმხლები დოკუმენტების შენახვა

მუხლი 32 დავების მოგვარება

თავი VII ადმნისტრაციული თანამშრომლობა

მუხლი 33 შეტყობინება და თანამშრომლობა

მუხლი 34 წარმოშობის მტკიცებულებების შემოწმება

მუხლი 35 მომწოდებლის დეკლარაციების შემოწმება

მუხლი 36 ჯარიმები

თავი VIII დანართი A-ს გამოყენება

Article 37 ევროპული ეკონომიკური სივრცე

მუხლი 38 ლიხტენშტაინი

მუხლი 39 სან-მარინოს რესპუბლიკა
მუხლი 40 ანდორას სამთავრო მუხლი 41 სეუტა და მელილა

დანართების ჩამონათვალი

დანართი I: გაცნობითი ხასიათის შენიშვნები II დანართში მოცემული ნუსხის მიმართ

დანართი II: დამუშავების ან გადამუშავების ჩამონათვალი, რომელიც უნდა განხორციელდეს წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებზე, რათა წარმოებულმა პროდუქტმა მიიღოს წარმოშობის სტატუსი

დანართი III: წარმოშობის დეკლარაციის ტექსტი

დანართი IV: EUR. 1 გადაადგილების სერტიფიკატის ნიმუშები და EUR. 1 გადაადგილების სერტიფიკატის გამოყენება

დანართი V: სეუტასა და მელილაში წარმოშობილი საქონლის შესახებ მოქმედი განსაკუთრებული პირობები

დანართი VI: მომწოდებლის დეკლარაცია

დანართი VII: მომწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია

მიზნები

წინამდებარე წესები არჩევითი ხასიათისაა. ისინი განკუთვნილია დროებითი გამოყენებისთვის მანამ, სანამ არ დასრულდება და ძალაში არ შევა პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის წარმოშობის პრეფერენციული წესების შესახებ რეგიონული კონვენციის ("PEM კონვენცია" ან "კონვენცია") შესწორება. ეს წესები ორმხრივად გამოიყენება იმ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ვაჭრობისთვის, რომლებიც თანხმდებიან მიუთითონ მათზე ან შეიტანონ ისინი ორმხრივ შეღავათიან სავაჭრო ხელშეკრულებებში. წინამდებარე წესები გამიზნულია წარმოადგენდეს კონვენციის წესების ალტერნატივას, რომლებიც, როგორც ამას კონვენცია ითვალისწინებს, არ ეწინააღმდეგება შესაბამის შეთანხმებებში ჩამოყალიბებულ პრინციპებს და არც ხელშემკვრელ მხარეებს შორის დადებულ სხვა დაკავშირებულ ორმხრივ შეთანხმებებს.
შესაბამისად, ეს წესები არ იქნება სავალდებულო, არამედ არჩევითი. ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ეკონომიკური ოპერატორების მიერ, რომელთაც სურთ მოიპოვონ პრეფერენციები ამ წესების საფუძველზე, კონვენციის წესების ნაცვლად.

ეს წესები არ არის გამიზნული კონვენციის შეცვლისთვის. კონვენცია განაგრძობს სრულად ფუნქციონირებას კონვენციის ხელშემკვრელ მხარეებს შორის. ეს წესები არ შეცვლის კონვენციით გათვალისწინებული ხელშემკვრელი მხარეების უფლებებსა და მოვალეობებს.

თავი I - ზოგადი დებულებები

მუხლი 1

განმარტებები

ამ წესების მიზნებისთვის:

(ა) გავრცელების ხელშემკვრელი მხარე ნიშნავს პან-ევრო ხმელთაშუა ზღვის კონვენციის ხელშემკვრელ მხარეს, რომელიც ამ წესებს რთავს ორმხრივ შეღავათიანი ვაჭრობის შეთანხმებაში, პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის კონვენციის მეორე ხელშემკვრელ მხარესთან და არის ამ შეთანხმების მხარეები;

(ბ) "თავები", "სათაურები" და "ქვესათაურები" ნიშნავს თავებს, სათაურებსა და ქვესათაურებს (ოთხნიშნა ან ექვსნიშნა კოდები), გამოყენებულს იმ ნომენკლატურაში, რომელიც შეადგენს საქონლის აღწერისა და კოდირების ჰარმონიზებულ სისტემას ("ჰარმონიზებული სისტემა"), საბაჟო თანამშრომლობის საბჭოს 2004 წლის 26 ივნისის რეკომენდაციის შესაბამისად განხორციელებული ცვლილებებით;

(გ) "კლასიფიცირებული" ნიშნავს საქონლის კლასიფიკაციას ჰარმონიზებული სისტემის კონკრეტული სათაურით ან ქვესათაურით;

(დ) „პარტია“ ნიშნავს პროდუქციას, რომელიც:

(i) ერთდროულად იგზავნება ერთი ექსპორტიორის მიერ პარტიის ერთ მიმღებთან; ან

(ii) მოქცეულია ერთ სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში, რომელიც ეხება მათ ტრანსპორტირებას ექსპორტიორისგან პარტიის მიღებამდე, ხოლო ამგვარი დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში ერთ ანგარიშფაქტურაში;

(ე) „მხარის საბაჟო ორგანოები ან მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარე” ევროკავშირისთვის ნიშნავს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ნებისმიერ საბაჟო ორგანოს;

(ვ) "საბაჟო ღირებულება" ნიშნავს ღირებულებას, რომელიც განისაზღვრება 1994 წელს ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ ზოგადი შეთანხმების VII მუხლის (ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეთანხმება საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის შესახებ) შესრულების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად;

(ზ) “ფრანკო-ქარხნის ფასი" ნიშნავს პროდუქტზე ქარხნის ფასს, გადახდილს მწარმოებლისთვის იმ სახელმწიფოში, რომლის პასუხისმგებლობითაც ხდება პროდუქციის საბოლოო დამუშავება ან გადამუშავება, იმ პირობით, რომ ფასი მოიცავს ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულებას, გარდა ნებისმიერი სახის შიდა გადასახადებისა, რაც ანაზღაურებული იქნება, ან შეიძლება ანაზღაურდეს მიღებული პროდუქციის ექსპორტირების შემდეგ. როდესაც საბოლოო დამუშავება ან გადამუშავება ხდება მწარმოებლის ქვეკონტრაქტირებით, ტერმინი „მწარმოებელი” ნიშნავს საწარმოს, რომელმაც დაიქირავა ქვეკონტრაქტორი.

როდესაც გადახდილი მიმდინარე ღირებულება არ მოიცავს პროდუქტის წარმოებასთან დაკავშირებულ ყველა დანახარჯს, რომელიც რეალურად წარმოიშობა მხარეში, ფრანკო-ქარხნის ფასი ნიშნავს ყველა იმ ხარჯის ჯამს, ნებისმიერი შიდა გადასახადის გამოკლებით, რომელიც ანაზღაურდება ან შეიძლება ანაზღაურდეს, როდესაც მიღებული პროდუქტის ექსპორტი განხორციელდება;

(თ) „ურთიერთშემცვლელი მასალა" ან „ურთიერთშემცვლელი პროდუქტი" ნიშნავს მასალას ან პროდუქტს, რომელიც არის იმავე სახეობისა და კომერციული ხარისხის მქონე, იმავე ტექნიკური და ფიზიკური მახასიათებლებით, და რომელთა ერთმანეთისგან გარჩევა შეუძლებელია;

(ი) „საქონელი" ნიშნავს როგორც მასალას, ასევე პროდუქტს;

(კ) „წარმოება“ ნიშნავს ნებისმიერი სახის დამუშავებას ან გადამუშავებას, მათ შორის აწყობას;

(ლ) „მასალა“ ნიშნავს ნებისმიერ ინგრედიენტს, ნედლ მასალას, კომპონენტს, ნაწილს და ა.შ., რომელიც გამოიყენება პროდუქტის წარმოებაში;

(მ) არაადგილობრივი მასალების მაქსიმალური შემცველობა ნიშნავს არაადგილობრივი მასალების მაქსიმალურ ნებადართულ შემცველობას დასამუშავებელ ან გადასამუშავებელ ნაწარმში, რათა საკმარისი იყოს მისთვის ადგილობრივი პროდუქტის სტატუსის მისანიჭებლად. ეს შეიძლება გამოიხატოს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის პროცენტის ან ამ გამოყენებული მასალების სუფთა წონის პროცენტის სახით, რომელიც მოქცეულია თავების, თავის, სათაურის ან ქვესათაურის მითითებული ჯგუფის ქვეშ;

(ნ) "პროდუქტი" ნიშნავს წარმოებულ პროდუქტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მისი გამოყენება მოგვიანებით განზრახულია სხვა საწარმოო ოპერაციაში;

(ო) "ტერიტორია" მოიცავს მხარის სახმელეთო ტერიტორიას, შიდა წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვას;

(პ) “დამატებითი ღირებულება“უნდა განისაზღვროს როგორც პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასი იმ გამოყენებული მასალების საბაჟო ღირებულების გამოკლებით, რომელიც მიეკუთვნება სხვა მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეებს, რომლებთანაც მოქმედებს კუმულაცია, ან თუ უცნობია საბაჟო ღირებულება და ვერ ხერხდება მისი დადგენა, ამ შემთხვევაში განისაზღვრება ექსპორტიორ მხარეში მასალისთვის გადახდილი პირველი დადგენილი ღირებულების მიხედვით;

(ჟ) „მასალების ღირებულება“ ნიშნავს წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალის იმპორტის დროს მის საბაჟო ღირებულებას, ან, თუ იგი უცნობია და ვერ ხერხდება დადგენა, მაშინ იგულისხმება ექსპორტიორ მხარეში მასალებისთვის გადახდილი პირველი დადასტურებადი ფასი. როდესაც გამოყენებული ადგილობრივი მასალების ღირებულება დასადგენია, გამოიყენება mutatis mutandis.

თავი II - „საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრა

მუხლი 2

ზოგადი მოთხოვნები

ამ შეთანხმების განხორციელების მიზნით, ქვემოთ ჩამოთვლილი პროდუქტები უნდა ჩაითვალოს ერთი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილად მისი ექსპორტისას მეორე მხარეში:

(ა) პროდუქცია, რომელიც მთლიანად წარმოშობილია მხარეში მე-3 მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში;

(ბ) ერთ-ერთი მხარის მიერ წარმოებული პროდუქცია ისეთი მასალებით, რომლებიც არ არის მთლიანად წარმოშობილი ამ ტერიტორიაზე, იმ პირობით, რომ ამგვარმა მასალებმა განიცადეს საკმარისი დამუშავება-გადამუშავება აღნიშნულ ტერიტორიაზე მე-4 მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში.

მუხლი 3

მთლიანად წარმოშობილი პროდუქცია

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი პროდუქტები ჩაითვლება მთლიანად ერთი მხარის მიერ წარმოებულად სხვა მხარეში ექსპორტის დროს:

(ა) ამ ქვეყნის ნიადაგიდან ან ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მინერალური პროდუქტები და ბუნებრივი წყალი;

(ბ) იქ მოყვანილი მცენარეული პროდუქტები, მათ შორის წყლის მცენარეები და ბოსტნეული;
(გ) იქ დაბადებული და გაზრდილი ცოცხალი ცხოველები;

(დ) იქ გაზრდილი ცოცხალი ცხოველებისაგან წარმოებული პროდუქცია;

(ე) იქ დაბადებული და გაზრდილი დაკლული ცხოველებისგან წარმოებული პროდუქცია;
(ვ) იქ განხორციელებული ნადირობითა თუ თევზჭერით მიღებული პროდუქცია;

(ზ) აკვაკულტურის პროდუქტები, სადაც თევზები, კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლოები იბადებიან ან იზრდებიან წარმოშობილი კვერცხისგან, ლიფსიტებისგან, წვრილი თევზებისგან ან ახალგაზრდა ორაგულისგან;

(თ) ზღვაში თევზჭერით მიღებული ან ზღვიდან მიღებული სხვაგვარი პროდუქცია მისი მცურავი საშუალებების დახმარებით ტერიტორიული წყლების საზღვრებს გარეთ;

(ი) მათ მცურავ თევზსარეწში წარმოებული პროდუქცია, რომელიც მიღებულია მხოლოდ (თ) ქვეპუნქტში მოხსენიებული პროდუქტებიდან;

(კ) იქ მოპოვებული მეორადი საგნები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ნედლეულის აღსადგენად;

(ლ) ნარჩენები და ჯართი, რომელიც წარმოიშობა იქ განხორციელებული საწარმოო ოპერაციების შედეგად;

(მ) ტერიტორიული წყლების გარეთ ზღვის ნიადაგიდან ან ქვენიადაგიდან ამოღებული პროდუქცია იმ პირობით, რომ მათ აქვთ აღნიშნული ნიადაგის ან ქვენიადაგის დამუშავების ექსკლუზიური უფლება;

(ნ) იქ წარმოებული საქონელი, რომელიც შექმნილია მხოლოდ „ა-მ” ქვეპუნქტებში დადგენილი პროდუქციისგან.

2. ტერმინები „მისი მცურავი საშუალებები” და „მისი მცურავი თევზსარეწი“, მოცემული პირველი პუნქტის (თ) და (ზ) ქვეპუნქტებში, ეხება მხოლოდ იმ მცურავ საშუალებებსა და მცურავ თევზსარეწებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს:

(ა) რეგისტრირებულია ექსპორტიორ ან იმპორტიორ მხარეში;

(ბ) დაცურავენ ექსპორტიორი ან იმპორტიორი მხარის დროშის ქვეშ;
(გ) აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

(i) მათ სულ მცირე 50%-ს ფლობენ ექსპორტიორი ან იმპორტიორი მხარის მოქალაქეები; ან

(ii) მათ ფლობს კომპანიები:

(Video) Ukraine ‘is ready’ for counter-offensive | Ukraine: The Latest | Podcast

– რომელთაც აქვთ თავიანთი სათავო ოფისი და მთავარი ბიზნესსაქმიანობის ადგილი ექსპორტიორ ან იმპორტიორ მხარეში; და

– რომელთა სულ მცირე 50%-ს ფლობს ექსპორტიორი ან იმპორტიორი მხარე, ან საჯარო უწყებები, ან ამ მხარეების მოქალაქეები.

3. მე-2 პუნქტის მიზნებისათვის, როდესაც ექსპორტიორი ან იმპორტიორი მხარე არის ევროკავშირი, ეს გულისხმობს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს.

4. მე-2 პუნქტის მიზნებისათვის, EFTA სახელმწიფოები მიჩნეული უნდა იყოს მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარედ.

მუხლი 4

საკმარისად დამუშავებული-გადამუშავებული პროდუქცია

1. ამ მუხლის მესამე პუნქტისა და მე-6 მუხლის შეუზღუდავად, პროდუქცია, რომელიც არ არის ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი, ჩაითვლება საკმარისად დამუშავებულად-გადამუშავებულად, თუ დაკმაყოფილებულია II დანართში საქონელთან დაკავშირებით ჩამოთვლილი პირობები.

2. თუ პროდუქცია, რომელმაც მიიღო წარმოშობის სტატუსი ქვეყანაში, 1-ლი პუნქტის შესაბამისად, გამოიყენება როგორც მასალა სხვა პროდუქციის წარმოებისთვის, ყურადღება არ უნდა მიექცეს იმ წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო მის წარმოებაში.

3. განსაზღვრა იმისა, დაკმაყოფილებულია თუ არა 1-ლი პუნქტის მოთხოვნები, ხორციელდება თითოეული პროდუქტისთვის.

თუმცა, თუ შესაბამისი წესი ემყარება წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მაქსიმალურ შემცველობასთან შესაბამისობას, მხარეთა საბაჟო ორგანოებმა შესაძლებელია ექსპორტიორებს ნება დართონ გამოთვალონ საქონლის ფრანკო-ქარხნის ფასი და წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების საშუალო ღირებულება, როგორც ეს მოცემულია მე-4 პუნქტში, რათა გათვალისწინებული იყოს ფასებისა და ვალუტის კურსის მერყეობის საკითხი.

4. მე-3 პუნქტის მეორე ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში, პროდუქტის საშუალო ფრანკო-ქარხნის ფასი და წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების საშუალო ღირებულება უნდა გამოითვალოს შესაბამისად ფრანკო-ქარხნის ფასების ჯამის საფუძველზე, რომლებიც გადახდილია წინა ფისკალური წლის განმავლობაში იმავე პროდუქტის გასაღების ყველა შემთხვევის გათვალისწინებით და ექსპორტიორი მხარის მიერ განსაზღვრული წინა ფისკალური წლის განმავლობაში იმავე პროდუქციის წარმოებაში გამოყენებული ყველა წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალის ღირებულების ჯამის ჩათვლით, ან, თუ არ არსებობს სრული ფისკალური წლის მონაცემები, მაშინ გამოითვლება უფრო მოკლე დროით, რომელიც არ უნდა იყოს სამ თვეზე ნაკლები.

5. ექსპორტიორები, რომლებმაც საშუალო გაანგარიშება აირჩიეს, თანმიმდევრულად გამოიყენებენ ასეთ მეთოდს საანგარიშგებო ფისკალური წლის მომდევნო წლის განმავლობაში, ან, საჭიროების შემთხვევაში, უფრო მოკლე პერიოდის შემდეგ, რომელიც გამოყენებულია მითითებად. მათ შეიძლება შეწყვიტონ ასეთი მეთოდის გამოყენება, როდესაც მოცემული ფისკალური წლის განმავლობაში, ან უფრო მოკლე წარმომადგენლობითი პერიოდის განმავლობაში, არანაკლებ სამი თვისა, ისინი აღნიშნავენ, რომ შეჩერებულია ხარჯების ან ვალუტის კურსის რყევები, რომლებიც ამართლებდა ამ მეთოდის გამოყენებას.

6. მე-4 პუნქტში მითითებული საშუალო გამოყენებული უნდა იქნეს, როგორც ფრანკო-ქარხნის ფასი და წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების ღირებულება, წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მაქსიმალურ შინაარსთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

მუხლი 5

ტოლერანტობის წესი

1. მე-4 მუხლის ნაწილობრივი გაუქმების და ამავე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების გათვალისწინებით, წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალები, რომლებიც II დანართის ჩამონათვალში მითითებული პირობების შესაბამისად, არ უნდა იქნეს გამოყენებული მოცემული პროდუქტის წარმოებაში, ამის მიუხედავად, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმ პირობით, რომ მათი საერთო სუფთა წონა ან პროდუქტის სავარაუდო ღირებულება არ აჭარბებს:

(ა) პროდუქტის სუფთა წონის 15%-ს, რომელიც განეკუთვნება მე-2 და მე-4-დან 24-მდე თავებს, გარდა მე-16 თავში დასახელებული გადამუშავებული თევზპროდუქტებისა;

(ბ) პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 15%-ს, გარდა (ა) პუნქტით გათვალისწინებული პროდუქტებისა.

ეს პუნქტი არ ვრცელდება ჰარმონიზებული სისტემის 50-63-ე თავებში მოქცეულ პროდუქტებზე, რომელთა მიმართაც გამოიყენება I დანართის მე-6 და მე-7 შენიშვნებში აღნიშნული დასაშვები ცდომილება.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით დაუშვებელია წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მაქსიმალური შემცველობის პროცენტობის გადაჭარბება, როგორც ეს განსაზღვრულია II დანართის ჩამონათვალში მითითებულ წესებში.

3. ამ მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები არ ვრცელდება პროდუქტებზე, რომლებიც მთლიანად მიიღება მხარეში მე-3 მუხლის მიხედვით. ამასთან, მე-6 და მე-9 მუხლების 1-ლი პუნქტის შეუზღუდავად, ამ დებულებებით გათვალისწინებული დასაშვები ცთდომილება მაინც გამოიყენება პროდუქტების მიმართ, რისთვისაც II დანართის ჩამონათვალში მოცემული წესის თანახმად, მასალები, რომლებიც გამოიყენება ამ პროდუქტის წარმოებაში, მთლიანად უნდა იყოს შეძენილი.

მუხლი 6

არასაკმარისი დამუშავება ან გადამუშავება

1. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის დაურღვევლად, შემდეგი ოპერაციები ჩაითვლება არასაკმარის დამუშავებად წარმოშობის მქონე პროდუქციისთვის სტატუსის მინიჭების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, შესრულებულია თუ არა მე-4 მუხლის მოთხოვნები:

(ა) კონსერვირების ოპერაციები პროდუქციის ვარგისიანობის შენარჩუნების უზრუნველყოფის მიზნით ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს;

(ბ) ფუთების დაშლა და აწყობა;

(გ) რეცხვა, წმენდა; მტვრის, მჟავის, ზეთის, საღებავის ან სხვა სახის საფარების მოცილება;
(დ) ქსოვილის დაუთოება ან დაპრესვა;

(ე) ღებვისა და გაპრიალების მარტივი ოპერაციები;

(ვ) ბრინჯის გასუფთვება და ნაწილობრივი ან სრული დაფქვა; გაპრიალება და მომინანქრება (შოკოლადით დაფარვა) მარცვლეულისა და ბრინჯის;

(ზ) შაქრის ღებვის ან არომატიზაციის ან შაქრის ნატეხების დამზადების ოპერაციები; შაქრის კრისტალების ნაწილობრივი ან სრული დაფქვა;

(თ) ხილის, თხილის და ბოსტნეულის თლა, კურკის გამოცლა და ნაჭუჭის მოცილება;
(ი) თლა, მარტივი ფქვა ან მარტივი ჭრა;

(კ) ცრა, გაცხრილვა, გადარჩევა, კლასიფიცირება, დაჯგუფება, მისადაგება; (ნაკეთობათა კომპლექტების შედგენის ჩათვლით);

(ლ) მარტივი მოთავსება ბოთლებში, თუნუქის ქილებში, კოლბებში, ჩანთებში, ჩემოდნებში, ყუთებში, დამაგრება ბარათებზე ან დაფებზე და შეფუთვის სხვა მარტივი ოპერაციები;

(მ) შტამპების, იარლიყების, ლოგოების და სხვა განმასხვავებელი ნიშნების მიმაგრება ან ბეჭდვა პროდუქციაზე ან მათ შეფუთვაზე;

(ნ) პროდუქციის მარტივი შერევა, მიუხედავად იმისა, არის ეს სხვადასხვა ტიპის თუ არა;

(ო) შაქრის შერევა ნებისმიერ მასალებთან;

(პ) წყლის მარტივი დამატება ან პროდუქტების განზავება ან გაუწყლოება ან დენატურაცია;

(ჟ) სრული ნაკეთობის შემადგენელი ნაწილებისგან აწყობა ან პროდუქციის დაშლა ნაწილებად;

(რ) ცხოველების დაკვლა;

(ს) (ა)-(რ) ქვეპუნქტებში მოცემული ორი ან მეტი ოპერაციის კომბინირება.

2. ექსპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე მოცემულ პროდუქციასთან მიმართებაში ჩატარებული ყველა ოპერაცია განიხილება ერთად დამუშავება-გადამუშავების საკმარისობის დადგენის საკითხის დაყენებისას პირველი პუნქტის მიხედვით.

მუხლი 7

წარმოშობის კუმულაცია

1. მე-2 მუხლის დებულებების დაურღვევლად, პროდუქცია ჩაითვლება ექსპორტიორ მხარეში წარმოშობილად სხვა ქვეყანაში გატანისას, თუ მათი წარმოება მოხდა ამ ტერიტორიაზე, და გამოყენებულია მასალები, რომლებიც წარმოშობილია მოთხოვნის წარმდგენი ნებისმიერი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე ექსპორტიორი მხარის გარდა, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ექსპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავების ოპერაციები აღემატება მე-6 მუხლით გათვალისწინებულს. აუცილებელი არ არის, რომ ასეთი მასალა იყოს საკმარისად დამუშავებული-გადამუშავებული.

2. როდესაც ექსპორტიორ მხარეში განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავება არ აღემატება მე-6 მუხლით გაწერილ ოპერაციებს, ნებისმიერ სხვა მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილი მასალების გამოყენებით მიღებული პროდუქტი ჩაითვლება ექსპორტიორ მხარეში წარმოშობილ პროდუქტად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შექმნილი დამატებითი ღირებულება აღემატება იმ გამოყენებული მასალების ღირებულებას, რომლებიც წარმოშობილია ნებისმიერი სხვა მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე. თუ ეს ასე არ არის, წარმოებული პროდუქტი ჩაითვლება იმ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე წარმოშობილად, რომელ მათგანზეც მოდის ექსპორტიორ მხარეში პროდუქციის წარმოებისას გამოყენებული მასალების უმეტესი ღირებულება.

3. მე-2 მუხლის დაურღვევლად, და 50-63-ე თავებით გათვალისწინებული პროდუქტის გამოკლებით, ექსპორტიორი მხარის გარდა მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეში განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავების ოპერაციები ჩაითვლება ექსპორტიორ მხარეში განხორციელებულად, როდესაც წარმოებული პროდუქტები განიცდიან შემდგომ დამუშავებას ან გადამუშავებას ამ ექსპორტიორ მხარეში.

4. მე-2 მუხლის დაურღვევლად, 50-63-ე თავებით გათვალისწინებული პროდუქტისთვის და მხოლოდ ორმხრივი ვაჭრობის მიზნებისთვის მხარეებს შორის, იმპორტიორ მხარეში განხორციელებული დამუშავება ან გადამუშავება ჩაითვლება ექსპორტიორ მხარეში განხორციელებულად, როდესაც პროდუქტი გაივლის შემდგომ დამუშავებას ან გადამუშავებას ამ ექსპორტიორ მხარეში.

ამ პუნქტის მიზნებისათვის, ევროკავშირის სტაბილიზაციისა და ასოცირების პროცესის მონაწილეები და მოლდოვას რესპუბლიკა განიხილება როგორც ერთი მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარე.

5. მხარეებს შეუძლიათ გააფართოონ ამ მუხლის მე-3 პუნქტის მოქმედების მასშტაბი და იგი ვრცელდებოდეს ცალმხრივად 50-63-ე თავების პროდუქტების იმპორტზე. მხარე, რომელიც ირჩევს ასეთ გაფართოებას, ატყობინებს მეორე მხარეს და აცნობებს ევროკომისიას მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

6. მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული კუმულაციის მიზნებისთვის წარმოშობის სტატუსის მქონე პროდუქტი მიიჩნევა წარმოშობის სტატუსის მქონედ ექსპორტიორ მხარეში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქ ჩატარებული დამუშავება ან გადამუშავება აღემატება მე-6 მუხლით მითითებულ ოპერაციებს.

7. პირველ პუნქტში მითითებული ერთ-ერთ ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილი პროდუქცია, რომელიც არ არის დამუშავებული ან გადამუშავებული ექსპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე, ინარჩუნებს წარმოშობას, როდესაც ხდება მისი ექსპორტი ერთ-ერთი სხვა მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეში.

მუხლი 8

პირობები წარმოშობის კუმულაციის გამოყენებისთვის

1. მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კუმულაცია გამოიყენება იმ პირობით, რომ:

(ა) წარმოშობის სტატუსის მიღების პროცესში ჩართულ ხელშემკვრელ მხარეებსა და დანიშნულების ხელშემკვრელ მხარეს შორის მოქმედებს 1994 წლის გენერალური შეთანხმება ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ (GATT) XXIV მუხლის მოთხოვნების თანახმად გაფორმებული შეთანხმება შეღავათიანი ვაჭრობის შესახებ; და

(ბ) საქონელმა მოიპოვა წარმოშობის სტატუსი წარმოშობის შესახებ წინამდებარე წესების იდენტური წესების გამოყენებით.

2. ცნობები, რომლებიც მიუთითებს კუმულაციის გამოყენების აუცილებელი მოთხოვნების შესრულებაზე, უნდა გამოქვეყნდეს ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში (C სერია) და საქართველოს ოფიციალურ გამოცემაში, იქაური პროცედურების შესაბამისად.

მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კუმულაცია გამოიყენება ამ ცნობებში მითითებული თარიღიდან.

მხარეები ევროკომისიას გადასცემენ სხვა მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეებთან დადებული შესაბამისი შეთანხმებების დეტალებს, მათ შორის ამ წესების ძალაში შესვლის თარიღებს.

3. წარმოშობის დამადასტურებელ საბუთში უნდა იყოს განცხადება, მითითებული ინგლისურ ენაზე „CUMULATION APPLIED WITH (შესაბამისი მოქმედი ხელშემკვრელი მხარის/მხარეების დასახელება ინგლისურ ენაზე)”, როდესაც პროდუქტმა მიიღო წარმოშობის სტატუსი წარმოშობის კუმულაციის გამოყენებით მე-7 მუხლის შესაბამისად.

იმ შემთხვევებში, როდესაც გადაადგილების მოწმობა EUR.1 გამოიყენება წარმოშობის დამადასტურებელ საბუთად, ეს განცხადება უნდა გაკეთდეს EUR.1 გადაადგილების მოწმობის მე-7 გრაფაში.

4. მხარეებს შეუძლიათ გადაწყვიტონ, რომ მათთვის ექსპორტირებული პროდუქტების შემთხვევაში, რომლებმაც, მე-7 მუხლის შესაბამისად, ექსპორტიორ მხარეში წარმოშობის სტატუსი მიიღეს წარმოშობის კუმულაციის გამოყენებით, უარი თქვან წარმოშობის მტკიცებულებაზე ამავე მუხლის1მე-3 პუნქტში მოცემული განცხადების მითითების ვალდებულების შესრულებაზე.

მხარეებმა უნდაშეატყობინონევროკომისიასუარისთქმისშესახებ, მე-8 მუხლისმე-2 პუნქტის შესაბამისად.

1 მხარეები თანხმდებიან უარი თქვან წარმოშობის დამადასტურებელ საბუთში მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული განცხადების შეტანის ვალდებულებაზე.

მუხლი 9

შეფასების ერთეული

1. წინამდებარე წესების მოქმედებისთვის შეფასების ერთეული იქნება გარკვეული პროდუქცია, რომელიც კლასიფიცირების განსაზღვრისას ჩაითვლება ძირითად ერთეულად ჰარმონიზებული სისტემის ნომენკლატურის გამოყენებით, რაც ნიშნავს, რომ:

(ა) როცა ნაკეთობათა ჯგუფისგან შემდგარი პროდუქცია ფასდება ჰარმონიზებული სისტემის პირობების მიხედვით ერთი სათაურის ქვეშ, მთლიანი პროდუქცია წარმოადგენს შეფასების ერთეულს;

(ბ) როცა პარტია შედგება ჰარმონიზებული სისტემის იმავე ჯგუფის ქვეშ კლასიფიცირებული მთელი რიგი იდენტური პროდუქციისგან, თითოეული პროდუქცია აღებული უნდა იქნეს ინდივიდუალურად წინამდებარე წესების გამოყენებისას.

2. როდესაც ჰარმონიზებული სისტემის ზოგადი მე-5 წესის მიხედვით პროდუქცია მოიცავს შეფუთვას კლასიფიცირების მიზნებისთვის, იგი ასევე ჩართული უნდა იქნეს წარმოშობის განსაზღვრის მიზნებისთვისაც.

3. ერთ მოწყობილობასთან, დანადგართან, აპარატთან ან სატრანსპორტო საშუალებასთან ერთად გამოგზავნილი აქსესუარები, სათადარიგო ნაწილები და ხელსაწყოები, რომლებიც წარმოადგენენ ჩვეულებრივი მოწყობილობის ნაწილს და შეტანილია მის ფრანკო-ქარხნის ფასში, განიხილება ამგვარ მოწყობილობასთან, დანადგართან, აპარატსა და სატრანსპორტო საშუალებასთან ერთად.

მუხლი 10
კომპლექტები

კომპლექტები, როგორც ეს განსაზღვრულია ჰარმონიზებული სისტემის ზოგად მე-3 წესში, განიხილება წარმოშობის მქონედ, თუ წარმოშობის მქონეა მისი ყველა კომპონენტი.

მიუხედავად ამისა, როდესაც კომპლექტი შედგება წარმოშობის მქონე და წარმოშობის სტატუსის არმქონე პროდუქტებისგან, მთლიანი კომპლექტი განიხილება როგორც წარმოშობის მქონე იმ პირობით, თუ წარმოშობის სტატუსის არმქონე პროდუქტების ღირებულება არ აღემატება კომპლექტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 15%-ს.

მუხლი 11

ნეიტრალური ელემენტები

პროდუქტის წარმოშობის განსაზღვრის მიზნებისთვის არცერთი საჭიროებს წარმოშობის დადგენას ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მისი წარმოებისას:

(ა) ელექტროენერგია და საწვავი;

(ბ) ქარხანა და მოწყობილობები;
(გ) მანქანა-დანადგარები და იარაღები;

(დ) საქონელი, რომელიც არ შედის და არც შევა პროდუქციის საბოლოო შემადგენლობაში.

მუხლი 12

აღრიცხვის სეგრეგაცია

1. თუ წარმოშობის სტატუსის მქონე და ამავე სტატუსის არმქონე ურთიერთშემცვლელი მასალები გამოიყენება პროდუქტის დამუშავების ან გადამუშავების პროცესში, ეკონომიკურ ოპერატორებს შეუძლიათ უზრუნველყონ მასალების მართვა სააღრიცხვო სეგრეგაციის მეთოდის გამოყენებით, მასალების ცალკეულ მარაგებში განთავსების გარეშე.

2. ეკონომიკურ ოპერატორებს შეუძლიათ უზრუნველყონ ჯგუფ 1701-ში შემავალი წარმოშობის სტატუსის მქონე და წარმოშობის სტატუსის არმქონე ურთიერთშემცვლელი პროდუქტების მართვა სააღრიცხვო სეგრეგაციის მეთოდის გამოყენებით, პროდუქტები სხვადასხვა მარაგში განთავსების გარეშე.

3. მხარეებმა შეიძლება მოითხოვონ, რომ საბუღალტრო სეგრეგაციის გამოყენება ექვემდებარებოდეს საბაჟო ორგანოების მიერ წინასწარ ავტორიზაციას. საბაჟო ორგანოებს შეუძლიათ მიანიჭონ უფლებამოსილება, თუ მათთვის ყველა პირობა იქნება სათანადოდ დაკმაყოფილებული და ასევე შეუძლიათ აკონტროლონ ავტორიზაციით სარგებლობის პროცესი. საბაჟო უწყებას შეუძლია შეაჩეროს მისი მოქმედება ნებისმიერ დროს, როცა იგი ჩათვლის, რომ მიმღები არასათანადოდ იყენებს მინიჭებულ უფლებას, როგორი ფორმითაც არ უნდა ხდებოდეს ეს, ან არ ასრულებს წინამდებარე წესებით განსაზღვრულ რომელიმე სხვა პირობას.

სააღრიცხვო სეგრეგაციის მეთოდმა უნდა უზრუნველყოს, რომ, ნებისმიერ დროს, ისეთი მიღებული პროდუქციის რაოდენობა, რომლის განხილვაც შეიძლება „წარმოშობის მქონე პროდუქციად ექსპორტიორ მხარეში", არ უნდა აღემატებოდეს იმ რაოდენობას, რომლის მიღებაც შესაძლებელი იქნებოდა მარაგების ფიზიკური სეგრეგაციის შემთხვევაში.

აღნიშნული მეთოდის გამოყენება მოხდება და ჩაიწერება იმ ზოგადი საბუღალტრო აღრიცხვის პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც გამოიყენება პროდუქციის მწარმოებელ ქვეყანაში.

4. პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული მეთოდით დახმარების მიმღებს შეუძლია გასცეს ან მოითხოვოს წარმოშობის სერტიფიკატი, რომელიც საჭირო იქნება პროდუქციის იმ რაოდენობისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს წარმოშობის მქონედ მწაროებელ ქვეყანაში. საბაჟო უწყების მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმღებმა უნდა წარადგინოს ანგარიში რაოდენობათა მართვის შესახებ.

თავი III - ტერიტორიული მოთხოვნები

მუხლი 13

ტერიტორიულობის პრინციპები

1. II თავში მოცემული პირობები უწყვეტად უნდა სრულდებოდეს იმ მხარის მიერ, რომელსაც ეს ეხება.

2. თუ ერთი მხარიდან ბრუნდება სხვა ქვეყანაში ექსპორტირებული წარმოშობის მქონე საქონელი, ის უნდა ჩაითვალოს როგორც წარმოშობის სტატუსის არმქონე, თუ საბაჟო უწყებებისთვის არ იქნება დამტკიცებული, რომ:

(ა) დაბრუნებულია იგივე საქონელი, რომელიც იქნა ექსპორტირებული; და

(ბ) დაბრუნებულ საქონელზე არ განხორციელებულა სხვა რაიმე ოპერაცია, გარდა იმისა, რომელიც საჭირო იყო მისი ვარგისიანობის შენარჩუნებისთვის იმ ქვეყანაში ყოფნისას ან ექსპორტირებისას.

3. II თავში მოცემული პირობების მიხედვით, წარმოშობის სტატუსის მოპოვებაზე არ იმოქმედებს ამ სახელმწიფოს ტერიტორიიდან ექსპორტირებულ და, შესაბამისად, რეიმპორტირებულ მასალებზე, ექსპორტიორი მხარის გარეთ განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავება, თუ:

(ა) ზემოხსენებული მასალები მთლიანად წარმოშობილია ექსპორტიორ მხარეში ან ექსპორტირებამდე გაიარეს დამუშავება-გადამუშავების ოპერაციები, რომლებიც აღემატება მე-7 მუხლში ჩამოთვლილ ოპერაციებს;

(ბ) საბაჟოსთვის იქნება დამტკიცებული, რომ:

 1. რეიმპორტირებული საქონელი მიღებულია ექსპორტირებული მასალის დამუშავება-გადამუშავებით; და
 1. წინამდებარე მუხლის დებულებების საფუძველზე, ექსპორტიორი მხარის ფარგლებს გარეთ მიღებული მთლიანი დამატებითი ღირებულება არ აღემატება იმ საბოლოო პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს, რომლის წარმოშობის სტატუსიც სადავოა.

4. ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის მიზნებისთვის, II თავში მოცემული წარმოშობის სტატუსის მოპოვების პირობები არ შეეხება დამუშავება-გადამუშავებას ექსპორტიორი მხარის საზღვრებს გარეთ. თუმცა, სადაც II დანართის ჩამონათვალში გამოყენებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე ყველა მასალის მაქსიმალური ღირებულების დადგენის წესი გამოიყენება საბოლოო პროდუქციის წარმოშობის დადგენაში, ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე გამოყენებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მთლიანი ღირებულება, აღებული წინამდებარე მუხლის დებულებების გამოყენების შედეგად ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ფარგლებს გარეთ შექმნილ მთლიან დამატებულ ღირებულებასთან ერთად, არ უნდა აჭარბებდეს დადგენილ პროცენტულობას.

5. მე-3 და მე-4 პუნქტების გამოყენების მიზნით, „მთლიანი დამატებითი ღირებულება” ნიშნავს ექსპორტიორი მხარის ფარგლებს გარეთ გაწეულ ყველა ხარჯს, იქ გამოყენებული მასალების ღირებულების ჩათვლით.

6. მე-3 და მე-4 პუნქტები არ ეხება პროდუქციას, რომელიც არ აკმაყოფილებს II დანართში ჩამოთვლილ პირობებს, და რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს საკმარისად დამუშავებულად-გადამუშავებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამოყენებულია მე-5 მუხლში დაფიქსირებული ზოგადი დაშვებები.

7. წინამდებარე მუხლის დებულებებში მოცემული და ექსპორტიორი მხარის საზღვრებს გარეთ შესრულებული დამუშავება-გადამუშავების ნებისმიერი ტიპი მოექცევა ზედაპირული დამუშავების ან მსგავსი კლასიფიცირების ქვეშ.

მუხლი 14

ცვლილების არარსებობა

1. შესაბამისი შეთანხმებით დადგენილი პრეფერენციული რეჟიმი ეხება მხოლოდ იმ პროდუქციას, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე წესების მოთხოვნებს და განკუთვნილია მხარეში იმპორტირებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ იგივე პროდუქცია ექსპორტირდება მეორე მხარის მიერ. ისინი არ უნდა შეიცვალოს, გარდაიქმნას რაიმე ფორმით ან დაექვემდებაროს ოპერაციებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საჭიროა მათი ვარგისიანობის შენარჩუნება, ან ნიშნების, ეტიკეტების, ბეჭდების ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტაციის დამატება იმპორტიორი მხარის სპეციალურ საშინაო მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც განხორციელებულია საბაჟო ზედამხედველობით სატრანზიტო მესამე ქვეყანა(ებ)ში, ან დანაწევრება, სანამ არ იქნება გამოყენებული ადგილობრივი მოხმარებისთვის.

2. პროდუქციის ან პარტიების შენახვა შეიძლება განხორციელდეს იმ პირობით, რომ ისინი საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ რჩებიან სატრანზიტო მესამე ქვეყანა(ებ)ში.

3. ამ დანართის V თავის შეუზღუდავად, პარტიების დაყოფა შეიძლება მოხდეს იმ პირობით, რომ ისინი დარჩებიან გაყოფის განმახორციელებელ მესამე ქვეყანა(ებ)ში.

4. დაინტერესების შემთხვევაში, იმპორტიორ მხარეს შეუძლია მოსთხოვოს იმპორტიორს ან მის წარმომადგენელს, ნებისმიერ დროს წარუდგინონ ყველა შესაბამისი დოკუმენტი, ამ მუხლის შესაბამისობის დამადასტურებელი საბუთის სახით, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ნებისმიერი დოკუმენტური მტკიცებულებით, განსაკუთრებით:

(ა) საკონტრაქტო სატრანსპორტო დოკუმენტები, როგორიცაა ზედნადები;

(ბ) ფაქტობრივი ან კონკრეტული მტკიცებულებები, რომლებიც ემყარება შეფუთვების მარკირებას ან ნუმერაციას;
(გ) დაყოფის განმახორციელებელი ან სატრანზიტო ქვეყნის/ქვეყნების საბაჟო ორგანოების მიერ გაცემული მოწმობა პროდუქციაზე ზემოქმედების არარსებობის შესახებ, ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ საქონელი რჩება საბაჟო ორგანოს ზედამხედველობის ქვეშ სატრანზიტო ან დაყოფის განმახორციელებელ ქვეყანა(ებ)ში; ან

(დ) საქონელთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოწმობა.

მუხლი 15

გამოფენები

1. მე-7 და მე-8 მუხლებით გათვალისწინებული მხარის გარდა, სხვა რომელიმე ქვეყანაში (რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია) გამოფენაზე გაგზავნილი წარმოშობის მქონე პროდუქცია, და გამოფენის შემდეგ მხარის ტერიტორიაზე იმპორტის მიზნით გაყიდული, იმპორტისას ისარგებლებს შესაბამისი შეთანხმებით იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო უწყებისთვის ნაჩვენები და დამაჯერებელი იქნება, რომ:

(ა) ექსპორტიორმა გაგზავნა მოცემული პროდუქცია ერთი მხარიდან იმ ქვეყანაში, რომელშიც ჩატარდა გამოფენა, და მას აღნიშნული პროდუქცია გამოფენილი ჰქონდა ამ გამოფენაზე;

(ბ) პროდუქცია ექსპორტიორმა მიჰყიდა ან სხვაგვარად გადასცა პირს სხვა მხარეში;

(გ) პროდუქცია გადაცემულ იქნა გამოფენის დროს ან დაუყოვნებლივ მის შემდეგ ისეთივე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ის გაიგზავნა გამოფენაზე; და

(დ) პროდუქცია, მას შემდეგ, რაც ის გაიგზავნა გამოფენისთვის, არ ყოფილა გამოყენებული რაიმე სხვა მიზნით, გარდა მისი გამოფენაზე წარდგენისა.

2. წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი გაცემული ან შედგენილი უნდა იყოს ამავე დანართის V თავის შესაბამისად და იმპორტიორი მხარის საბაჟო უწყებისთვის დადგენილი წესით წარდგენილი. იქვე მითითებული უნდა იყოს გამოფენის სახელწოდება და მისი ჩატარების მისამართი. აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს პროდუქციის გამოფენის პირობების დამადასტურებელი დამატებითი დოკუმენტები.

3. პირველი პუნქტი ეხება ნებისმიერ სავაჭრო, სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო ან რეწვასთან დაკავშირებულ გამოფენას, ბაზრობას ან მსგავს საზოგადოებრივ ჩვენებას ან გამოფენას, რომელიც არ არის ორგანიზებული კერძო მიზნებისთვის მაღაზიებში ან ბიზნეს ფართზე უცხოური პროდუქციის გაყიდვის მიზნით, და რომელთა განმავლობაშიც პროდუქცია რჩება საბაჟოს კონტროლის ქვეშ.

თავი IV - დაბრუნება ან გადასახადისგან გათავისუფლება

მუხლი 16

საბაჟო გადასახადის დაბრუნება ან მისგან გათავისუფლება

1. წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალები, რომლებიც გამოიყენება ჰარმონიზებული სისტემის 50-63-ე თავებით გათვალისწინებული პროდუქციის საწარმოებლად მხარეში, და რომლისთვისაც წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი გაცემულია ან შედგენილია ამავე დანართის V თავის დებულებების შესაბამისად, არ დაექვემდებარება ექსპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის საბაჟო მოსაკრებლის დაბრუნებას ან მისგან გათავისუფლებას.

2. პირველ პუნქტში მოცემული აკრძალვა ეხება იმ საბაჟო მოსაკრებლების ან გადასახადების ნაწილობრივ თუ მთლიანად დაბრუნების, რემისიის ან გადაუხდელობის ნებისმიერ ზომას, რომლებიც ექსპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე წარმოებაში მოხმარებული მასალების შესახებ იმ მოქმედი კანონების ეკვივალენტურია, რომელთაც ამგვარი დაბრუნება, რემისია ან გადაუხდელობა ეხებათ, თვალნათლივ ან არსობრივად, და როცა ხდება ზემოხსენებული მასალებისგან მიღებული პროდუქციის ექსპორტი და არა მაშინ, როცა ისინი ქვეყანაში რჩება ადგილობრივი მოხმარების მიზნით.

3. წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტში მოხსენიებული პროდუქციის ექსპორტიორი მზად უნდა იყოს, ნებისმიერ დროს, საბაჟოს ან სხვა კომპეტენტური უწყების მოთხოვნით, წარადგინოს ყველა აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ მოცემული პროდუქციის წარმოებაში გამოყენებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მიმართ არ არის მიღებული საბაჟო მოსაკრებლის რაიმე დათმობა და რომ ამგვარ მასალასთან დაკავშირებული ყველა საბაჟო მოსაკრებელი ან გადასახდელი ფაქტობრივად გადახდილია.

4. წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული აკრძალვა არ გამოიყენება მხარეებს შორის იმ პროდუქციაზე ვაჭრობის შემთხვევაში, რომელსაც მოპოვებული აქვს წარმოშობის სტატუსი წარმოშობის კუმულაციის გამოყენებით, რომელიც გათვალისწინებულია მე-7 მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტით.

თავი V - წარმოშობის დადასტურება

მუხლი 17

ზოგადი მოთხოვნები

1. ხელშემკვრელი მხარის პროდუქცია მეორე ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე იმპორტისას ისარგებლებს შესაბამისი შეთანხმების დებულებებით წარმოშობის დამადასტურებელი ერთ-ერთი სახის შემდეგი დოკუმენტის წარდგენისას:

(ა) EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი. მისი ნიმუში მოცემულია IV დანართში;

(ბ) მე-18 მუხლის პირველ პუნქტში მოცემული შემთხვევებისას, დეკლარაცია (შემდგომში წოდებული, როგორც „წარმოშობის დეკლარაცია“), რომელსაც ექსპორტიორი ურთავს ანგარიშფაქტურას, მოწოდების შეტყობინება ან ნებისმიერი სხვა კომერციული დოკუმენტი, რომელიც აღწერს მოცემულ პროდუქციას ისეთი დეტალებით, რომლებიც იძლევა მისი იდენტიფიკაციის საშუალებას; წარმოშობის დეკლარაციის ტექსტები მოცემულია III დანართში.

2. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი პუნქტისა, წინამდებარე წესების მნიშვნელობით მოცემული წარმოშობის მქონე პროდუქცია, 27-ე მუხლში დასახელებულ შემთხვევებში, სარგებლობს ამ შეთანხმების დებულებებით და არ არის აუცილებელი წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტით დასახელებული წარმოშობის დამადასტურებელი რომელიმე დოკუმენტის წარმოდგენა.

3. 1-ლი პუნქტის შეუზღუდავად, მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ, რომ მათ შორის შეღავათიანი ვაჭრობისთვის, 1-ლი პუნქტის (ა) და (ბ) პუნქტებში ჩამოთვლილი წარმოშობის მტკიცებულებები შეიცვლება ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ექსპორტიორების მიერ წარმოშობის შესახებ განცხადებებით, მხარეთა შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად.

ორი ან მეტი ხელშემკვრელი მხარის მიერ შეთანხმების საფუძველზე ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ექსპორტიორების მიერ გაკეთებული განცხადების გამოყენება ხელს არ შეუშლის დიაგონალური კუმულაციის გამოყენებას სხვა ხელშემკვრელ მხარეებთან.

4. 1-ლი პუნქტის მიზნებისათვის, მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ შექმნან სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს 1-ლი პუნქტის (ა) და (ბ) პუნქტებში ჩამოთვლილი წარმოშობის მტკიცებულებების ელექტრონული ფორმით გაცემას და/ან ელექტრონული ფორმით წარდგენას.

5. მე-7 მუხლის მიზნებისათვის, თუ მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტი გამოიყენება, მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეში არსებულმა ექსპორტიორმა, რომელიც გასცემს ან ითხოვს წარმოშობის დამადასტურებელ საბუთს წარმოშობის სხვა მტკიცებულების საფუძველზე, რომელიც სარგებლობს მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების წარდგენის ვალდებულებაზე უარის თქმის უფლებით, უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შესრულებულია კუმულაციის გამოყენების პირობები და მომზადებულია საბაჟო ორგანოებისათვის ყველა შესაბამისი დოკუმენტის წარსადგენად.

(Video) The new Cold War - More nuclear weapons in Europe? | DW Documentary

მუხლი 18

წარმოშობის დეკლარაციის შედგენის პირობები

1. მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის (ბ) ქვეპუნქტში აღწერილი წარმოშობის დეკლარაცია შეიძლება შეადგინოს:
(a) უფლებამოსილმა ექსპორტიორმა მე-19 მუხლის შინაარსის ფარგლებში; ან

(b) ნებისმიერი ისეთი პარტიის ნებისმიერმა ექსპორტიორმა, რომელიც შედგება ერთი ან მეტი წარმოშობის მქონე პროდუქციის შემცველი ფუთისგან, რომელთა საერთო ღირებულება არ აღემატება 6 000 ევროს.

2. წარმოშობის შესახებ დეკლარაცია შეიძლება გაკეთდეს, თუ პროდუქცია ჩაითვლება როგორც წარმოშობილი მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეში, და აკმაყოფილებს ამ წესების სხვა მოთხოვნებს.

3. წარმოშობის დეკლარაციის შემდგენელი ექსპორტიორი ნებისმიერ დროს მზად უნდა იყოს, ექსპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყების მოთხოვნით, წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც დაადასტურებს მოცემული პროდუქციის წარმოშობის სტატუსს და, ასევე, ამ ოქმის სხვა მოთხოვნების შესრულებას.

4. წარმოშობის დეკლარაციას ადგენს ექსპორტიორი ანგარიშფაქტურაზე, მიწოდების შეტყობინებასა თუ სხვა კომერციულ დოკუმენტზე, დეკლარაციაზე ბეჭდვის ან შტამპის დასმის გზით, რომელზე დასატანი ტექსტი მოცემულია III დანართში და გამოიყენება იმავე დანართში მოცემული ერთ-ერთი ენა. ყველაფერი ეს სრულდება ექსპორტიორი ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად. თუ დეკლარაცია ხელითაა შევსებული, მაშინ იგი უნდა შესრულდეს მელნით და ბეჭდური ასოებით.

5. წარმოშობის დეკლარაციაზე უნდა იყოს ექსპორტიორის ორიგინალი ხელმოწერა. თუმცა, უფლებამოსილ ექსპორტიორს, მე-19 მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში, არ მოეთხოვება ამგვარი დეკლარაციის ხელმოწერა იმ პირობით, რომ მან ექსპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყებას უნდა წარუდგინოს წერილობითი ვალდებულება, რომ იგი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ იმ წარმოშობის დეკლარაციაზე, რომელიც განიხილება, როგორც ხელმოწერილი მის მიერ.

6. წარმოშობის დეკლარაცია შეიძლება შეადგინოს ექსპორტიორმა, როცა ხდება აღნიშნულ დეკლარაციასთან დაკავშირებული პროდუქციის ექსპორტი, ან ექსპორტირების შემდეგ („რეტროსპექტული წარმოშობის დეკლარაცია“) იმ პირობით, რომ იგი წარმოდგენილი იქნება იმპორტიორი ქვეყნისთვის 2 წლის განმავლობაში იმ პროდუქციის იმპორტის შემდეგ, რომელთანაც იგი არის დაკავშირებული.
თუ პარტიების დაყოფა ხდება მე-14 მუხლის მე -3 პუნქტის შესაბამისად და იმ პირობით, რომ დაცულია იგივე ორი წლის ვადა, რეტროსპექტულ წარმოშობის დეკლარაციას ადგენს პროდუქციის ექსპორტიორი მხარის უფლებამოსილი ექსპორტიორი.

მუხლი 19

უფლებამოსილი ექსპორტიორი

1. ექსპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყებამ, ადგილობრივი მოთხოვნების შესაბამისად, ნებისმიერ ექსპორტიორს („უფლებამოსილი ექსპორტიორი”) ამ მხარეში, შეიძლება მიანიჭოს წარმოშობის დეკლარაციის შედგენის უფლებამოსილება, მიუხედავად მოცემული პროდუქციის ღირებულებისა.

2. ამგვარი უფლებამოსილების მსურველმა ექსპორტიორმა საბაჟო უწყებას უნდა წარუდგინოს პროდუქციის წარმოშობის სტატუსის და წინამდებარე წესების სხვა მოთხოვნების შესრულების მათთვის დამაკმაყოფილებელი მტკიცებულებები.

3. უწყება მიანიჭებს უფლებამოსილ ექსპორტიორს საბაჟოს უფლებამოსილების აღმნიშვნელ ნომერს, რომელიც უნდა დაისვას წარმოშობის დეკლარაციაზე

4. საბაჟო უწყება გააკონტროლებს უფლებამოსილი ექსპორტიორის მიერ აღნიშნული უფლებამოსილების გამოყენებას. მათ შეუძლიათ უფლებამოსილების ჩამორთმევა მაშინ, როდესაც უფლებამოსილი ექსპორტიორი არასწორად იყენებს მას, ან თუ უფლებამოსილი ექსპორტიორი აღარ უზრუნველყოფს მე-2 პუნქტში მოცემულ გარანტიებს.

მუხლი 20

EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემის პროცედურა

1. EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყების მიერ, რომელზედაც განაცხადი კეთდება წერილობით ექსპორტიორის მიერ ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ექსპორტიორის პასუხისმგებლობით.

2. ამ მიზნით, ექსპორტიორმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა უნდა შეავსოს EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი და განაცხადის ფორმა, რომლის ნიმუშები მოცემულია IV დანართში. აღნიშნული ფორმები შეივსება შესაბამისი შეთანხმების ერთ-ერთ ენაზე და ექსპორტიორი ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად. მათი ხელით შევსების შემთხვევაში, სიტყვები შეტანილი უნდა იქნეს მელნით და ბეჭდური ასოებით. პროდუქციის აღწერა შეტანილი უნდა იქნეს ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილ უჯრაში ცარიელი ხაზების გამოუტოვებლად. თუ რომელიმე უჯრა არ იქნება სრულად შევსებული, მაშინ ჰორიზონტალური ხაზი უნდა გაესვას აღწერის ბოლო ხაზის ქვეშ და გადაიხაზოს ცარიელი ადგილი.

3. გადაადგილების სერტიფიკატი უნდა შეიცავდეს ფრაზას ინგლისურ ენაზე „TRANSITIONAL RULES" მე-7 უჯრაში.

4. ექსპორტიორი, რომელიც მოითხოვს EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატს, ნებისმიერ დროს, ექსპორტიორი მხარის (სადაც გაიცემა EUR.1 სერტიფიკატი) საბაჟოს უწყების მოთხოვნის თანახმად, მზად უნდა იყოს ყველა იმ აუცილებელი დოკუმენტის წარსადგენად, რომელიც დაადასტურებს მოცემული პროდუქციის წარმოშობის სტატუსს, და ასევე წინამდებარე წესების სხვა მოთხოვნების შესრულებას.

5. EUR. 1 გადაადგილების სერტიფიკატს გასცემს ექსპორტიორი მხარის საბაჟო ორგანო იმ შემთხვევაში, თუ მითითებული პროდუქცია შესაძლებელია ჩაითვალოს წარმომშობის სტატუსის მქონე პროდუქციად და, ამასთან, სრულდება წინამდებარე წესების სხვა მოთხოვნები.

6. EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის გამცემი საბაჟო უწყება მიიღებს ყველა ზომას, რომელიც აუცილებელია პროდუქციის წარმოშობის დასადგენად და წინამდებარე წესების სხვა მოთხოვნების შესასრულებლად. ამისათვის, მას აქვს უფლება მოითხოვოს ნებისმიერი მტკიცებულება, და ჩაატაროს ნებისმიერი სახის ინსპექცია ექსპორტიორის ანგარიშებისა ან ნებისმიერი სხვა სახის შემოწმება, რომელსაც იგი ჩათვლის საჭიროდ. ის უნდა დარწმუნდეს მე-2 პუნქტში ნახსენები ფორმების სწორად შევსებაში. კერძოდ, მან უნდა შეამოწმოს არის თუ არა პროდუქციის აღწერისთვის გამოყოფილი უჯრები შევსებული ისე, რომ გამორიცხული იყოს ყველანაირი ყალბი დანართების შეტანის შესაძლებლობა.

7. EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემის თარიღი მითითებული უნდა იყოს სერტიფიკატის მე-11 უჯრაში.

8. EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი გაიცემა საბაჟო უწყების მიერ და გადაეცემა ექსპორტიორს, როდესაც ფაქტობრივი ექსპორტი იქნება განხორციელებული ან გარანტირებული.

მუხლი 21
რეტროსპექტულად გაცემული EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი

1. მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის მიუხედავად, EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი შეიძლება გაიცეს ექსპორტის განხორციელების შემდეგ მასთან დაკავშირებული პროდუქციისთვის, თუ:

(ა) იგი არ გაიცა ექსპორტირების დროს შეცდომების, დაუდევრობის ან განსაკუთრებული გარემოებების გამო; ან

(ბ) საბაჟო უწყებისთვის ცხადი გახდება, რომ EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი გაცემული იყო, მაგრამ ვერ იქნა მიღებული იმპორტირებისას ტექნიკური მიზეზების გამო;

(გ) შესაბამისი პროდუქციის საბოლოო დანიშნულების ადგილი არ იყო ცნობილი ექსპორტის დროს და განისაზღვრა მათი ტრანსპორტირების ან შენახვის დროს და პარტიების შესაძლო გაყოფის შემდეგ, მე -14 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად;

(დ) გადაადგილების სერტიფიკატი გამოიცა პან-ევრო ხმელთაშუა კონვენციის წესების შესაბამისად იმ პროდუქციისთვის, რომელსაც ასევე გააჩნია წარმოშობის სტატუსი წინამდებარე წესების შესაბამისად; ექსპორტიორმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ნაბიჯი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შესრულებულია პირობები კუმულაციისთვის და მზად არის წარუდგინოს საბაჟო ორგანოს ყველა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პროდუქტის წარმოშობას ამ წესების შესაბამისად; ან

(ე) გადაადგილების სერტიფიკატი EUR.1 გაიცა მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე და მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის გამოყენება საჭიროა მოთხოვნის წარმდგენ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში იმპორტისას.

2. 1-ლი პუნქტის განხორციელების მიზნით, ექსპორტიორმა განაცხადში უნდა მიუთითოს იმ პროდუქციის ექსპორტირების ადგილი და თარიღი, რომელსაც უკავშირდება EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი, და ჩამოაყალიბოს მოთხოვნის მიზეზები.

3. საბაჟო უწყებას შეუძლია EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემა რეტროსპექტულად ექსპორტის თარიღიდან 2 წლის ვადაში და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაადგენს, რომ ექსპორტიორის განაცხადში მოცემული ინფორმაცია შეესაბამება საქმეში მოცემულ ინფორმაციას.

4. მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების გარდა, რეტროსპექტულად გაცემულ EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატს უნდა ახლდეს შემდეგი ფრაზა ინგლისურ ენაზე: „ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. მე-4 პუნქტში მოხსენიებული წარწერა უნდა ჩაისვას EUR. 1 გადაადგილების სერტიფიკატის მე-7 უჯრაში.

მუხლი 22

EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის დუბლიკატის გაცემა

1. გადაადგილების სერტიფიკატის მოპარვის, დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში ექსპორტიორს შეუძლია მიმართოს მის გამცემ საბაჟო უწყებას და მოითხოვოს დუბლიკატი, რომელიც გამოიწერება მათ ხელთ არსებული ექსპორტთან დაკავშირებული დოკუმენტების საფუძველზე.

2. მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების გარდა, ამავე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამგვარად გაცემულ დუბლიკატს უნდა ახლდეს შემდეგი ფრაზა ინგლისურ ენაზე: "DUPLICATE"

3. მე-2 პუნქტში მოხსენიებული ფრაზა უნდა ჩაისვას EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის დუპლიკატის მე-7 უჯრაში.

4. დუბლიკატი, რომელზეც აღნიშნული უნდა იყოს EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის დედანის გაცემის თარიღი, ძალაშია აღნიშნული თარიღიდან.

მუხლი 23

წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოქმედების ვადა

1. წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ძალაში იქნება ექსპორტიორ ქვეყანაში მისი გაცემის დღიდან ათი თვის განმავლობაში და წარდგენილი უნდა იქნეს ზემოხსენებული პერიოდის განმავლობაში იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებისათვის.

2. ის წარმოშობის სერტიფიკატები, რომლებიც წარდგენილია იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებისათვის პირველ პუნქტში დადგენილი წარდგენის საბოლოო თარიღის შემდეგ, შეიძლება მიღებულ იქნეს პრეფერენციული რეჟიმის მიღების მიზნით, როცა ამგვარი დოკუმენტების წარუდგენლობა საბოლოო თარიღისთვის გამოწვეულია განსაკუთრებული გარემოებებით.

3. დაგვიანებული წარდგენის სხვა შემთხვევებში, იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებას შეუძლია წარმოშობის სერტიფიკატის მიღება, თუ პროდუქცია წარდგენილია ზემოხსენებულ საბოლოო თარიღამდე.

მუხლი 24

თავისუფალი ზონები

1. მხარეები მიიღებენ ყველა აუცილებელ ზომას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე ის სავაჭრო პროდუქცია, რომელიც ტრანსპორტირებისას გამოიყენებს მათ ტერიტორიებზე არსებულ თავისუფალ ზონებს, არ იყოს ჩანაცვლებული სხვა საქონლით და არ დაექვემდებაროს რაიმე ქმედებებს, გარდა ჩვეულებრივი ოპერაციებისა, რომლებიც გამიზნულია მათი გაფუჭებისგან დასაცავად.

2. პირველი პუნქტისგან გადახვევის საფუძველზე, როდესაც მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილი, წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე პროდუქცია იმპორტირებულია თავისუფალ ზონაში და განიცდის დამუშავება-გადამუშავებას, შესაძლებელია გაიცეს ან შეიქმნას ახალი წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ ზემოხსენებული დამუშავება-გადამუშავება შეესაბამება წინამდებარე წესებს.

მუხლი 25

იმპორტირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტები წარედგინება იმპორტიორი მხარის საბაჟო ორგანოებს ამ მხარეში მოქმედი პროცედურების შესაბამისად.

მუხლი 26

იმპორტირება პარტიებად

როცა იმპორტიორის თხოვნის თანახმად და იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყების მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად, ჰარმონიზებული სისტემის ზოგადი მე-2(ა) წესის მნიშვნელობის ფარგლებში და ჰარმონიზებული სისტემის XVI და XVII მუხლებში ან 7308 და 9406 სექციებში შემავალი დაშლილი ან აუწყობელი პროდუქციის იმპორტირება ხორციელდება პარტიებად, ამგვარი პროდუქციის წარმოშობის დამადასტურებელი ერთადერთი დოკუმენტი წარდგენილი უნდა იქნეს საბაჟო უწყებისათვის პირველი პარტიის იმპორტირებისას.

მუხლი 27

წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულებისგან გათავისუფლება

1. პროდუქცია, გაგზავნილი პატარა შეკვრებად ერთი კერძო პირის მიერ მეორე კერძო პირისთვის, ან რომელიც შეადგენს მოგზაურების პირად ბარგს, განხილული იქნება როგორც წარმოშობის მქონე პროდუქცია და მისთვის არ მოითხოვება წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუმცა იმ პირობით, რომ ამგვარი პროდუქცია არ არის იმპორტირებული ვაჭრობის გზით და რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე წესების მოთხოვნებს და სადაც ეჭვს არ იწვევს ამგვარი დეკლარაცია.

2. იმპორტი არ განიხილება როგორც იმპორტი ვაჭრობის გზით, თუ დაკმაყოფილდება შემდეგი პირობები:

(ა) იმპორტი ხორციელდება დროდადრო;

(ბ) იმპორტი შედგება მხოლოდ მიმღებების, მოგზაურების და მათი ნათესავების პირადი მოხმარების პროდუქციისგან;

(გ) პროდუქციის ბუნებისა და რაოდენობიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ არა აქვს ადგილი რაიმე კომერციულ მიზნებს.

3. აღნიშნული პროდუქციის მთლიანი ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 500 ევროს მცირე ფუთების შემთხვევაში ან 1 200 ევროს იმ პროდუქციის შემთხვევაში, რომელიც შეადგენს მოგზაურების პირადი ბარგის ნაწილს.

მუხლი 28

შეუსაბამობები და მექანიკური შეცდომები

1. მცირე შეუსაბამობების აღმოჩენა წარმოშობის დამადასტურებელ დოკუმენტსა და იმ დოკუმენტს შორის, რომელიც წარდგენილი იქნა საბაჟო უწყებაში ფორმალობების შესასრულებლად პროდუქციის იმპორტის მიზნით, თავად ფაქტიდან გამომდინარე, არ გააუქმებს წარმოშობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, თუ სათანადოდ დამტკიცდება, რომ ეს დოკუმენტი ნამდვილად შეესაბამება განაცხადში მოცემულ პროდუქციას.

2. წარმოშობის დამადასტურებელ დოკუმენტში აშკარა მექანიკური შეცდომები, რომელიც დაშვებულია, მაგალითად, ბეჭდვის დროს, არ გამოიწვევს ამ მუხლის პირველ პუნქტში მოხსენიებული დოკუმენტის გაუქმებას, თუ ამგვარი შეცდომები არ წარმოშობს ეჭვს ამ დოკუმენტში მოტანილი ფაქტების სისწორესთან დაკავშირებით.

მუხლი 29

მომწოდებლის დეკლარაციები

1. როდესაც გაიცემა EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი ან იქმნება წარმოშობის დეკლარაცია ნებისმიერ მხარეში წარმოშობის მქონე პროდუქციისთვის, რომლის წარმოებისას მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის ან მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გამოიყენეს მოთხოვნის წარმდგენი სხვა ხელშემკვრელი მხარის საქონელი, რომელმაც იმ მხარეში გაიარა დამუშავება ან გადამუშავება წარმოშობის პრეფერენციული სტატუსის მიღების გარეშე, მხედველობაში მიიღება ამ საქონლისთვის გაცემული მომწოდებლის დეკლარაცია, ამავე მუხლის შესაბამისად.

2. მომწოდებლის დეკლარაცია, რომელიც მითითებულია პირველ პუნქტში, წარმოადგენს იმ საქონლის დამუშავების ან გადამუშავების მტკიცებულებას, რომელსაც შესაბამისი ხელშემკვრელი მხარე ახორციელებს კონკრეტული საქონლის მიმართ იმის დასადგენად, შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს პროდუქცია, რომლის წარმოებაშიც გამოიყენება ეს საქონელი, ექსპორტიორ მხარეში წარმოშობილად და აკმაყოფილებს თუ არა ამ წესების სხვა მოთხოვნებს.

3. მომწოდებლის მიერ ცალკეული დეკლარაცია უნდა შედგეს საქონლის თითოეული ტვირთისთვის, გარდა მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, VI დანართში მოცემული ფორმით, ანგარიშფაქტურაზე თანდართულ ფურცელზე, მიწოდების შეტყობინებასთან ერთად ან სხვა ნებისმიერი კომერციული დოკუმენტის სახით, რომელიც აღწერს შესაბამის საქონელს საკმარისად დეტალურად იმისათვის, რათა მოხდეს მათი იდენტიფიკაცია.

4. თუ მომწოდებელი რეგულარულად ამარაგებს კონკრეტულ მომხმარებელს საქონლით, რომლის დამუშავება ან გადამუშავება მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეში მოწმდება მისი მუდმივობის უზრუნველსაყოფად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მას შეუძლია წარადგინოს ერთადერთი მომწოდებლის დეკლარაცია ამ საქონლის შემდგომი პარტიების დასაფარავად („გრძელვადიანი მომწოდებლის დეკლარაცია”). გრძელვადიანი მომწოდებლის დეკლარაცია ჩვეულებრივ შეიძლება მოქმედებდეს დეკლარაციის შედგენის დღიდან ორი წლის განმავლობაში.
მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო ორგანოები, სადაც დეკლარაცია დგინდება, ადგენენ პირობებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ხანგრძლივი ვადით სარგებლობას. გრძელვადიანი მომწოდებლის დეკლარაცია შედგენილია მომწოდებლის მიერ VII დანართში მითითებული ფორმით და აღწერს შესაბამის საქონელს საკმარისად დეტალურად იმისათვის, რათა მოხდეს მათი იდენტიფიკაცია.
იგი დაინტერესებულ მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს მანამ, სანამ იგი მიიღებს ამ დეკლარაციით გათვალისწინებული საქონლის პირველ პარტიას, ან მის პირველ პარტიასთან ერთად. მომწოდებელმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს თავის მომხმარებელს, თუ გრძელვადიანი მომწოდებლის დეკლარაცია აღარ გამოიყენება მოწოდებული საქონლის მიმართ.

5. მომწოდებლის დეკლარაციები, რომლებიც მითითებულია მე-3 და მე-4 პუნქტებში, უნდა იყოს აკრეფილი ან დაბეჭდილი შეთანხმების ერთ-ერთი ენის გამოყენებით, იმ ხელშემკვრელი მხარის ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც შედგენილია დეკლარაცია, და ხელნაწერი დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს მომწოდებლის ორიგინალ ხელმოწერას. დეკლარაცია ასევე შეიძლება იყოს ხელნაწერი; ასეთ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს დაწერილი მელნით, დაბეჭდილი სიმბოლოებით.

6. დეკლარაციის შემქმნელი მომწოდებელი მზად უნდა იყოს წარადგინოს ყველა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც ამ დეკლარაციაში მოცემული ინფორმაციის დამადასტურებელია ნებისმიერ დროს, იმ ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო ორგანოების მოთხოვნით, სადაც შედგენილია დეკლარაცია.

მუხლი 30

ევროში გამოხატული თანხები

1. მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „b“ ქვეპუნქტის და 27-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დებულებების გამოყენების მიზნით იმ შემთხვევაში, როცა პროდუქციის ანგარიშფაქტურა შედგენილია ევროს გარდა რომელიმე სხვა ვალუტაში, სახელმწიფოების ეროვნულ ვალუტებში გამოსახული თანხები, რომლებიც ეკვივალენტურია ევროებში გამოხატული თანხებისა, ყოველწლიურად უნდა შესწორდეს თითოეული შესაბამისი ქვეყნის მიერ.

2. პარტიას შეეხება მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „b“ ქვეპუნქტის და 27-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დებულებები იმ ვალუტის გათვალისწინებით, რომელშიც შედგენილია ანგარიშფაქტურა, შესაბამისი ქვეყნის მიერ შესწორებული თანხის მიხედვით.

3. თანხები, რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნეს ნებისმიერ მოცემულ ეროვნულ ვალუტაში, იმ ვალუტაში ეკვივალენტური იქნება ევროებში გამოხატული თანხისა ოქტომბრის პირველ სამუშაო დღეს. თანხებთან დაკავშირებით ეცნობება ევროკომისიას 15 ოქტომბრამდე და ის გამოიყენება შემდეგი წლის 1 იანვრიდან. ევროკომისია აცნობებს ყველა დაინტერესებულ ქვეყანას შესაბამისი თანხების შესახებ.

4. მხარეებს შეუძლიათ თანხის დამრგვალება, რაც დაკავშირებულია ევროში გამოხატული თანხის მათ ეროვნულ ვალუტაში გადაყვანასთან. დამრგვალებული თანხა არ უნდა განსხვავდებოდეს კონვერტირებული თანხის ოდენობისგან 5%-ზე მეტად. მხარეებს შეუძლიათ უცვლელად დატოვონ ევროებში გამოხატული თანხის ეკვივალენტური მისი ეროვნული ვალუტა, თუ მე-3 პუნქტში მოცემული წლიური შესწორების დროს ამ თანხის კონვერტაცია, დამრგვალებამდე, შედეგად მოიტანს ეროვნული ვალუტის ეკვივალენტის 15%-მდე ზრდას. ეროვნულ ვალუტაში გამოხატული ეკვივალენტი შეიძლება დარჩეს უცვლელი, თუ კონვერტაციას შედეგად მოჰყვება ამ თანხის შემცირება.

5. ევროში გამოხატულ თანხებს განიხილავს საბაჟო ქვეკომიტეტი ნებისმიერი მხარის თხოვნით. განხილვისას საბაჟო ქვეკომიტეტი მხედველობაში მიიღებს შეზღუდვების ეფექტის შენარჩუნების სასურველობას რეალურ ვადებში. ამ მიზნით, მან შეიძლება გადაწყვიტოს ევროებში გამოხატული თანხების მოდიფიცირება.

თავი VI - თანამშრომლობის პრინციპები და დოკუმენტირებული მტკიცებულება

მუხლი 31

დოკუმენტური მტკიცებულებები, წარმოშობის მტკიცებულებების და თანმხლები დოკუმენტების შენახვა

1. ექსპორტიორმა, რომელმაც შეავსო წარმოშობის დეკლარაცია ან განაცხადი გააკეთა გადაადგილების სერტიფიკატზე EUR.1, უნდა შეინახოს ამ წარმოშობის მტკიცებულებების და პროდუქტის წარმოშობის სტატუსის ყველა დამადასტურებელი დოკუმენტის ელექტრონული ან ამობეჭდილი ვერსია წარმოშობის დეკლარაციის გაცემიდან ან შევსებიდან სულ მცირე სამი წლით.

2. მიმწოდებელმა, რომელიც ავსებს მიმწოდებლის დეკლარაციას, უნდა შეინახოს დეკლარაციის და ყველა ინვოისის, სასაქონლო ზედნადებების ან სხვა სავაჭრო დოკუმენტების ასლები, რომლებიც ამ დეკლარაციის ნაწილს წარმოადგენენ; აგრეთვე დოკუმენტები, რომლებიც მოხსენიებულია 29 (6) მუხლში, სულ მცირე 3 წლის განმავლობაში.

მიმწოდებელმა, რომელიც ავსებს გრძელვადიან მიმწოდებლის დეკლარაციას, უნდა შეინახოს დეკლარაციის და ყველა ინვოისის, სასაქონლო ზედნადებების ან სხვა სავაჭრო დოკუმენტების ასლები, რომლებიც შეეხება ამ დეკლარაციაში არსებულ საქონელს და ეგზავნება შესაბამის დამკვეთს, აგრეთვე ყველა დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილია 29(6) მუხლში, სულ მცირე სამი წლის განმავლობაში. ეს პერიოდი უნდა დაიწყოს მიმწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაციის ძალაში ყოფნის ვადის გასვლის თარიღიდან.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებიდან გამომდინარე, დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ წარმოშობის სტატუსს, მათ შორის, შემდეგია:

(ა) პროდუქტის მისაღებად, ექსპორტიორის ან მიმწოდებლის მიერ განხორციელებული პროცესის პირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც მაგ. წარმოდგენილია მათ ანგარიშებში ან შიდა ანგარიშწარმოებაში;

(ბ) დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ გამოყენებული მასალის წარმოშობის სტატუსს, რომელიც გაცემულია ან შევსებულია შესაბამისი მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარის მიერ ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით;

(გ) დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ შესაბამის მხარეში ნივთიერებების დამუშავებასა და გადამუშავებას, რომელიც გამოცემულია ან შევსებულია ამ მხარეში მისი ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით;

(დ) წარმოშობის დეკლარაცია ან გადაადგილების სერტიფიკატი EUR.1, რომელიც ადასტურებს გამოყენებული ნივთიერებების წარმოშობის სტატუსს და გამოშვებულია ან შევსებულია მხარეებს შორის ამ წესების მიხედვით;

(ე) მე-13 და მე-14 მუხლების გამოყენებით შესაბამისი მტკიცებულება, რომელიც შეეხება მხარეებს გარეთ შესრულებულ დამუშავებას ან გადამუშავებას და ამტკიცებს ამ მუხლების მოთხოვნების შესრულებას.

4. გადაადგილების სერტიფიკატის EUR.1-ის გამცემმა საექსპორტო მხარის საბაჟოს უფლებამოსილმა პირებმა უნდა შეინახონ 20(2) მუხლში ნახსენები სააპლიკაციო ფორმა სულ მცირე სამი წლის განმავლობაში.

5. საიმპორტო მხარის საბაჟოს უფლებამოსილმა პირმა უნდა შეინახოს გადაცემული წარმომავლობის დეკლარაცია და გადაადგილების სერტიფიკატი EUR. სულ მცირე სამი წლის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის დეკლარაცია, რომელიც ადასტურებს მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეში გამოყენებული მასალებით მიმდინარე დამუშავებას ან გადამუშავებას და შევსებულია მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელ მხარეში, უნდა გამოიყენებოდეს როგორც დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილია 18(3), 20(4) და 29(6) მუხლებში იმის დასამტკიცებლად, რომ გადაადგილების სერტიფიკატის EUR.1-ის მიერ წარმოდგენილი პროდუქტები ან წარმომავლობის დოკუმენტები, უნდა განიხილებოდეს, როგორც პროდუქტები, რომლებიც მომდინარეობენ მოთხოვნის წარმდგენ ხელშემკვრელი მხარის მიერ და აკმაყოფილებენ ამ წესების მოთხოვნილებებს.

მუხლი 32

დავის მოგვარება

როდესაც 34-ე და 35-ე მუხლების ფარგლებში დავა წარმოიშობა შემოწმების პროცედურებთან დაკავშირებით ან ამ დანართის განმარტებასთან დაკავშირებით, რომელიც ვერ გვარდება შემოწმების მომთხოვნ საბაჟოს უფლებამოსილ პირებს და შემოწმების განხორციელებაზე პასუხისმგებელ საბაჟოს უფლებამოსილ პირებს შორის, აღნიშნული დავა უნდა გადაეცეს საბაჟოს ქვეკომიტეტს.

ყველა შემთხვევაში დავის მოგვარება იმპორტიორსა და იმპორტიორი მხარის საბაჟო უფლებამოსილ პირობებს შორის უნდა განხორციელდეს იმ კონკრეტულ ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის მიხედვით.

თავი VII - ადმინისტრაციული თანამშრომლობა

მუხლი 33

შეტყობინება და თანამშრომლობა

1. საბაჟო მხარეების უფლებამოსილმა პირებმა უნდა უზრუნველყონ ერთმანეთი შტამპის ანაბეჭდის ნიმუშით, რომელსაც გამოიყენებენ საკუთარ საბაჟო განყოფილებაში EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატის გამოსაშვებად, შემოწმებულ ექსპორტიორებისათვის მინიჭებული სააავტორიზაციო ნომრის ნიმუშით და საბაჟოს უფლებამოსილი პირების მისამართით, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ სერტიფიკატის და წარმოშობის დეკლარაციების შემოწმებაზე.

2. იმისათვის, რათა უზრუნველვყოთ ამ წესების შესაბამისი შესრულება, მხარეებმა დახმარება უნდა გაუწიონ ერთმანეთს, კომპეტენტური საბაჟო უფლებამოსილი პირების საშუალებით, გადაადგილების სერტიფიკატის EUR.1-ის, წარმოშობის დეკლარაციის, მიმწოდებლის დეკლარაციის ნამდვილობის შემოწმებაში, და ზემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტებში წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეში.

მუხლი 34

წარმოშობის დამადასტურებელი საბუთების შემოწმება

1. წარმოშობის საბუთების შემდგომი შემოწმება უნდა განხორციელდეს შერჩევითად ან იმ შემთხვევაში, როდესაც კი საიმპორტო მხარის საბაჟოს უფლებამოსილ პირებს აქვთ გონივრული ეჭვი ამგვარი დოკუმენტების ნამდვილობასთან დაკავშირებით, წარმოდგენლი პროდუქტების წარმომავლობის სტატუსზე ან ამ წესების სხვა მოთხოვნების შესრულებაზე.

2. როდესაც ისინი აკეთებენ შემდგომი შემოწმების განაცხადს, იმპორტიორი მხარის საბაჟოს უფლებამოსილმა პირებმა უნდა დაუბრუნონ EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი და ინვოისი, თუ ის იყო წარდგენილი, წარმოშობის დეკლარაცია, ან ამ დოკუმენტების ასლი, საექსპორტო მხარის საბაჟოს უფლებამოსილ პირებს და სადაც საჭიროა დაასახელონ შემოწმების მოთხოვნის მიზეზები. ნებისმიერი შეგროვებული დოკუმენტი ან და ინფორმაცია, რომელიც იუწყება, რომ წარმოშობის საბუთში წარმოდგენილი ინფორმაცია არ არის სწორი, გადაიგზავნება შემოწმების მოთხოვნის უზრუნველყოფისათვის.

3. შემოწმება უნდა განხორციელდეს საექსპორტო მხარის საბაჟოს უფლებამოსილი პირების მიერ. ამ მიზნების განსახორციელებლად მათ აქვთ უფლებამოსილება, რომ მოითხოვონ ნებისმიერი დამამტკიცებელი საბუთი, რათა განახორციელონ ექსპორტიორის ანგარიშის შემოწმება ან ნებისმიერი სხვა შემოწმება, რომელიც სათანადოდ მიიჩნევა.

4. თუ საიმპორტო მხარის საბაჟოს უფლებამოსილი პირები გადაწყვეტენ, რომ შეაჩერონ პროდუქტებისათვის უპირატესობით სარგებლობის მინიჭება შემოწმების შედეგების მოლოდინის პროცესში, იმპორტიორისათვის პროდუქტების გაშვება შეთავაზებული უნდა იქნეს წინასწარი სიფრთხილის ზომების გათვალისწინებით.

5. შემოწმების მომთხოვნი საბაჟოს უფლებამოსილი პირები უნდა იქნენ ინფორმირებული მისი შედეგების შესახებ, რაც შეიძლება სწრაფად. ამ შედეგებმა ერთპიროვნულად უნდა აჩვენოს, არის თუ არა დოკუმენტები ავთენტური; რამდენად ხდება ამ წესების სხვა მოთხოვნების შესრულება და წარმოდგენილი პროდუქტები მომდინარეობს თუ არა ერთ-ერთი მხარიდან.

6. გონივრული ეჭვის შემთხვევაში, შემოწმების მოთხოვნიდან 10 თვის განმავლობაში, თუ არ არის მიღებული პასუხი ან პასუხი არ შეიცავს საკმარის ინფორმაციას, რათა განისაზღვროს განხილვის პროცესში არსებული დოკუმენტის ავთენტურობა ან პროდუქტების წარმოშობის ნამდვილობა, შემოწმების მომთხოვნმა საბაჟოს უფლებამოსილმა პირებმა, გარდა გამონაკლისი შემთხვევისა, უარი უნდა განაცხადონ უპირატესობის მინიჭების მიღებაზე.

მუხლი 35

მომწოდებლის დეკლარაციის შემოწმება

1. მომწოდებლის დეკლარაციების ან გრძელვადიანი დეკლარაციების შემდგომი შემოწმება შეიძლება განხორციელდეს შემთხვევითობის პრინციპით, ან როდესაც კი მხარის საბაჟოს უფლებამოსილ პირებს, სადაც გადაადგილების სერტიფიკატის EUR.1-ის გამოსაცემად ან წარმომავლობის დეკლარაციის შესავსებად, მსგავსი დეკლარაციებია გათვალისწინებული, აქვთ გონივრული ეჭვი დოკუმენტების ავთენტურობასთან ან დოკუმეტში არსებული ინფორმაციის სისწორესთან დაკავშირებით.

2. პირველი პუნქტის დებულების შესრულებისათვის, მხარის საბაჟოს უფლებამოსილმა პირებმა უნდა დაუბრუნონ მომწოდებლის დეკლარაცია ან მომწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია და ინვოის(ებ)ი, სასქონლო ზედნადებ(ებ)ი ან სხვა სახის სავაჭრო დოკუმენტ(ებ)ი, რომლებიც შეეხება ამ დეკლარაციით წარმოდგენილ საქონელს, მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარის, საბაჟოს უფლებამოსილ პირებს, სადაც დეკლარცია იქნა შევსებული და წარმოადგინოს სადაც საჭიროა შემოწმების მოთხოვნის ფორმის ან შინაარსის მიზეზები.

მათ უნდა გააგზავნონ შემოწმების მოთხოვნის შემდგომი უზრუნველყოფისათვის ნებისმიერი მოპოვებული დოკუმენტი და ინფორმაცია, რომელიც იუწყებოდა, რომ მომწოდებლის დეკლარაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია ან მომწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია არის არასწორი.

3. შემოწმება უნდა განხორციელდეს მოთხოვნის წარმდგენი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟოს უფლებამოსილ პირების მიერ, სადაც მომწოდებლის დეკლარაცია ან მომწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია იქნა შევსებული. ამ მიზნებიდან გამომდინარე, მათ უნდა ჰქონდეთ უფლება მოითხოვონ ნებისმიერი საბუთი და განახორციელონ მომწოდებლის ანგარიშების ნებისმიერი სახის შემოწმება ან მათ მიერ შესაბამისად მიჩნეული ნებისმიერი სხვა სახის შემოწმება.

4. შემოწმების მომთხოვნი საბაჟოს უფლებამოსილ პირებს უნდა ეცნობოთ მათი შედეგების შესახებ რაც შეიძლება სწრაფად. ამ შედეგებმა ერთპიროვნულად უნდა აჩვენოს, რომ მომწოდებლის დეკლარაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია ან მომწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია არის სწორი და შესაძლებელს ხდის მათთვის, რომ განსაზღვრონ ამგვარი დეკლარაცია რამდენად შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს გადაადგილების სერტიფიკატის EUR.1-ის გასაცემად ან წარმოშობის დეკლარაციის შესავსებად.

მუხლი 36

საურავი

თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული ჯარიმის დაკისრება ამ წესებთან დაკავშირებული ეროვნული კანონმდებლობის დარღვევისათვის.

თავი VIII - დანართ A-ს გამოყენება

მუხლი 37

ევროპის ეკონომიკური ზონა

ევროპის ეკონომიკური ზონიდან(EEA) მომდინარე საქონელი მე-14 ოქმის მნიშვნელობის ფარგლებში, ევროპის ეკონომიკურ ზონის შეთანხმებასათან მიმართებით, უნდა მიიჩნეოდეს როგორც ევროკავშირიდან, ისლანდიიდან, ლიხტენშტაინიდან ან ნორვეგიიდან (EEA მხარეები) მომდინარე, როდესაც შესაბამისად ექსპორტირება ხდება ევროკავშირიდან, ისლანდიიდან, ლიხტენშტაინიდან ან ნორვეგიიდან საქართველოში, გათვალისწინებულია, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში გამოყენებული ეს წესები მოქმედია საქართველოსა და EEA მხარეებს შორის.

მუხლი 38

ლიხტენშტაინი

მე-2 მუხლისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, შვეიცარიასა და ლიხტენშტაინს შორის არსებული საბაჟო გაერთიანების მიხედვით, ლიხტენშტაინიდან მომდინარე პროდუქტი, უნდა განიხილებოდეს როგორც შვეიცარიიდან მომდინარე პროდუქტი.

მუხლი 39

სან-მარინოს რესპუბლიკა

მე-2 მუხლისათვის ზიანის მიუყენებლად, ევროკავშირსა და სან-მარინოს რესპუბლიკას შორის არსებული საბაჟო გაერთიანების მიხედვით, სან-მარინოს რესპუბლიკიდან მომდინარე პროდუქტი უნდა განიხილებოდეს როგორც ევროკავშირიდან მომდინარე პროდუქტი.

მუხლი 40

ანდორას სამთავრო

მე-2 მუხლისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, ევროკავშირსა და ანდორას სამთავროს შორის არსებული საბაჟო გაერთიანების მიხედვით, ანდორას სამთავროდან მომდინარე ის პროდუქტი, რომლის კლასიფიცირებაც ხდება ჰარმონიზებული სისტემის 25-დან 97 თავების ჩათვლით უნდა განიხილებოდეს, როგორც ევროკავშირიდან მომდინარე პროდუქტი.

მუხლი 41

სეუტა და მელილა

1. ამ წესების მიზნებიდან გამომდინარე, ტერმინი „ ევროკავშირი“ არ მოიცავს სეუტასა და მელილიას.

2. საქართველოდან მომდინარე პროდუქტები, როდესაც მათი იმპორტირება ხდება სეუტასა ან მელილიაში, აქტის მეორე ოქმის ფარგლებში, რომელიც შეეხება ესპანეთის სამეფოსა და პორტუგალიის რესპუბლიკის გაწევრიანების პირობებსა და ხელშეკრულებასთან[1] მორგებას, ყოველმხრივ სარგებლობს იმავე საბაჟო წესით, რაც მიესადაგაება ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან მომდინარე პროდუქტებს. საქართველოსაც ეძლევა ნებართვა შესაბამისი შეთანხმების მიხედვით წარმოდგენილი პროდუქტების იმპორტირება მოახდინოს და სეუტადან და მელილიადან მომდინარე პროდუქტებიც სარგებლობენ იმავე საბაჟო წესებით, რომლებიც ნებადართულია იმ პროდუქტებისათვის რომლებიც მომდინარეობს ევროკავშირიდან.

3. ამ მუხლის მეორე პუნქტის მიზნებიდან გამომდინარე, რომელიც შეეხება სეუტიდან და მელილიიდან წარმოშობილ პროდუქტებს, ეს წესები უნდა შეეხოს, შესაბამისი ცვლილების შეტანის გათვალისწინებით, მე-15 დანართში წარმოდგენილ სპეციალურ პირობებს.

დანართი პირველი

(Video) Battlegrounds w/ H.R. McMaster | European Parliament: Future Of The EU & Transatlantic Relationship

გაცნობითი ხასიათის შენიშვნები II დანართში მოცემული ნუსხის მიმართ

შესავალი

ჩამონათვალი აწესებს იმ პირობებს, რომლებიც მოეთხოვება ყველა იმ პროდუქტს, რათა ამ დანართის მეორე თავის მე-4 მუხლის მნიშვნელობის მიხედვით, ჩაითვალოს საკმარისად დამუშავებულად ან გადამუშავებულად. არსებობს ოთხი სახის განსხვავებული წესი, რომელიც იცვლება პროდუქტების მიხედვით:

(ა) მუშაობისა თუ გადამუშავებისას წარმოშობის არმქონე ნივთიერებების მაქსიმალური შემცველობა არ არის გადაჭარბებული;

(ბ) დამუშავებისას ან გადამუშავებისას, სამრეწველო პროდუქტების 4-ციფრიანი ჰარმონიზებული სისტემის სათაური ან 6-ციფრიანი ჰარმონიზებული სისტემის ქვედა სათაური, გამოყენებული ნივთიერებების მიხედვით, იცვლება 4-ციფრიანი ჰარმონიზებული სისტემის სათაურიდან ან 6-ციფრიანი ქვესათაურიდან;

(გ) კონკრეტული დასამუშავებელი ან გადასამუშავებელი მოქმედება იქნება განხორციელებული;

(დ) დამუშავება ან გადამუშავება ხორციელდება გარკვეული სახის ერთ ქვეყანაში ნაწარმოებ მასალებზე.

შენიშვნა 2 – ჩამონათვალის სტრუქტურა

2.1 ჩამონათვალში პირველი ორი სვეტი აღწერს მიღებულ პროდუქტებს. საერთო სისტემაში გამოყენებული პირველი სვეტი(1) იძლევა სათაურის ნომერს ან თავის ნომერს და მეორე სვეტი (2) იძლევა ამ სისტემაში ამ სათაურისათვის თუ თავისათვის საქონლის აღწერას. პირველი ორი სვეტის ცალკეული შევსებისათვის, შესაბამისი წესი განსაზღვრულია მესამე სვეტში(3). როდესაც ზოგიერთ შემთხვევაში, პირველ სვეტში (1) ჩაანაწერს წინ უსწრებს სიტყვა „ex", ეს აღნიშნავს რომ მესამე სვეტის(3) წესები შეესაბამება სათაურის მხოლოდ ნაწილს, როგორც ეს აღწერილია მეორე სვეტში.

2.2 როდესაც რამდენიმე სათაურის ნომერი ერთად არის დაჯგუფებული პირველ სვეტში(1) ან თავის ნომერი არის მოცემული და შესაბამისად მეორე სვეტში (2) პროდუქტების აღწერა წარმოდგენილია ზოგადი პირობებით, მესამე სვეტში არსებული მომიჯნავე წესი, შეესაბამება ყველა პროდუქტს, რომელიც ჰარმონიზებული სისტემის მიხედვით, კლასიფიცირებულია თავის სათაურებში ან ნებისმიერ სათაურში, რომელიც დაჯგუფებულია პირველ სვეტში.

2.3 როდესაც არსებობს განსხვავებული წესი, რომელიც შეეხება სათაურის ქვეშ არსებულ განსხვავებულ პროდუქტს, თითოეული ინდენტი შეიცავს იმ სათაურის ნაწილის აღწერას, რომელზეც მოქმედებს მესამე სვეტში არსებული მომიჯნავე წესი.

2.4 სადაც ორი ალტერნატიული წესი არის შემუშავებული მესამე სვეტში და გამოყოფილია „ან“-ის საშუალებით, ექსპორტიორზეა დამოკიდებული, თუ რომელს გამოიყენებს.

შენიშვნა 3. მაგალითები, თუ როგორ გამოვიყენოთ წესები

3.1 ამ დანართის მეორე სათაურის მეოთხე მუხლი, რომელიც შეეხება პროდუქტებს, რომელთაც მიიღეს წარმოშობის სტატუსი და გამოიყენება სხვა პროდუქტების საწარმოებლად, უნდა გამოიყენებოდეს, იმისდა მიუხედავად თუ ეს სტატუსი იმ ქარხნის შიგნით იქნა მიღებული სადაც ამ პროდუქტებს გამოიყენებენ ან მხარის სხვა ქარხანაში.

3.2 ამ დანართის მეორე თავის მე-6 მუხლის თანახმად, განხორციელებულმა დამუშავებამ ან გადამუშავებამ უნდა გადააჭარბოს ამ მუხლში ჩამოთვლილ მოქმედებებს. ზემოთ ნახსენების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სიაში წარმოდგენილი პირობების შესრულების მიუხედავად, საქონელს არ მიეცემა შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობის საშუალება,

ამ დანართის მეორე თავის მე-6 მუხლის სიაში არსებული წესები წარმოადგენს მინიმუმი დამუშავების ან გადამუშავების მოთხოვნებს და უფრო მეტი დამუშავების ან გადამუშავების შესრულება ასევე ხდება წარმოშობის სტატუსის მიმნიჭებელი, ამის საპირისპიროდ, ნაკლები დამუშავების ან გადამუშავების შესრულება ვერ გახდება წარმოშობის სტატუსის მინიჭების საფუძველი.

ამგვარად, თუ წესი ადგენს, რომ წარმოშობის არმქონე მასალის გამოყენება წარმოების გარკვეულ დონეზე შესაძლებელია, მაგ. მსგავსი სახის მასალის გამოყენება ნებადართულია წარმოების ადრეულ ეტაპზე, თუმცა მსგავსი სახის მასალის გამოყენება წარმოების შედარებით დამასრულებელ ეტაპზე არ არის ნებადართული.

თუ წესი ადგენს, რომ წარმოშობის არმქონე მასალის გამოყენება წარმოების გარკვეულ დონეზე არ შეიძლება იქნას გამოყენებული, მსგავსი სახის მასალის გამოყენება წარმოების ადრეულ ეტაპზე შესაძლებელია, ხოლო წარმოების ბოლო ეტაპზე არ არის ნებადართული.

მაგალითი: როდესაც მე-19 თავისათვის წესების ჩამონათვალი მოითხოვს, რომ 1101-ე სათაურის წარმოშობის არმქონე მასალამ არ უნდა გადააჭარბოს წინის 20%-ს, მე-10 თავის (წარმოების ადრეული ეტაპის მასალა) მარცვლოვანების გამოყენება (ე.ი.იმპორტირება) არ არის შეზღუდული.

3.3 3.22 შენიშვნისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, სადაც წესი იყენებს შემდეგ გამონათქვამს „ნებისმიერი სათაურის ქვეშ არსებული მასალისგან წარმოება“ ნებისმიერი სათაურ(ებ)ის მასალა (ერთი და იგივე აღწერილობის და სათაურის მასალა როგორც პროდუქტი) შეიძლება იქნას გამოყენებული, თუმცა, შესაძლოა გახდეს კონკრეტული შეზღუდვების საგანი, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ამ წესში.

თუმცა გამოთქმა „ნებისმიერი ჯგუფის მასალისაგან წარმოება, ამ ჯგუფის სხვა მასალების ჩათვლით..." ან ნებისმიერი ჯგუფის მასალისაგან წარმოება, იგივე ჯგუფის მასალებისგან როგორც პროდუქტად, „ნიშნავს რომ ნებისმიერი ჯგუფის მასალ(ებ)ის გამოყენება არის შესაძლებელი, გარდა იგივე აღწერილობის მქონე პროდუქტებისა რომლებიც წარმოდგენილი ჩამონათვალის მეორე სიაში.

3.4 როდესაც ჩამონათვალში წესი აკონკრეტებს რომ პროდუქტის წარმოება შესაძლებელია ერთზე მეტი მასალისაგან, ეს ნიშნავს რომ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთი ან მეტი მასალა. ის არ მოითხოვს რომ ყველა მათგანი იქნას გამოყენებული.

3.5 როდესაც ჩამონათვალში წესი აკონკრეტებს რომ პროდუქტის წარმოება უნდა მოხდეს კონკრეტული მასალისაგან, მოცემული პირობა არ გამორიცხავს სხვა მასალის გამოყენებას, რომლებიც მათი ბუნებრივი ბუნებიდან გამომდინარე, ვერ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას.

3.6 როდესაც, ჩამონათვალის წესში წარმოშობის არმქონე მასალის მაქსიმალურ ღირებულებად ორი პროცენტია წარმოდგენილი, რომლის გამოყენებაც არის შესაძლებელი, ეს პროცენტები არ შეიძლება დაემატოს ერთმანეთს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გამოყენებული წარმოშობის არმქონე მასალის მაქსიმალურმა ღირებულებამ არ უნდა გადააჭარბოს მოცემულ პროცენტებს. უფრო მეტიც, ინდივიდუალური პროცენტი არ შეიძლება იქნას გადაჭარბებული, იმ კონკრეტულ მასალებთან მიმართებით, რომლებთანაც ისინი გამოიყენებიან.

შენიშვნა 4 – ზოგადი დებულებები გარკვეული სასოფლო–სამეურნეო საქონელთან დაკავშირებით

4.1 მე-6,7,8,9,10,12 და 2401 თავში წარმოდგენილი სასოფლო–სამეურნეო საქონელი რომელიც იზრდება და მოსავლის აღება ხდება მხარის ტერიტორიაზე, უნდა განიხილებოდეს როგორც ამ მხარიდან წარმომავალი, იმ შემთხვევაშიც როდესაც მისი გაზრდა მოხდა იმპორტირებული მარცვლის, ბოლქვის, ფესვის, მისი ნაწილის, ნამყენი ნაწილი, ყლორტის, კვირტის ან მცენარის სხვა “ცოცხალი” ნაწილების გამოყენებით.

4.2 იმ შემთვევებში, როდესაც წარმოშობის არმქონე შაქრის შემადგენლობა მოცემულ პროდუქტში წარმოადგენს შეზღუდვის საგანს, 1701 (საქაროზა) და 1702 ჯგუფის (მაგ. ფრუქტოზა, გლუკოზა, ლაქტოზა, მალტოზა არის გლუკოზა ან ინვერსიული შაქარი) საბოლოო პროდუქტის წარმოებაში ან საბოლოო პროდუქტში გამოყენებული წარმოშობის არმქონე პროდუქტების წარმოებისას შაქრის წონა გათვალისწინებულია მსგავსი შეზღუდვების გამოსათვლელად.

შენიშვნა 5 – გარკვეული სახის ტექსტილის პროდუქციასთან გამოყენებული ტერმინოლოგია

5.1 ჩამონათვალში გამოყენებული ტერმინი „ნატურალური ბოჭკო“ შეეხება ყველა ბოჭკოს, გარდა ხელოვნურისა ან სინთეზურისა. ის შეზღუდულია ეტაპებით მანამ, სანამ დაიწყება მისი დახვევა, ნარჩენების ჩათვლით და სხვა შემთხვევაში თუ არ არის დაკონკრეტებული, შეიცავს ბოჭკოებს, რომელიც იქნა დაჩეჩილი, განცალკევებული ერთმანეთისაგან ან სხვა რაიმე გზით გადამუშავებული და არა დახვეული.

5.2 ტერმინი „ბუნებრივი ბოჭკო“ გულისხმობს 0511ჯგუფის ცხენის ბეწვს,5002 და 5003 ჯგუფის აბრეშუმს, აგრეთვე შალის ბოჭკოს და 5101-დან 5105-მდე ჯგუფის უხეშ ან რბილ ბეწვს, 5201დან 5203-მდე ჯგუფის ბამბის ბოჭკოებს, 5301 ჯგუფის სხვა სახის ბოსტნეულის ბოჭკოებს.

5.3 ტერმინები „ტექსტილის ცელულოზა” „ქიმიური მასალები“ და „ქაღალდის დასამზადებლად საჭირო მასალები“ სიაში გამოყენებულია რათა აღწეროს მასალები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული 50-დან 63-ამდე თავებში და რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ხელოვნური, სინთეზური ან ქაღალდის ბოჭკოების ან ნართის საწარმოებლად.

5.4 5501-დან 5507-მდე ჯგუფების სიებში. სიაში გამოყენებული ტერმინი „ხელოვნური დაუმუშავებელი ნართის ბოჭკო’შეეხება სინთეზურ ან ხელოვნურ ბოჭკოების შეკვრას, დაუმუშავებელი ნართის ბოჭკოს ან ნარჩენებს.

5.5 ბეჭდვა (როდესაც კობინირდება მოქსოვის პრიცესთან, ქსოვასთან/ყაისნაღით ქსოვასთან, საქსოვ ხელსაწყოსთან) განმარტებულია როგორც ტექნიკა რომლის საშუალებითაც ობიექტურად შეფასებული ფუნქცია, როგორიცაა ფერი, დიზაინი, ტექნკური შესრულება, რომელიც ხორციელდება ტექსტილის ზედაპირზე და რჩება მუდმივიად, როლერის, ციფრული ტექნიკის, სტენლის ან ტრანსფერული ქაღალდის გამოყენებით.

5.6 ბეჭდვა (როგორც ცალკეული პროცედურა) განმარტებულია როგორც ტექნიკა, რომლის საშუალებითაც ობიექტურად შეფასებული ფუნქცია, როგორიცაა ფერი, დიზაინი, ტექნკური შესრულება, რომელიც ხორციელდება ტექსტილის ზედაპირზე და რჩება მუდმივად, როლერის, ციფრული ტექნიკის, სტენლის, ან ტრანსფერული ქაღალდის გამოყენებით რომელიც კომბინირებულია სულ მცირე ორ მოსამზადებელ/ დამასრულებელ მოქმედებასთან (როგორიცაა გარეცხვა, გათეთრება, ქსოვილის მერსერიზაციის ხერხით დამუშავება, თერმული სტაბილიზება, შეგროვება, დაპრესვა-დაპატარავებისაგან დამცავი დამუშავება, დასრულება, გაშრობა, გაწურვა, დაზიანებული ქსოვილის მოწესრიგება, ნართის გადარჩევა), გათვალისწინებულია, რომ ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულება არ უნდა აჭარბებდეს პროდუქტის მწარმოებლის ფასის 50%-ს.

შენიშვნა 6 – დასაშვები ცდომილება პროდუქტებისათვის, რომლებიც დამზადებული ტექსტილის მასალების ერთიანობით

6.1 სადაც, სიაში წარმოდგენილი პროდუქტისათვის, მითითებულია ეს შენიშვნა, მესამე სვეტში (3) წარმოდგენილი პირობები, არ ეხება ამ პროდუქტის წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი ძირეული ტექსტილის მასალებს და რომელიც გაერთიანებით, წარმოადგენს ყველა გამოყენებული ძირეული ტექსტილის მასალების მთლიანი წონის 15%-ს ან ნაკლებს.

6.2 თუმცა მეექვსე შენიშვნაში წარმოდგენილი დასაშვები ცდომილება, შეიძლება მიესადაგოს მხოლოდ კომბინირებულ პროდუქტებს, რომლებიც დამზადდა ორი ან მეტი ძირეული ტექსტილის მასალისგან.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფები წარმოადგენს ტექსტილის ძირითად მასალებს:

 • აბრეშუმი;
 • მატყლი;
 • ცხოველების უხეში ბეწვი;
 • ცხოველის რბილი ბეწვი;
 • ცხენის ბეწვი;
 • ბამბა;
 • ქაღალდის შექმნისათვის საჭირო მასალები და ქაღალდი;
 • სელი;
 • ნამდვილი კანაფი;
 • ჯუთი და სხვა ტექსტილის ლაფნის ბოჭკო;
 • სიზალი და სხვა აგავას სახეობის სხვა ტექსტილის ბოჭკოები;
 • ქოქოსი, აბაკა, რამი სხვა ბოსტნეულის ტექსტილის ბოჭკოები;
 • სინთეზური, ხელოვნური პოლიპროპილენის ძაფის ბოჭკო;
 • სინთეზური, ხელოვნური პოლიეთერის ძაფის ბოჭკო;
 • სინთეზური, ხელოვნური პოლიამიდის ძაფის ბოჭკო;
 • სინთეზური, ხელოვნური, პოლიაკრილონიტრილის ძაფის ბოჭკო;
 • სინთეზური, ხელოვნური, პოლიიმიდის ძაფის ბოჭკო;

– სინთეზური, ხელოვნური, პოლიტეტრაფთორეთილენის ძაფის ბოჭკო

- სინთეზური, ხელოვნური, პოლი(ფენილენის სულფიდის) ძაფის ბოჭკო;

 • სინთეზური, ხელოვნური, პოლი(ვინილის ქლორიდის) ძაფის ბოჭკო;
 • სხვა სინთეზური ხელოვნური ძაფის ბოჭკო;
 • ხელოვნური ვისკოზას ძაფის ბოჭკო;
 • სხვა ხელოვნური ძაფის ბოჭკო;
 • ელექტროდენის გამტარი ძაფი;
 • სინთეზური ხელოვნური პოლიპროპილენის ძაფების ნართი
 • სინთეზური ხელოვნური პოლიესტერის ძაფების ნართი
 • სინთეზური ხელოვნური პოლიამიდის ძაფების ნართი
 • სინთეზური ხელოვნური პოლიაკრილონიტრილის ძაფების ნართი
 • სინთეზური ხელოვნური პოლიმიდის ძაფების ნართი
 • სინთეზური ხელოვნური პოლიტეტრაფთორეთილენის ძაფების ნართი
 • სინთეზური ხელოვნური პოლი( ფენილენის სულფიდის) ძაფების ნართი
 • სინთეზური ხელოვნური პოლი (ვინილ ქლორიდის) ძაფების ნართი
 • სხვა სახის სინთეზური ხელოვნური ძაფების ნართი
 • ვისკოზის სინთეზური ხელოვნური ძაფების ნართი
 • სხვა სახის ხელოვნური ძაფების ნართი
 • პოლიურეთანისგან დამზადებული ნართი რომელიც დანაწევრებულია პოლიესტერის მოქნილი ნაწილებისაგან და შეიძლება იყოს დახვეული ან დაუხვეველი
 • სათაურის 5605-ის პროდუქტები(მეტალის ნართი) რომლებიც შეიცავს ზოლს პოლიეთილენის შესაფუთი ფირის ან ფოლგის შიგნითა სამაგრი არის თუ არა დაფარული ალუმინის ფხვნილით, არ აღემატებოდეს 5მმ-ს, სენდვიჩისებრი განლაგებით გამჭვირვალე ან ფერადი წებოვანი პოლიეთილენის შესაფუთი ფირით ორ ფენას შორის.
 • 5605ე ჯგუფში არსებული სხვა პროდუქტები
 • მინის ბოჭკოები
 • მეტალის ბოჭკოები
 • მინერალური ბოჭკო

6.3. იმ პროდუქტების შემთხვევაში, რომლებიც ერთიანდებიან „პოლიურეთანისგან დამზადებული ნართი, რომელიც დანაწევრებულია პოლიესტერის მოქნილი ნაწილებისაგან, რომელიც არის დახვეული ან დაუხვეველი“ დასაშვები ცდომილება შეადგენს 20% ამ ნართთან დაკავშირებით.

 • 6.4 იმ პროდუქტების შემთხვევაში, რომლებიც შეიცავენ ზოლს, რომელიც თავის მხრივ შედგება პოლიეთილენის შესაფუთი ფირის ან ფოლგის შიგნითა სამაგრისაგან, არის თუ არა დაფარული ალუმინის ფხვნილით, არ აღემატებოდეს 5მმ-ს, სენდვიჩისებრი განლაგებით გამჭვირვალე ან ფერადი წებოვანი პოლიეთილენის შესაფუთი ფირით ორ ფენას შორის. დასაშვები ცდომილება წარმოადგენს 30%-ი ამ ზოლთან მიმართებით.

შენიშვნა 7 – კონკრეტული ტექსტილის პროდუქტებთან გამოყენებადი სხვა დასაშვები ცდომილება

7.1. სიაში, სადაც ამ შენიშვნის მოხსენიება ხდება, ტექსტილის მასალები (გარდა სარჩულისა და შიდა სარჩულისა), რომლებიც არ აკმაყოფილებენ მე-3 სვეტში წარმოდგენილ კანონს მზა პროდუქტებისათვის, შესაძლებელია მათი გამოყენება იმის უზრუნველყოფით, რომ ისინი დაჯგუფებულია ამ პროდუქტის გარადა არსებულ სხვა ჯგუფში და მათი ღირებულება არ აღემატება 15%-ს.

7.2. შენიშვნა 7.3-სათვის ზიანის მიუყენებლად, 50-დან 63 თავებში დაუჯგუფებელი მასალები შეიძლება თავისუფლად იქნეს გამოყენებული ტექსტილის პროდუქტების წარმოებაში, შეიცავენ თუ არა ისინი ტექსტილს.

7.3. იქ, სადაც პროცენტულობის წესი არის გამოყენებული, იმ წარმოშობის არმქონე იმ მასალების ღირებულება, რომლებიც არ არის დაჯგუფებული 50-დან მე-60 თავებში, მხედველობაში მაშინ უნდა იქნეს მიღებული, როდესაც წარმოშობის არმქონე მასალების ღირებულების კალკულაცია არის გაერთიანებული.

შენიშვნა 8 – კონკრეტული პროცესების განმარტება და 27-ე თავის მარტივი ღონისძიებების განხორციელბა კონკრეტული პროდუქტების მიხედვით

8.1. სათაურის ex2707 და 2713-ის მიზნებიდან გამომდინარე, „კონკრეტული პროცესები შემდეგს გულისხმობს“:

(ა)ვაკუუმ-დისტილაცია;

(ბ)ხელახალი დისტილაცია ზედმიწევნითი დაფრაქციების საშუალებით;

(გ) დაშლა;

(დ) რეფორმირება;

(ე) კონცენტრატის მიღება შერჩეული გამხსნელების საშუალებით;

(ვ) პროცესი რომელიც მოიცავს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოსამზადებელ სამუშაოებს: კონცენტრირებული გოგირდმჟავით დამუშავება, ოლეუმის ან გოგირდის ანჰიდრიდით, ტუტე აგენტებით ნეიტრალიზაცია, გაუფერულება და გაწმენდა ბუნებრივად აქტიური მიწით, გააქტიურებული მიწით, გააქტიურებული ნახშირბადით ან ბოქსიტით;

(ზ) პოლიმერიზაცია;

(თ) ალკილაცია;

(ი) იზომერიზაცია;

8.2. 2710, 2711 და 2712 ჯგუფების მიზნებიდან გამომდინარე, „კონკრეტული პროცესები“ შემდეგს გულისხმობს:

(ა) ვაკუუმ-დისტილაცია;

(ბ) ხელახალი დისტილაცია ზედმიწევნითი დაფრაქციების საშუალებით;

(გ) დაშლა;

(დ) რეფორმირება;

(ე) განცალკევება, დაშორება, შერჩეული გამხსნელის საშუალებით;

(ვ) პროცესი რომელიც მოიცავს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოსამზადებელ სამუშაოებს: კონცენტრირებული გოგირდმჟავით დამუშავება, ოლეუმის ან გოგირდის ანჰიდრიდით, ტუტე აგენტებით ნეიტრალიზაცია, გაუფერულება და გაწმენდა ბუნებრივად აქტიური მიწით, გააქტიურებული მიწით, გააქტიურებული ნახშირბადით ან ბოქსიტით;

(ზ) პოლიმერიზაცია;

(თ) ალკილაცია;

(ი) იზომერიზაცია;

(კ) ex 2710 თავის მძიმე ზეთების შემთხვევაში, წყალბადთან დეზულფურიზაციიისას, დამუშავებული პროდუქტის გოგირდოვანი შემადგენლობის სულ მცირე 85%-ამდე შემცირებით (ASTMD 1266-59 T მეთოდი);

(ლ)მხოლოდ 2710 ჯგუფის პროდუქტებთან დაკავშირებით, დეპარაფინიზაცია;

(მ) მხოლოდ ex 270-ის მძიმე ზეთებთან მიმართებით,წყალბადით დამუშავება 20-ზე მეტი ბარის მქონე წნევისა და 250 °C-ზე მეტი ტემპერატურის პირობებში, კატალიზატორის გამოყენებით, გარდა გაუგოგირდების გამოწვევისა, როდესაც ქიმიურ რეაქციაში წყალბადი წარმოადგენს აქტიურ ელემენტს. Ex 2710-ის (მაგ. გამოშრობა გაუფერულება) მპოხავ ზეთებთან წყალბადის შემდეგი გამოყენება, იმისათვის რათა გაუმჯობესდეს ფერი ან მდგრადობა, თუმცა არ უნდა მიიჩნეოდეს კონკრეტულ პროცესად;

(ნ) Ex 2710-ის ჯგუფის საწვავ ზეთებთან მიმართებით მხოლოდ, ატმოსფერული დისტილაცია, დისტილირებული პროდუქტების 30%-ზე ნაკლები პირობით, მოცულობით, 300°C-ზე, ASTMD 86 მეთოდის გამოყენებით;

(ო) მძიმე ზეთებთან მიმართებით, ex2710 ჯგუფის საწვავი ზეთისა და დიზელის საწვავი, დამუშავება მარალ-სიხშირიანი ელექტრული განმუხტვის გამოყენებით;

(პ) მხოლოდ ex2717 ჯგუფის ნედლ პროდუქტებთან მიმართებით (გარდა პეტროლატუმისა, ოზოკერიტის, ლიგნიტის ცვილი ან ტორფის ცვილი, პარაფინის ცვილი, რომელებიც შეიცავენ 0.75% წონის ზეთს) ზეთის ამოღება ფრაქციული კრისტალიზაციის საშუალებით.

8.3. ex 2707 და 2713 ჯგუფების მიზნებიდან გამომდინარე, მარტივი მოქმედებები როგორიცაა გაწმენდა, ნარევების განცალკევება, მარილის გამოყოფა, წყლის განცალკევება, ფერის მიცემა, მონიშვნა, გოგირდის შიგთავსის მქონე ნარევის მიღება სხვადასხვა გოგირდის შიგთავსის არევის შედეგად, ან ამ მოქმედებების ნებისმიერი კომბინაცია ან მსგავსი ოპერაციები, არ ანიჭებს წარმოშობას.

შენიშვნა 9 – გარკვეულ პროდუქტებთან დაკავშირებული კონკრეტული პროცესების და მოქმედებების განმარტება

9.1. 30-ე თავში წარმოდგენილი პროდუქტები, რომელთა მიღებაც მოხდა ერთ-ერთ მხარეში უჯრედოვანი კულტურის საშუალებით, განიხილება როგორც ამ მხარედან წარმოშობილი. „უჯრედოვანი კულტურა“ განიმარტება როგორც ადამიანის, ცხოველის და მცენარეების უჯრედების კულტივირება მაკონტროლირებელი პირობების ქვეშ (როგორიცაა განსაზღვრული ტემპერატურა, ზრდისათვის საჭირო გარემო, აირების ნაზავი, pH) ცოცხალი ორგანიზმებიდან გარეთ.

9.2. პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია 29-ე თავში (გარდა: 2905.43-2905.44), 30, 32,33 (გარდა: 3302.10, 3301), 34, 35 (გარდა: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (გარდა: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) და 39-ე (გარდა: 39.16-39.26) რომელიც მიღებულ მხარეში ფერმენტაციით მიიჩნევა ამ მხრიდან წარმომავალი: „ფერმენტაცია“ არის ბიოტექნოლოგიური პროცესი, რომელშიც ადამიანის, ცხოველის, მცენარის უჯრედები, ბაქტერია, ნართი, სოკოები ან ენზიმები გამოიყენება იმ პროდუქტების საწარმოებლად, რომლებიც გვხვდება 29-დან 39-მდე თავებში.

9.3. მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით 28-ე და 29-ე თავებში 28, 29 (გარდა: 2905.43-2905.44), 30, 32, 33 (გარდა: 3302.10,3301), 34, 35 (გარდა:35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (გარდა: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) და 39 (გარდა: 39.16-39.26): წარმოდგენილი პროდუქტების შემდეგი დამუშავების პროცესები მიიჩნევა საკმარისად :

– ქიმიური რეაქცია: ქიმიური რეაქცია არის პროცესი (ბიოქიმიური პროცესის ჩათვლით), რომელიც წარმოიქმნება ახალ სტრუქტურის მქონე მოლეკულაში შიდამოლეკულური კავშირების გაწყვეტით, ან მოლეკულაში ატომების სივრცითი განლაგების ცვლილებით. ქიმიური რეაქცია შეიძლება გამოიხატოს „CAS ნომერის” ცვლილებით.

წარმოშობის მიზნებისათვის შემდეგი პროცესები არ უნდა განიხილებოდეს:

(ა) წყალში ან სხვა გამხსნელებში გახსნა;

(ბ) გამხსნელების შემცირება, გამხსნელი წყალის ჩათვლით; ან

(გ) წყლის ან კრისტალიზაციის დამატება ან აღმოფხვრა.

ზემოთ განმარტებული ქიმიური რეაქციები უნდა განიხილებოდეს, როგორც წარმოშობის მიმნიჭებლად.

– ნარევები და ნაზავები: გამიზნული და პროპორციულად კონტროლირებული მასალის ნარევი ან ნაზავი (დისპერსიის ჩათვლით) გამხსნელების დამატების გარდა, რათა შეესაბამებოდეს წინასწარ განსაზღვრულ მახასიათებლებს, რომლებიც შედეგს პოვებს ისეთი საქონლის წარმოებაში, რომელსაც აქვს ფიზიკური ან ქიმიური მახასიათებლები, რომლებიც შეესაბამება საქონლის გამოყენებას ან მიზნებს და განსხვავებულია შეტანილი მასალებიდან, უნდა მიიჩნეოდეს წარმომავლობის მისანიჭებლად.

– გაწმენდა: გაწმენდა წარმოშობის მიმნიჭებლად მიიჩნევა მაშინ, როდესაც ერთი ან ორივე მხარის ტერიტორიაზე გაწმენდის პროცესი ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან ერთ–ერთს აკმაყოფილებდ:

– (ა) საქონლის გაწმენდა, რომელიც სულ მცირე 80%–ით აღმოფხვრის არსებული მინარევების შემცველობას; ან

– (ბ)საქონელში მინარევების შემცირება ან აღმოფხვრა ერთი ან მეტი მიზნებისათვის უნდა იყოს შესაფერისი:

– 1. ფარმაცევტული, სამედიცინო, კოსმეტიკური, ვეტერინარული, საკვებთან თავსებადი ნივთიერებები;

– 2. ქიმიური პროდუქტები და რეაგენტები ანალიტიკური, დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული გამოყენებისათვის;

– 3. მაკროელექტრონიკაში გამოსაყენებელი ელემენტები და კომპონენტები;

– 4. სპეციალიზებული ოპტიკური გამოყენებისათვის;

– 5. ბიოტექნიკური გამოყენებისათვის (მაგ., უჯრედების კულტივიზაციაში, გენეტიკურ ტექნოლოგიაში, ან როგორც კატალიზატორი);

– 6. გადამტანები დაყოფის პროცესში; ან

– 7. ბირთვული ჯგუფის გამოყენება.

– ნაწილაკების ზომის ცვლილება: საქონლის ნაწილაკების ზომის გამიზნული და კონტროლირებული ცვლილება, გარდა დახლეჩვისა ან დაწნეხვისა, რომლის შედეგადაც ვიღებთ განსაზღვრული ზომის ნაწილაკის ზომის მქონე საქონელს, განსაზღვრული ნაწილაკის ზომის განაწილება, ან განსაზღვრული ზედაპირი, რომლებიც შესაბამისია მიღებული საქონლის მიზნებთან და განსხვავდება შეტანილი მასალების ფიზიკური ან ქიმიური მახასიათებლებისგან, უნდა განიხილებოდეს წარმოშობის მიმნიჭებლად.

– სტანდარტული მასალები: სტანდარტული მასალები (სტანდარტული გადაწყვეტილებების ჩათვლით) არის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც შესაბამისია ანალიტიკური, ტარირების ან შედარების მიზნებისათვის, რომელსაც აქვს გაწმენდის ზუსტი დონე ან პროპორცია, რომლის სერტიფიცირებაც ხდება მწარმოებლის მიერ. სტანდარტული მასალების წარმოება უნდა განიხილებოდეს, როგორც წარმოშობის მიმნიჭებელი.

– იზომერული განცალკევება: ნაზავიდან იზომერების გახლეჩვა ან განცალკევება უნდა განიხილებოდეს, როგორც წარმომავლობის მიმნიჭებელი.

დანართი II

წარმოებული პროდუქციისთვის წარმოშობის სტატუსის

მისანიჭებლად წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებზე ჩასატარებელი დამუშავება-გადამუშავების პროცესების ჩამონათვალი

სასაქონლო პოზიცია

პროდუქციის აღწერა

წარმოშობის სტატუსის მისაღებად წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებზე ჩასატარებელი სამუშაოები ან გადამამუშავებელი პროცესები

(1)

(2)

(3)

ჯგუფი 1

ცოცხალი ცხოველები

I ჯგუფის ყველა ცხოველი უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ჯგუფი 2

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

პროდუქციის წარმოებაში გამოყენებული ყველა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ჯგუფი3

თევზი და კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

წარმოებაში გამოყენებული III ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ex ჯგუფი 4

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების

პროდუქტები, რომელიც სხვა ადგილას მითითებული და შეტანილი არ არის

წარმოებაში გამოყენებული IV ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ex ჯგუფი 5

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომელიც სხვა ადგილას მითითებული და შეტანილი არ არის; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან

ex 0511 91

საკვებად უვარგისი თევზის კვერცხები და ხიზილალა

საკვებად უვარგისი თევზის კვერცხები და ხიზილალა უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ჯგუფი 6

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარეების სხვა ანალოგიური ნაწილები; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

წარმოებაში გამოყენებული VI ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ჯგუფი 7

საკვებად გამოსადეგი ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

წარმოებაში გამოყენებული VII ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

სასაქონლო პოზიცია

პროდუქციის აღწერა

წარმოშობის სტატუსის მისაღებად წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებზე ჩასატარებელი სამუშაოები ან გადამამუშავებელი პროცესები

(1)

(2)

(3)

ჯგუფი 8

საჭმელი ხილი და კაკალი; ციტრუსების ან ნესვების ქერქი და კანი

წარმოება, სადაც გამოყენებული ყველა ხილი, თხილეული ან ქერქი უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი.

ჯგუფი 9

ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან

ჯგუფი 10

მარცვლოვანები

წარმოებაში გამოყენებული X ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ჯგუფი11

ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალა - ჯგუფები 8, 10 და 11, სასაქონლო პოზიციები 0701, 0714, 2302 და 2303 და სასაქონლო ქვეპოზიცია 0710 10 - უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ჯგუფი 12

ზეთოვანი თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა თესლები, ნაყოფები და ხილი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან, გარდა თვით პროდუქტისა

ex ჯგუფი 13

გაუწმენდელი შელაქი; გუმფისები, ფისები, გუმფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან

ex 1302

პექტინური ნივთიერებები, პექტინატები და პექტატები

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან და სადაც გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40 %-ს

ჯგუფი 14

მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად; მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი პროდუქტები, რომელიც არაა დაკონკრეტებული ან შესული სხვაგან

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან

ex ჯგუფი 15

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან, გარდა თვით პროდუქტისა

1504-1506

ცხიმები, ქონი და მათი ფრაქციები, თევზის ან ზღვის ძუძუმწოვრების; ცხიმოფლი და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები (სუფთა ლანოლინის ჩათვლით); დანარჩენი ცხოველური ცხიმები და ქონი და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან

1508

მიწისთხილის ზეთი და მისი ფრაქციები, ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო ქვეპოზიციის მასალისგან, გარდა თვით პროდუქტისა

1509-1510

ზეთისხილის ზეთი და მისი ფრაქციები

წარმოებაში გამოყენებული მცენარეული მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

1511

პალმის ზეთი და მისი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო ქვეპოზიციის მასალისგან, გარდა თვით პროდუქტისა

ex 1512

ზესუმზირის თესლის ზეთები და მათი ფრაქციები:

- ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისთვის, გარდაადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი საკვები პროდუქტების წარმოებისა

- სხვა

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო ქვეპოზიციის მასალისგან, გარდა თვით პროდუქტისა

წარმოებაში გამოყენებული ბოსტნეულის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

1515

სხვა მყარი მცენარეული ცხიმები და ზეთები (ჟოჟობას ზეთის ჩათვლით) და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო ქვეპოზიციის მასალისგან, გარდა თვით პროდუქტისა

ex 1516

თევზის ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან

1520

ნედლი გლიცერინი; გლიცერინის წყალი და გლიცერინის თუთქი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან

ჯგუფი 16

მზა საკვები პროდუქტები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

წარმოება მე-2, მე-3 და მე-16 ჯგუფების ყველა მასალის გამოყენებით, უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

ex ჯგუფი 17

შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან, გარდა თვით პროდუქტისა

1702

სხვა შაქარი, ქიმიურად სუფთა ლაქტოზის, მალტოზის, გლუკოზისა და ფრუქტოზის ჩათვლით, მყარ მდგომარეობაში; შაქრის სიროფები საგემოვნო-არომატული ან საღებარი დანამატების გარეშე; ხელოვნური თაფლი, ნატურალურ თაფლთან შერეული ან შეურეველი; კარამელის კულერი:

- ქიმიურად სუფთა მალტოზა ან ფრუქტოზა

- სხვა

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან, 1702 სასაქონლო პოზიციის სხვა მასალების ჩათვლით

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული 1101-1108, 1701 და 1703 სასაქონლო პოზიციების მასალების წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 30%-ს

1704

შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი (თეთრი შოკოლადის ჩათვლით), რომელიც არ შეიცავს კაკაოს

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით იმ პროდუქტისა, რომელშიც:

- გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს

ან

- გამოყენებული შაქრის ღირებულება არ აღემატება პროდუქტის საექსპლუატაციო ფასის 30-ს

ex ჯგუფი 18

კაკაო და კაკაოს პროდუქტები; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს

ex 1806

შოკოლადი და კაკაოს შემცველი დანარჩენი მზა კვების პროდუქტები; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით იმ პროდუქტისა, რომელშიც:

- გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს

ან

- გამოყენებული შაქრის ღირებულება არ აღემატება პროდუქტის საექსპლუატაციო ფასის 30-ს

1806 10

კაკაო-ფხვნილი შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს

1901

ალაოს ექსტრაქტი; მზა კვების პროდუქტები წმინდა ან მსხვილი ნაფქვავი ფქვილის, ბურღულის, სახამებლისა ან ალაოს ექსტრაქტისაგან, კაკაოს შემცველობის გარეშე ან კაკაოს შემცველობით 40 %-ზე ნაკლები წონით მთლიანად ცხიმგამოცლილ ფუძეზე გადაანგარიშებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მზა კვების პროდუქტები 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების ნედლეულისაგან, 5 %-ზე ნაკლები წონის კაკაოს შემცველი ან მის გარეშე მთლიანად ცხიმგაცლილ ფუძეზე გადაანგარიშებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

– ალაოს ექსტრაქტი

– სხვა დანარჩენი

წარმოება მე-10 სასაქონლო პოზიციის ბურღულეულისგან

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც შაქრის ინდივიდუალური წონა და მე-4 სასაქონლო პოზიციის გამოყენებული მასალები არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს

1902

მაკარონის ნაწარმი, თბურად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, გულსართით (ხორცისა ან სხვა პროდუქტებისაგან) ან უსატენოდ, ან სხვა ხერხით დამზადებული, როგორიცაა სპაგეტი, მაკარონი, ვერმიშელი, ატრია, ნამგალა, ცომის გუფთა, რავიოლი, კანელონი; კუსკუსი, საკვებად მზა ან მოუმზადებელი:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც:

- გამოყენებული 1006 და 1101-დან 1108-მდე სასაქონლო პოზიციების მასალების წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 20% -ს და

- გამოყენებული მე-2, მე-3 და მე-16 ჯგუფების მასალების წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 20%-ს

– თევზის, კიბოსებრების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების შემცველობით 20 მას.%-ზე ნაკლები

წარმოებაში გამოყენებული მარცვლეული და დერივატები (გარდა მყარი ხორბლისა, და მისი დერივატივებისა) უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

1903

ტაპიოკა და მისი შემცვლელები, მომზადებული სახამებლისაგან, ფანტელების, გრანულების, ბურთულაკების, ნამცეცების ან სხვა ანალოგიური ფორმის სახით

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა 1108 სასაქონლო პოზიციის კარტოფილის სახამებლისა

1904

მზა კვების პროდუქტები, მიღებული მარცვლოვანების მარცვლისა ან მარცვლეული პროდუქტების გაფუებით ან მოხალვით (მაგ. სიმინდის ფანტელები); პურეული მარცვლოვანები (სიმინდის მარცვლის გარდა) მარცვლისა ან ფანტელების სახით ან სხვა ხერხით დამუშავებული (წმინდა და უხეში ნაფქვავი ფქვილის, ბურღულის გარდა), წინასწარ მოხარშული ან სხვა ხერხით მომზადებული, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც:

- გამოყენებული 1006 და 1101-დან 1108-მდე სასაქონლო პოზიციების მასალების წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 20% -ს და

- გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს

1905

პური, ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილღვეზელა, ნამცხვარი და სხვა პურფუნთუშეული და ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, კაკაოს შემცველი ან მის გარეშე; ვაფლის ფირფიტები, ცარიელი კაფსულები, ფარმაცევტული მიზნებისათვის ვარგისი, ვაფლის ობლატები დაბეჭდვისათვის, ბრინჯის ქაღალდი და ანალოგიური პროდუქტები:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული 1006 და 1101-დან 1108-მდე სასაქონლო პოზიციების მასალების წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 20%-ს

ex ჯგუფი 20

ბოსტნეულის, ხილის, კაკლისა ან მცენარეთა სხვა ნაწილების გადამუშავების პროდუქტები; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით იმ პროდუქტისა

2002 და 2003

პომიდორი, სოკო და ტრიუფელი, ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული მე-7 ჯგუფის მასალები მთლიანად ქვეყანაში არის წარმოშობილი

2006

ბოსტნეული, ხილი, კაკალი, ნაყოფების ქერქი ან მცენარეთა სხვა ნაწილები, შაქრით დაკონსერვებული (შაქრის სიროფით გაჟღენთილი, მოსარკლული ან დაშაქრული):

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40% -ს.

2007

ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, ხილისა ან კაკლის პიურე, ხილისა ან კაკლის პასტა, თბური დამუშავებით მიღებული, მათ შორის შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40% -ს.

ex 2008

პროდუქტები, გარდა:

- თხილისა, რომელშიც არ არის დამატებული შაქარი და სპირტიანი სასმელები

- მიწისთხილის კარაქი; ნარევები ბურღულეულის საფუძველზე; პალმის გულები; სიმინდი (მარცვლეული)

- ხილი და კაკალი სხვაგვარად დამზადებული, ვიდრე ორთქლზე ან წყალში მოდუღებული, არ შეიცავს შაქრის დანამატს, გაყინული

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს.

2009

ხილის წვენები (ყურძნის ბადაგის ჩათვლით) და ბოსტნეულის წვენები, დაუდუღებელი და სპირტის დანამატების გარეშე, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს.

ex ჯგუფი 21

კვების სხვადასხვა პროდუქტები; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა

2103

პროდუქტები საწებლების მოსამზადებლად და მზა საწებლები; შერეული საგემოვნო დანამატები და შერეული საკაზმები;

მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა. ამასთან, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მდოგვის ფქვილი ან მზა მდოგვი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან

– საწებლები და საკმაზები სხვადასხვა სპეციებით და სანელებლებით

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი შეიძლება გამოყენებულ იქნას.

– მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციიდან

2105

ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა სახეობები, კაკაოს შემცველობით ან მის გარეშე

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც:

- შაქრისა და გამოყენებული მე-4 ჯგუფის მასალების ინდივიდუალური წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40%-ს

და

- შაქრისა და გამოყენებული მე-4 ჯგუფის მასალების საერთო კომბინირებული წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 60% -ს

2106

ის საკვები პროდუქტები, რომელიც სხვაგან არააა დაკონკრეტებული ან მოცემული

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული შაქრის წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40% -ს

ex ჯგუფი 22

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა იმ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული 0806 10, 2009 61, 2009 69 სასაქონლო ქვეპოზიციების მასალები მთლიანად წარმოშობილია ქვეყანაში

2202

წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო არომატული ნივთიერებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა

2207 და 2208

სპირტი ეთილისა არადენატურირებული 80 % ან მეტი სპირტის კონცენტრაციით; სპირტის ნაყენები, ლიქიორი და სხვა სპირტიანი სასმელები

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო მასალისაგან, გარდა 2207 ან 2208 სასაქონლო პოზიციისა, რომელშიც გამოყენებული 0806 10, 2009 61, 2009 69-ს სასაქონლო ქვეპოზიციის ყველა მასალა მთლიანად წარმოშობილია ქვეყანაში

ex ჯგუფი 23

კვების მრეწველობის ნარჩენები; მზა საკვები ცხოველებისათვის; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა

2309

ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტები:

წარმოება, რომელშიც გამოყენებული:

- მე-2 და მე-3 ჯგუფების ყველა მასალა მთლიანად წარმოშობილია ქვეყანაში

- მე-10 და მე-11 ჯგუფების და 2302 და 2303 სასაქონლო პოზიციების მასალების წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 20% -ს,

- შაქრის და გამოყენებული მე-4 ჯგუფის მასალების ინდივიდუალური წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 40% -ს, და

- შაქრისა და მე-4 ჯგუფის მასალების საერთო კომბინირებული წონა არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის წონის 50%-ს

ex ჯგუფი 24

თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, რომელშიც 2401 სასაქონლო პოზიციის მასალების წონა არ აღემატება გამოყენებული 24-ე ჯგუფის მასალების მთლიანი წონის 30%-ს

2401

თამბაქოს ნედლეული; თამბაქოს ნარჩენები

წარმოება, რომელშიც 2401 სასაქონლო პოზიციის ყველა მასალა მთლიანად წარმოებულია ქვეყანაში

Ex 2402

სიგარები თამბაქოსაგან ან თამბაქოს შემცვლელებისაგან

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა და 2403 19 სასაქონლო ქვეპოზიციის მოსაწევი თამბაქოსა, რომელშიც გამოყენებული 2401 სასაქონლო პოზიციის ყველა მასალის წონის არანაკლებ 10%-ი მთლიანად წარმოშობილია ქვეყანაში

ex 2403

ინჰალაციისთვის განკუთვნილი პროდუქტები, მიწოდებული ცხლად ან სხვა საშუალებით, წვის პროცესის გარეშე

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა, რომელშიც გამოყენებული 2401 სასაქონლო პოზიციის ყველა მასალის წონის არანაკლებ 10%-ი მთლიანად წარმოშობილია ქვეყანაში

ex ჯგუფი 25

მარილი; გოგირდი; მიწები და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი; გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა

ან

წარმოება, რომელშიც გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 70%-ს

ex 2519

დაქუცმაცებული მაგნიუმის ბუნებრივი კარბონატი (მაგნეზიტი) ჰერმეტულად დახურულ ჭურჭელში და მაგნიუმის ოქსიდი, მინარევით ან მინარევის გარეშე, გარდა გამდნარი მაგნეზიისა ან გადამწვარი (შეცხობილი) მაგნეზიისა

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა. ამასთან, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბუნებრივი მაგნიუმის კარბონატი (მაგნეზიტი)

ჯგუფი 26

მადნები, წიდა და ნაცარი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა

ex ჯგუფი 27

მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები; გარდა:

გადამუშავების და / ან ერთი ან მეტი კონკრეტული პროცესის ოპერაციები

ან

სხვა ოპერაციები, როდესაც ყველა გამოყენებული მასალა კლასიფიცირებულია სხვა სასაქონლო პოზიციაში, გარდა თვით პროდუქტისა. ამასთან, პროდუქტად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იგივე სასაქონლო პოზიციის მქონე მასალები იმ პირობით, რომ მათი საერთო ღირებულება არ აღემატება პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex 2707

ზეთები, რომელშიც არომატული შემადგენლობის წონა აღემატება არაარომატული შემადგენლობის წონას, მსგავსია მინერალური ზეთებისა, რომელიც მიიღება მაღალი ტემპერატურის ნახშირის ფისის გამოხდით, რომელთა მოცულობის 65%-ზე მეტი გამოიხდება 250°C-მდე ტემპერატურაზე (ნავთობის სპირტისა და ბენზოლის ნარევების ჩათვლით), ელექტროენერგიის ან გასათბობ საწვავად გამოსაყენებლად

გადამუშავების და / ან ერთი ან მეტი კონკრეტული პროცესის ოპერაციები (i)

ან

სხვა ოპერაციები, როდესაც ყველა გამოყენებული მასალა კლასიფიცირებულია სხვა სასაქონლო პოზიციაში, გარდა თვით პროდუქტისა. ამასთან, პროდუქტად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იგივე სასაქონლო პოზიციის მქონე მასალები იმ პირობით, რომ მათი საერთო ღირებულება არ აღემატება პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

2710

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა; პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70%-ით ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს ნავთობპროდუქტები წარმოადგენს პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს; ნავთობის გადამუშავების ნარჩენები

გადამუშავების და / ან ერთი ან მეტი კონკრეტული პროცესის ოპერაციები (i)

ან

სხვა ოპერაციები, როდესაც ყველა გამოყენებული მასალა კლასიფიცირებულია სხვა სასაქონლო პოზიციაში, გარდა თვით პროდუქტისა. ამასთან, პროდუქტად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იგივე სასაქონლო პოზიციის მქონე მასალები იმ პირობით, რომ მათი საერთო ღირებულება არ აღემატება პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

2711

ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

2712

ნავთობის ვაზელინი; პარაფინი, ნავთობის მიკროკრისტალური ცვილი, პარაფინის გაჩი, ოზოკერიტი, მურა ნახშირის ცვილი, ტორფის ცვილი, დანარჩენი მინერალური ცვილები და ანალოგიური პროდუქტები, მიღებული სინთეზისა ან სხვა პროცესების შედეგად, შეღებილი ან შეუღებავი

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

2713

ნავთობის კოქსი, ნავთობის ბიტუმი და ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადამუშავების სხვა ნარჩენები

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი28

არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ-მიწიანი ლითონების, რადიოაქტიური ელემენტების ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ex ჯგუფი29

ორგანული ქიმიური ნაერთები, გარდა:

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ex 2901

აციკლური ნახშირწყალბადები, საწვავად ან სათბობად გამოსაყენებელი

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცეს(ებ)ი (i)

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex 2902

ციკლანები და ციკლენები (გარდა აზულენისა), ბონზოლი, ტოლუოლი, ქსილოლები, საწვავად ან სათბობად გამოსაყენებელი

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცეს(ებ)ი (i)

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex 2905

მეთილის სპირტები ეთანოლისა და ამ სასაქონლო პოზიციის სპირტებისგან

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, ასევე 2905 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი სხვა მასალებიც. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მეთილის სპირტების გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი 30

ფარმაცევტული პროდუქცია

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი31

სასუქები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი 32

სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებარები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებარი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; მელნები

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამპროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების, როგორც პროდუქტის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი33

ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების, როგორც პროდუქტის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი34

საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური და მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი შედგენილობები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, საძერწი პასტები, პლასტილინი, “კბილსამკურნალო ცვილი“ და შედგენილობები თაბაშირის საფუძველზე კბილსამკურნალო მიზნებისათვის

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების, როგორც პროდუქტის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი35

ცილოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები; ფერმენტები

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების, როგორც პროდუქტის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ჯგუფი36

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი ნივთიერებები

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების, როგორც პროდუქტის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი37

ფოტო- და კინოსაქონელი

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების, როგორც პროდუქტის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ex ჯგუფი38

სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტი, გარდა:

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების, როგორც პროდუქტის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ex 3811

ანტიდეტონატორები, ანტიოქსიდანტები, ფისწარმომქმნელი ინჰიბიტორები, შემასქელებლები, ანტიკოროზიული ნივთიერებები და დანარჩენი მზა მისართები ნავთობპროდუქტების (ბენზინის ჩათვლით) ან სხვა სითხეებისათვის, გამოსაყენებელი იმავე მიზნებისათვის, რაც ნავთობპროდუქტები:

–მზა დანამატები საპოხი ზეთისთვის, რომელიც შეიცავს ნავთობის ზეთებს ან ბიტუმიანი მინერალებისგან მიღებულ ზეთებს

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოება, რომელშიც გამოყენებული 3811 სასაქონლო პოზიციის ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex 3824 99 და

ex 3826 00

ბიოდიზელი

წარმოება, რომელშიც ბიოდიზელი მიიღება ტრანსესტერიფიკაციით ან/და ესტერიფიკაციით ან ჰიდრო-დამუშავებით

ჯგუფი 39

პლასტმასები და მათი ნაწარმი

სპეციფიკური პროცეს(ები)ი (iv)

ან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო ქვეპოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების, როგორც პროდუქტის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ex ჯგუფი40

რეზინი და მისი ნაწარმი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ex 4012

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, აღდგენილი ან ნახმარი

ნახმარი საბურავების აღდგენა

ex ჯგუფი41

დაუმუშავებული ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

4104-დან 4106-მდე

გათრიმლული ტყავი ან ტყავის კრასტი ბეწვის საფარის გარეშე, დაჭრილი ან დაუჭრელი, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე

გათრიმლული ტყავის ხელახალი გათრიმლვა

ან

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ჯგუფი 42

ტყავის ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ჩანთები და ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმის ჭიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex ჯგუფი 43

ნატურალური და ხელოვნული ბეწვი; მათი ნაწარმი; გარდა

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ex 4302

გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის ტყავები, აწყობილი:

- ბრტყლად და ჯვარედინად დაჭრილი და მსგავსი ფორმები.

- სხვა

გაუფერულება ან შეღებვა, აუწყობელი გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის ტყავის მოჭრასა და აწყობასთან ერთად

წარმოება აუწყობელი, გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის ტყავისგან

4303

ტანსაცმლის საგნები, ტანსაცმლის საკუთნოები და სხვა ნაწარმი ნატურალური ბეწვისგან

4302 სასაქონლო პოზიციის გათრიმლული ან გამოქნილი აუწყობელი ბეწვის ტყავისგან დამზადება

ex ჯგუფი 44

მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex 4407

ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მოქნე ან არმქონე, სისქით 6მმ-ზე მეტი

გარანდვა, გახეხვა ან ტორსული შეერთება

ex 4408

მოსაპირკეთებელი ფურცლები (შრეული მერქნის დაყოფით მიღებულის ჩათვლით), შეწებებული ფანერისათვის ან სხვა ანალოგიური შერეული მერქნისათვის და სხვა ხის მასალა, გასწვრივ დახერხილი, დაჭრილი ნაწილებად ანშპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა

დახერხვა, გარანდვა, გახეხვა ან ტორსული შეერთება

ex 4410-4413

ბისერები და ბაგეტები, ფასონური პლინტუსებისა და სხვა ფასონური ჩარჩოების ჩათვლით

ბისერებით დაკერვა ან ჩამოსხმა

ex 4415

შესაფუთი ყუთები, კოლოფები, კალათები, გოდრები და ანალოგიური ტარა მერქნისაგან

ზომაზე დაუჭრელი ფიცრებისგან დამზადება

ex 4418

– ნაწარმი სადურგლო და სახუროო ხის

– ბისერებით დაკერებული ან ჩამოსხმული

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ბისერებით დაკერვა ან ჩამოსხმა

ex 4421

ხის ტკეჩი; ხის წკირები ან ქინძისთავები ფეხსაცმლისათვის

წარმოებაში გამოიყენება ნებისმიერი ხე-ტყის მასალა, გარდა 4409 სასაქონლო პოზიციის დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალისა

ჯგუფი45

კორპი და მისი ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი46

ჩალის, ალფის და სხვა დასაწნავი მასალების ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი47

მასა მერქნისა ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან; რეგენერირებადი ქაღალდი და მუყაო (მაკულატურა და ნარჩენები)

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 48

ქაღალდი და მუყაო; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი49

ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, რეპროდუქციები და პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვა ნაწარმი; ხელნაწერები, მანქანით ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex ჯგუფი 50

აბრეშუმი, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ex 5003

აბრეშუმის ნარჩენები (ამოსახვევად უვარგისი პარკის, პარკის ძაფის ნარჩენებისა და გაფხვიერებული გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით, დაჩეჩილი ან სავარცხლით აჩეჩილი

აბრეშუმის ნარჩენის დაჩეჩვა ან სავარცხლით აჩეჩვა

5004–დან ex 5006-მდე

აბრეშუმის ძაფი და ნართი აბრეშუმის ნარჩენებისაგან

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოს დახვევა

ან

ხელოვნური უწყვეტი ძაფის მიღება დახვევასთან ერთად

ან

ხელოვნური უწყვეტი ძაფის მიღება დაგრეხვასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ნებისმიერ ქიმიურ ოპერაციასთან ერთად

5007

ქსოვილები აბრეშუმის ძაფისაგან ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან

(ii)

ბუნებრივი და/ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება ქსოვასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ან ნებისმიერი სხვა მექანიკური ოპერაცია ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა შეღებვასთან ერთად

ან

ნართის შეღებვა ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა ბეჭდვასთან ერთად

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

ex ჯგუფი 51

მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხეში ბეწვი; ნართი და ქსოვილი ცხენის ძუისაგან; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

5106-დან 5110-მდე

შალის ნართი, ცხოველების წმინდა ან უხეში ბეწვისა ან ცხენის ძუისაგან

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოს დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოს მიღება დახვევასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ნებისმიერ მექანიკურ ოპერაციასთან ერთად

5111-დან 5113-მდე

ქსოვილები შალის ნართისაგან, ცხოველების წმინდა ან უხეში ბეწვისა ან ცხენის ძუისაგან:

(ii)

ბუნებრივი და / ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა შეღებვასთან ერთად

ან

ნართის შეღებვა ქსოვასთან ერთად

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

ex ჯგუფი52

ბამბა, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

5204-დან 5207-მდე

ბამბის ნართი და ძაფი

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოს დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოს მიღება დახვევასთან ერთად

ან დაგრეხვა ნებისმიერ მექანიკურ ოპერაციასთან ერთად

5208-დან 5212-მდე

დანარჩენი ბამბის ქსოვილები:

(ii)

ბუნებრივი და / ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება ქსოვასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ან ნებისმიერი სხვა მექანიკური ოპერაცია ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა შეღებვასთან ან დაფარვასთან ან ლამინირებასთან ერთად

ან

ნართის შეღებვა ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა ბეჭდვასთან ერთად

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

ex ჯგუფი53

დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკო; ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართის ქსოვილები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

5306-დან 5308-მდე

ნართი ტექსტილის მცენარეული სხვა ბოჭკოსაგან;

ქაღალდის ნართი

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოს დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოს მიღება დახვევასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ნებისმიერ მექანიკურ ოპერაციასთან ერთად

5309-დან 5311-მდე

ქსოვილები ტექსტილის მცენარეული სხვა ბოჭკოსაგან; ქსოვილები ქაღალდის ნართისაგან:

(ii)

ბუნებრივი და / ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა შეღებვასთან ან დაფარვასთან ან ლამინირებასთან ერთად

ან

ნართის შეღებვა ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა ბეჭდვასთან ერთად

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

5401-დან 5406-მდე

ნართი, მონოძაფები და კომპლექსური ქიმიური ძაფები

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოს დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოს მიღება დახვევასთან ერთად

ან დაგრეხვა ნებისმიერ მექანიკურ ოპერაციასთან ერთად

5407 და 5408

ქსოვილები ტექსტილის კომპლექსური ქიმიური ძაფებისგან

(ii)

ბუნებრივი და / ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება ქსოვასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ან ნებისმიერი მექანიკური ოპერაცია ქსოვასთან ერთად

ან

ნართის შეღებვა ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა შეღებვასთან ან დაფარვასთან ან ლამინირებასთან ერთად

ან

ქსოვა ბეჭდვასთან ერთად

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

5501-დან 5507-მდე

ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკო

ხელოვნური ბოჭკოს მიღება

5508-დან 5511-მდე

ნართი და საკერავი ძაფი ქიმიური ბოჭკოსაგან

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოს დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოს მიღება დახვევასთან ერთად

ან დაგრეხვა ნებისმიერ მექანიკურ ოპერაციასთან ერთად

5512-დან 5516-მდე

ქსოვილი ტექსტილის ქიმიური ბოჭკოსაგან:

(ii)

ბუნებრივი და/ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება ქსოვასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ან ნებისმიერი მექანიკური ოპერაცია ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა შეღებვასთან ან დაფარვასთან ან ლამინირებასთან ერთად

ან

ნართის შეღებვა ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა ბეჭდვასთან ერთად

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

ex ჯგუფი56

ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი მასალები; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები და მათი ნაწარმი; გარდა:

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოების დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოს მიღება დახვევასთან ერთად

5601

ბამბა ტექსტილის მასალებისაგან და მისი ნაწარმი; ტექსტილის ბოჭკოები სიგრძით არა უმეტესი 5 მმ-ისა (ბუმბული), ტექსტილის მტვერი და კვანძები

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოების დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოს მიღება დახვევასთან ერთად

ან

შეკრა შეღებვასთან და ბეჭდვასთან ერთად

ან

დაფარვა, შეკრა, ლამინირება ან მოლითონება სულ მცირე ორ სხვა მთავარ მოსამზადებელ ან დამამთავრებელ ოპერაციასთან ერთად (როგორიცაა გაპრიალება, შეკლების საწინააღმდეგობო პროცესები, თერმორეგულირება, გამძლე საფარველი) იმ პირობით, რომ გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება ფრანკო-ქარხნის პროდუქტის ფასის 50%-ს

5602

ქეჩა და ფეტრი, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, გარსით, დაფარვით ან მრავალშრიანი

-მშრალად მოთელილი ქეჩა

-სხვა

(ii)

ხელოვნური ბოჭკოების მიღება, ქსოვილის ფორმირებასთან ერთად. ამასთან:

- 5402 სასაქონლო პოზიციის პოლიპროპილენის ძაფი,

- 5503 ან 5506 სასაქონლო პოზიციის პოლიპროპილენის ბოჭკოები, ან

- 5501 სასაქონლო პოზიციის პოლიპროპილენის ძაფის ანაძენძი,

რომლის შემადგენელი ცალკეული ძაფის ან ბოჭკოს ღირებულება ყველა შემთხვევაში 9 დეციტექსზე ნაკლებია, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, იმ პირობით, თუ მათი საერთო ღირებულება არ აღემატება პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

ან

უქსოვი ქსოვილის ფორმირება მხოლოდ ბუნებრივი ბოჭკოებისგან დამზადებული თექის შემთხვევაში

(ii)

ხელოვნური ბოჭკოების მიღება ქსოვილის ფორმირებასთან ერთად

ან

უქსოვი ქსოვილის ფორმირება მხოლოდ ბუნებრივი ბოჭკოებისგან დამზადებული სხვა თექის შემთხვევაში

5603

უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, გარსით, დაფარვით ან მრავალშრიანი:

5603 11-იდან 5603 14-მდე

ხელოვნური ძაფების უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, გარსით, დაფარვით ან მრავალშრიანი:

დამზადებულია:

- ერთი მიმართულების ან უწესრიგოდ მიმართული ძაფებისგან

ან

- ბუნებრივი ან ხელოვნური წარმოშობის ნივთიერებებისა ან პოლიმერებისგან, რომელსაც ორივე შემთხვევაში მოჰყვება უქსოვად ქსოვილთან მიერთება

5603 91-იდან 5603 94-მდე

უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, გარსით, დაფარვით ან მრავალშრიანი, გარდა ხელოვნური ძაფებისა

დამზადებულია:

- ერთი მიმართულების ან უწესრიგოდ მიმართული კომპლექსური ძაფებისგან

ან

- ბუნებრივი ან ხელოვნური წარმოშობის დაჭრილი ძაფებისგან, რომელსაც ორივე შემთხვევაში მოჰყვება უქსოვად ქსოვილთან მიერთება

5604

რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილი დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძაფები, გაჟღენთილი, გარსით, დაფარვით ან რეზინის ან პლასტმასის გარსით

– რეზინის ძაფი და ზონარი ტექსტილის დაფარვით

-დანარჩენი

დამზადებულია რეზინის ძაფის ან ბაწრისგან ტექსტილის დაფარვის გარეშე

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოების დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოების მიღება დახვევასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ნებისმიერ მექანიკურ ოპერაციასთან ერთად

5605

ძაფი ლითონიზებული, სასირმე ან არასასირმე, რომელიც წარმოადგენს ტექსტილის, სალენტე ან 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიურ ძაფს, კომბინირებული ლითონთან ძაფის, ლენტის ან ფხვნილის სახით, ან ლითონით დაფარული

(ii)

ბუნებრივი და/ან ხელოვნური კომპლექსური ძაფების დახვევა

ან

ხელოვნური ბოჭკოების მიღება დახვევასთან ერთად

ან

დაგრეხვა ნებისმიერ მექანიკურ ოპერაციასთან ერთად

5606

ძაფი სასირმე და ბრტყელი და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური სასირმე ძაფი (გარდა 5605 სასაქონლო პოზიციის და ცხენის ძუის სასირმე ძაფისა); ნართი სინელი (ფლოკირებული სინელის ჩათვლით); ფასონური მარყუჟოვანი ნართი

(ii)

ბუნებრივი ბოჭკოების მიღებადახვევასთან ერთად

ან

დახვევა სირმის ჩატანებასთან ერთად

ან

აჩეჩვა შეღებვასთან ერთად

ჯგუფი57

ხალიჩები და იატაკის დანარჩენი ტექსტილის საფენები:

(ii)

ბუნებრივი და / ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ან ტაფტირებასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება, ქსოვასთან ან ტაფტირებასთან ერთად

ან

წარმოება ქოქოსის ნართისაგან ან სიზალის ნართისაგან ან ჯუთის ნართისაგან, ან კლასიკური წრიული ვისკოზის ნართისაგან

ან

ტაფტირება შერწყმული შეღებვასთან ან ბეჭდვასთან

ან

აჩეჩვა შერწყმული შეღებვასთან ან ბეჭდვასთან

ან

ხელოვნური ბოჭკოების მიღება უქსოვი მასალების წარმოების ტექნიკასთან ერთად, ნემსის ჩხვლეტის ჩათვლით

ჯუთის ქსოვილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სარჩულად

ex ჯგუფი 58

სპეციალური ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანები; გობელენები; გასაწყობი მასალები; ნაქარგები; გარდა:

(2)

ბუნებრივი და / ან ხელოვნურად წარმოებული ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ან ტაფტირებასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება, ქსოვასთან ან ტაფტირებასთან ერთად

ან

ქსოვა შეღებვასთან ან აჩეჩვასთან ერთად ან საფარით, ლამინირებით ან ლითონირებით

ან

ტაფტირება შერწყმული შეღებვასთან ან ბეჭდვასთან

ან

აჩეჩვა შერწყმული შეღებვასთან ან ბეჭდვასთან

ან

ნართის შეღებვა ბეჭდვასთან ერთად

ან

შეღებვა ბეჭდვასთან ერთად

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

5805

ხელით ნაქსოვი გობელენები, ბელგიური, ობიუსონური, ბოვე და ანალოგიური გობელენების ტიპისა და გობელენები, ნემსით ამოქარგული (მაგალითად ნაცურით, ჯვარედინად), მზა ან არამზა

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

5810

ნაქარგები ნაჭრებად, ლენტებად ან ცალკეული ორნამენტების სახით

ნაქარგები, სადაც:

-გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა, რომელთა ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

5901

ტექსტილის მასალები, გაფისული ან გახამებული, წიგნის ყდების დასამზადებლად ან ანალოგიური მიზნებისთვის გამოსაყენებელი; კალკი; დაგრუნტული ტილო ფერწერისათვის, საბორტე და ანალოგიური მაგარი ტექსტილის მასალები ქუდების კარკასებისთვის

ნართისგან დამზადებული

5902

კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნეილონის ან სხვა პოლიამიდების, პოლიეთერის ან ვისკოზის ძაფებისაგან:

– ტექსტილის მასალების შემცველობით არა უმეტეს 90 %-ისა

– დანარჩენი

ქსოვა შეღებვასთან ან აჩეჩვასთან ერთად ან საფარით, ლამინირებით ან ლითონირებით

ან

ტაფტირება შერწყმული შეღებვასთან ან ბეჭდვასთან

5902

კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნეილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:

– ტექსტილის მასალების შემცველობით არა უმეტეს 90 %-ისა

– დანარჩენი

ქსოვა

ხელოვნური ბოჭკოების მიღება ქსოვასთან ერთად

5903

ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, გარსიანი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა

ქსოვა გაჟღენთვასთან ერთად ან გარსით საფარით ან ლამინირებით ან ლითონირებით

ან

ქსოვა შერწყმული ბეჭდვასთან

ან ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

5904

ლინოლეუმი, ფორმებად გამოჭრილი ან გამოუჭრელი; იატაკის საფარები ტექსტილის ფუძეზე, ფორმებად გამოჭრილი ან გამოუჭრელი

(vii)

ქსოვა შეღებვასთან ან გარსით დაფარვასთან ან ლამინირებასთან ან ლითონიზირებასთან ერთად

ჯუთის ქსოვილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სარჩულად

5905

კედლის საფარები ტექსტილის მასალებისაგან:

– გაჟღენთილი, გარსით, დაფარვით ან დუბლირებული რეზინით, პლასტმასით ან სხვა მასალებით

– დანარჩენი

დაწნული, ნაქსოვი ან უქსოვი ქსოვილის ფორმირება კომბინირებული გაჟღენთვასთან ან გარსით დაფარვასთან ან საფარველთან ან ლამინირებასთან ან ლითონირებასთან

(ii)

ბუნებრივი და / ან ხელოვნურად წარმოებული ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება, ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა ან უქსოვი ქსოვილის ფორმირება შეღებვასთან ან დაფარვასთან ერთად ან ლამინირებასთან ერთად

ან

ქსოვა შერწყმული ბეჭდვასთან

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

5906

ტექსტილის მასალები რეზინირებული, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიცისს მასალებისა:

– ტრიკოტაჟის, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

– სხვა მასალები დამზადებული სინთეტიკური ბოჭკოს ნართისგან, ტექსტილის შემცველობით 90%-ზე მეტი

– დანარჩენი

(ii)

ბუნებრივი და / ან ხელოვნურად წარმოებული ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ტრიკოტაჟის/მანქანით ან ხელით ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება, ქსოვასთან/ტრიკოტაჟის ქსოვასთან ერთად

ან

ტრიკოტაჟის ან მანქანით/ხელით ქსოვა რეზინირებასთან ერთად

ან

რეზინით დამუშავება კომბინირებული მინიმუმ ორ სხვა მთავარ მოსამზადებელ ან დამამთავრებელ ოპერაციასთან (როგორიცაა გაპრიალება, შეკლებისადმი მედეგობის პროცესები, სითბოს რეგულირება, მუდმივი გამძლე პროდუქსი დასრულება) იმ პირობით, რომ გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ხელოვნური ბოჭკოების მიღება ქსოვასთან ერთად

რეზინით დამუშავება კომბინირებული მინიმუმ ორ სხვა მთავარ მოსამზადებელ ან დამამთავრებელ ოპერაციასთან (როგორიცაა გაპრიალება, შეკლებისადმი მედეგობის პროცესები, სითბოს რეგულირება, მუდმივი გამძლე პროდუქსი დასრულება) იმ პირობით, რომ გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

5907

ტექსტილის მასალები, სხვა მეთოდით გაჟღენთილი ან დაფარული; თეატრალური დეკორაციების, სამხატვრო სტუდიების უკანა დეკორაციების ან ანალოგიური მოხატული ტილოები:

დაწნული ან ნაქსოვი ან უქსოვი ქსოვილის ფორმირება კომბინირებული შეღებვასთან ან ბეჭდვასთან ან გარსით დაფარვასთან ან გაჟღენთვასთან ან საფარველთან

ან

აჩეჩვა შეღებვასთან ან ბეჭდვასთან ერთად

ან

ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

5908

ტექსტილის პატრუქები, ნაქსოვი, წ-ნული ან ტრიკოტაჟის, ლამპების, ნავთქურების, სანთებლების, სანთლების ან ანალოგიური ნაწარმისათვის; ვარვარის ბადეები გაზის ფარნებისათვის და გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი მილისებრი ტრიკოტაჟის ტილო გაზის ფარნების ვარვარის ბადეებისათვის

– ვარვარის ბადეები გაზის ფარნებისათვის, გაჟღენთილი

– დანარჩენი

დამზადებულია მილისებრი ტრიკოტაჟის ტილოს გაზის ფარნების ვარვარის ბადეებისაგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

5909-დან 5911-მდე

ტექსტილის მასალები სამრეწველო მოხმარებისთვის:

(ii)

ბუნებრივი ან / და ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ერთად

ან

ტექნოგენური ბოჭკოების მიღება, ქსოვასთან ერთად

ან

ქსოვა შერწყმული ღებვასთან ან საფარველთან ან ლამინირებასთან ერთად

ან

დაფარვა, აჩეჩვა, ლამინირება ან ლითონირება მინიმუმ ორ სხვა მთავარ მოსამზადებელ ან დამამთავრებელ ოპერაციასთან (როგორიცაა გაპრიალება, შეკლებისადმი მედეგობის პროცესები, სითბოს რეგულირება, მუდმივი გამძლე პროდუქსი დასრულება) იმ პირობით, რომ გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 60

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

(2)

ბუნებრივი და/ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ხელით/მანქანით ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება, რომელიც კომბინირებულია ხელით/ მანქანით ქსოვასთან

ან

ყაისნაღით ან ხელით/მანქანით ქსოვა შერწყმული ღებვასთან ან აჩეჩვასთან ან დაფარვასთან ან ლამინირებასთან ან ბეჭდვასთან

ან

აჩეჩვა შერწყმული შეღებვასთან ან ბეჭდვასთან

ან

ნართის შეღებვა კომბინირებულ ყაისნაღით ან ხელით/მანქანით ქსოვასთან

ან

გადახვევა ან ტექსტურირება შერწყმული ხელით ან მანქანით/ყაისნაღითქსოვასთან, იმ პირობით, რომ გამოყენებული არაგრეხილი/არა ტექსტურირებული ძაფების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი 61

ტრიკოტაჟის ტანსაცმლის საგნები და ტანსაცმლის საკუთნოები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი:

– მიღებული ორი ან მეტი ტრიკოტაჟის ტანსაცმლის საგნებისაგან, რომლებიც იყვნენ დაჭრილები ფორმის მიხედვით ან მიეცათ საჭირო ფორმა, ერთად შეკერვის ან სხვანაირად კომბინირების გზით

– დანარჩენი

(2) (3)

ჩხირებით ან ყაისნაღით ქსოვა კომბინირებული შკერვასთან, მათ შორის ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

(2)

ბუნებრივი და/ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ჩხირებით ან ყაისნაღით ქსოვასთან ერთად

ან

ხელოვნური ძაფის ნართის მიღება, რომელიც კომბინირებულია ჩხირებით ან ყაისნაღით ქსოვასთან

ან

ქსოვა და შეკერვა ერთ ოპერაციაში

ex ჯგუფი 62

ტანსაცმლის საგნები და ტანსაცმლის საკუთნოები, არა ხელით ან ყაისნაღით ნაქსოვი, გარდა:

(2) (3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის ჭრის ჩათვლით

ან

შეკერვა ქსოვილის ჭრის ჩათვლით, რომელსაც წინ უძღვის ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

ex 6202, 6204, 6206, 6209 და6211

ტანსაცმელი ქალისათვის, გოგონებისათვის და ბავშვებისათვის და ტანსაცმლის საკუთნოები ბავშვებისათვის, ამოქარგული

(2) (3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის ჭრის ჩათვლით

ან

დაფარვა ან ლამინირება იმ პირობით, რომ გამოყენებული დაუფარავი ან არალამინირებული ქსოვილის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

ex 6210 და 6216

ცეცხლგამძლე ქსოვილის მოწყობილობა, დაფარული ალუმინიზირებული პოლიეთერის ფოლგით

(2) (3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის ჭრის ჩათვლით

ან

დამზადებულია არადაფარული ქსოვილისაგან, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს (ix)

ex 6212

ბიუსტჰალტერები, ქამრები, კორსეტები, აჭიმები, წვივსაკრავები და ანალოგიური ნაწარმი და მათი ნაწილები, ჩხირებით ან ყაისნაღით ნაქსოვი, შეკერილი ან სხვაგვარად აწყობილი, ორი ან მეტი ჩხირებით ან ყაისნაღით ნაქსოვი ქსოვილის ნაჭრები, რომლებიც დაჭრილია ფორმირების მიზნით ან უშუალოდ ფორმის მისაღებად

(2) (3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

ან

შეკერვა ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით, რომელსაც წინ უძღვის ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

6213 და 6214

ცხვირსახოცები და პატარა თავსაფრები, შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და ანალოგიური ნაწარმი:

– ამოქარგული

– დანარჩენი

(2) (3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

ან

დამზადება მოუქარგავი ქსოვილისაგან, იმის გათვალისწინებით, რომ გამმოყენებული მოუქარგავი ქსოვილის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

ან

შეკერვა ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით, რომელსაც წინ უსწრებს ბეჭდვა (როგორც ცალკეული ოპერაცია)

(2) (3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

ან

შეკერვა, რომელსაც წინ უსწრებს ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

6217

ტანსაცმლის მზა საკუთნოები დანარჩენი; ტანსაცმლის ნაწილები ან საკუთნოები, 6212 სა-საქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა:

– ამოქარგული

– ცეცხლდამცავი ქსოვილის მოწყობილობა, დაფარული ალუმინიზირებული პოლიეთერის ფოლგით

– სარჩულები საყელოებისა და მანჟეტებისათვის, ამოჭრილი

– დანარჩენი

(3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

ან

მოუქარგავი ქსოვილისგან წარმოება, იმ პირობით, რომ გამოყენებული მოუქარგავი ქსოვილის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

ან

შეკერვა, რომელსაც წინ უსწრებს ბეჭდვა (როგორც დამოუკიდებელი ოპერაცია)

(3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

ან

დაფარვა ან ლამინირება იმ პირობით, რომ გამოყენებული დაუფარავი ან ლამინირებული ქსოვილის ღირებულება არ აღემატება პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

დამზადებულია:

- ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით ამ პროდუქტისა, და

- სადაც გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება ამ პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

(3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

ex ჯგუფი 63

დანარჩენი ტექსტილის მზა ნაწარმი; ნაკრებები; ნახმარი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი; ძონძები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

6301-დან 6304-მდე

– საბნები, სამგზავრო პლედები, ლოგინის თეთრეული და სხვა; ფარდები და სხვა; სხვა დეკორატიული ნაწარმი:

– ფეტრისგან, არაქსოვილი მასალისგან

– დანარჩენი:

– ამოქარგული

– დანარჩენი

(2)

უქსოვი ქსოვილის ფორმირება შეკერვასთან ერთად, მათ შორის ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

(2) (3)

ქსოვა ან ჩხირებით/ყაისნაღით ქსოვა შეკერვასთან ერთად, მათ შორის ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

ან

მოუქარგავი ქსოვილისგან წარმოება (გარდა ჩხირებით ან ყაისნაღით ნაქსოვისა), იმ პირობით, რომ გამოყენებული უქარგავი ქსოვილის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

(2) (3)

ქსოვა ან ჩხირებით ან ყაისნაღით ქსოვა შეკერვასთან ერთად, მათ შორის ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

6305

საფუთავი ტომრები და პაკეტები

(2)

ხელოვნური ბოჭკოების მიღება ან ბუნებრივი და / ან ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოების დახვევა, ქსოვასთან ან ჩხირებით ქსოვასთან და შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

6306

ბრეზენტები, ფარდულები, ტენტები; კარვები; აფრები ნავების, ვინდსერფინგის ფიცრების ან სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; აღჭურვილობა კემპინგისათვის:

– არაქსოვილი მასალისგან

– დანარჩენი

(2) (3)

უქსოვი ქსოვილის ფორმირება შეკერვასთან ერთად, მათ შორის ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

(2) (3)

ქსოვა შეკერვასთან ერთად, ქსოვილის დაჭრის ჩათვლით

6307

მზა ნაწარმი დანარჩენი, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით:

წარმოებაში გამოყენებული მასალებისგან, რომელთა ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

6308

ნაკრებები, შედგენილი ქსოვილების, ნართის ან ძაფებისაგან საკუთნოების ან მათ გარეშე, ხალიჩების, გობელენების, ნაქარგი სუფრების ან ხელსახოცების ან ანალოგიური ტექსტილის ნაწარმის დასამზადებლად, შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის

თითო შემადგენელი ნაწილი კომპლექსტში უნდა აკმაყოფილებდეს წესს, რომელიც გამოყენებულ იქნება მის მიმართ, თუ ის არ იქნება შესული კომპლექტში. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია, წარმოშობის არმქონე ნაწილების გამოყენება, თუ მათი ღირებულება არ აღემატება კომპლექტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 15%-ს

ex ჯგუფი 64

ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები, გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან, გარდა 6406 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულისა

6406

ფეხსაცმლის ნაწილები, ფეხსაცმლის ზედაპირის ჩათვლით, მიმაგრებული ან მიუმაგრებელი ძირითადი ღაბაშით; ჩასადები ღაბაშები, ქუსლქვეშა ბალიშები და ანალოგიური ნაწარმი; გეტრები, გამაშები და ანალოგიური ნაწარმი და მათი ნაწილები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ჯგუფი 65

თავსაბურავები და მათი ნაწილები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ჯგუფი 66

ქოლგები, მზისგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები, ხელჯოხ-საჯდომები, შოლტები, მათრახები ცხენოსნობისათვის და მათი ნაწილები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოება, რომელშიც ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 67

დამუშავებული ნაკრტენი და ბუმბული და მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოება, რომელშიც ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 68

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსისა ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოება, რომელშიც ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 70%-ს

ჯგუფი 69

კერამიკული ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ex ჯგუფი 70

მინა და მისი ნაწარმი, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოება, რომელშიც ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 70%-ს

7010

ბოცები, ბოთლები, ფლაკონები, დოქები, ქოთნები, ქილები, ამპულები და დანარჩენი მინის ტევადობები საქონლის შენახვის, ტრანსპორტირების ან შეფუთვისათვის; მინის ქილები კონსერვირებისათვის; მინის დამცავი საცობები, საცობები, ხუფები და მინის დანარჩენი ანალოგიური ხუფები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

დაჭრილი მინის პროდუქციის ღირებულება არ აღემატება დაუჭრელი მინის პროდუქციის ფასის 50%.

7013

მინის სამზარეულო და სასადილო ჭურჭელი, საკანცელარიო და ტუალეტის საკუთნოები, მინის ნაწარმი სახლის მოწყობისათვის ან ანალოგიური მიზნებისათვის (7010 ან 7018 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმის გარდა)

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ex ჯგუფი 71

მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოება, რომელშიც ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 70%-ს

ex 7102, 7103 და 7104

დამუშავებული ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვები (ნატურალური, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული)

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო ქვეპოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

7106, 7108 და 7110

ძვირფასი ლითონები:

– დაუმუშავებელი

– ნახევრადდამუშავებული ან ფხვნილის სახით

დამზადებულია მასალისგან, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი 7106, 7108 ან 7110 სასაქონლო პოზიციებში

ან

7106, 7108 ან 7110 სასაქონლო პოზიციებში მითითებული ძვირფასი მეტალების ელექტროლიტიკური, თერმული ან ქიმიური გაყოფით

ან

7106, 7108 ან 7110 სასაქონლო პოზიციების ძვირფასი ლითონების შერწყმით და / ან შედნობით ერთმანეთთან ან ძირითად მეტალებთან ან გასუფთავებით

დამზადებულია დაუმუშავებელი ძვირფასი მეტალებისგან

ex 7107, 7109 და 7111

ლითონები, მიტკეცილი ძვირფასი ლითონებით ნახევრადდამუშავებული

დამზადებულია მიტკეცილი ძვირფასი ლითონებით, დაუმუშავებელი

ex ჯგუფი 72

შავი ლითონები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

7207

ნახევარფაბრიკატები რკინისაგან ან არალეგირებული ფოლადისაგან

დამზადებულია 7201, 7202, 7203, 7204 ან 7205 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული მასალისგან

7208-დან 7212-მდე

ბრტყელი ნაგლინი რკინისაგან ან არალეგირებული ფოლადისაგან დამზადებული რულონები

დამზადებულია ნახევარფაბრიკატებისგან, მითითებული 7207 სასაქონლო პოზიციაში

7213-დან 7216-მდე

წნელები ცხლად ნაგლინი თავისუფლად დახვეულ ბუხტებად, კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან

წარმოება 7206 სასაქონლო პოზიციის ყალიბის ან სხვა პირველადი ფორმებისგან

7217

მავთული რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან

დამზადებულია ნახევრადდამუშავებული მასალებისგან 7207 სასაქონლო პოზიციიდან

7218 91 და 7218 99

ნახევარფაბრიკატები

დამზადებულია ნახევრადდამუშავებული მასალებისგან 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205 სასაქონლო პოზიციებისგან

7219-დან 7222-მდე

ბრტყელი უჟანგავი ფოლადისაგან დამზადებული რულონები, წნელები და კუთხოვანები, ფორმები და ნაწილები

დამზადებულია ზოდებისგან ან სხვა ძირითადი ფორმებისგან, მითითებული 7218 სასაქონლო პოზიციაში

7223

მავთული უჟანგავი ფოლადისაგან

დამზადებულია ნახევრადდამუშავებული მასალებისგან 7218 სასაქონლო პოზიციიდან

ex 7224 90

ნახევარფაბრიკატები

დამზადებულია მასალისგან, მითთებული 7201, 7202, 7203, 7204 ან 7205 სასაქონლო პოზიციებში

7225-დან 7228-მდე

ცხლად ნაგლინი რულონები, წნელები, უწესრიგოდ დაგრაგნილი ხვეულებით; კუთხოვანები, ფორმები და ნაწილები, სხვა დანარჩენი ლეგირებული ფოლადისგან დამზადებული; ღრუ რულონები და წნელები ლეგირებული და არალეგირებული ფოლადისგან

დამზადებულია ზოდებისგან ან სხვა ძირითადი ფორმებისგან, მითითებული 7206, 7218 ან 7224 სასაქონლო პოზიციებში

7229

მავთული დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან

დამზადებულია ნახევრადდამუშავებული მასალებისგან 7224 სასაქონლო პოზიციიდან

ex ჯგუფი 73

შავი ლითონების ნაწარმი, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ex 7301

კონსტრუქციები ნარანდიანი

დამზადებულია 7207 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული მასალისგან

7302

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი რკინიგზის და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის: რელსები, კონტრრელსები და კბილოვანი რელსები, გადამყვანი რელსები, ყრუ გადაკვეთის ჯვარედები, გადამყვანი შტანგები და სხვა განივი შეერთებები, შპალები

დამზადებულია 7206 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული მასალისგან

7304, 7305 და 7306

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, შავი ლითონებისაგან

დამზადებულია მასალისგან, მითითებული 7206-7212, 7218 ან 7224 სასაქონლო პოზიციებში

ex 7307

ფიტინგები მილებისათვის ან მილაკებისათვის უჟანგავი ფოლადისაგან (ISO No X5CrNiMo 1712), რომლებიც შედგება რამოდენიმე ნაწილისაგან

ბრუნვა, ბურღვა, გაფართოება, გასუფთავება და დამუშავება ნაჭედი ყალიბის, ყველა ნაჭედი ყალიბის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 35%-ს

7308

ლითონკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 სასაქონლო პოზიციის ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, ხიდები და მათი სექციები, რაბის ჭიშკრები, კოშკები, ცხაური ანძები, სახურავის საფარები, სამშენებლო წამწეები, კარები, ფან-ჯრები და მათი ჩარჩოები, კარების ზღურბლები, ჟალუზები, ბალუსტრადები, ბჯენები და სვეტები); ფურცლები, წნელები, კუთხოვანები, ფასონური პროფილები, მილები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, ლითონ-კონსტრუქციებში გამოსაყენებელი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. მიუხედავად ამისა, კუთხოვანები, ფორმები და დეტალები 7301 სასაქონლო პოზიციიდან არ შეიძლება იქნას გამოყენებული

ex 7315

ჯაჭვები

წარმოებაში გამოყენებული 7315 სასაქონლო პოზიციის მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ex ჯგუფი 74

სპილენძი და ნაკეთობები მისგან, გარდა:

გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

7403

რაფინირებული სპილენძი და დაუმუშავებელი სპილენძის შენადნობები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში.

7408

სპილენძის მავთული:

წარმოება:

- მასალებისგან ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა და

- სადაც ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულება არ აღემატება თვით ამ პროდუქტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი75

ნიკელი და ნაკეთობები მისგან, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ex ჯგუფი76

ალუმინი და ნაკეთობები მისგან, გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

7601

ალუმინი დაუმუშავებელი

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა და

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ან

დამზადებული არალირიგებული ალუმინისგან ან ალუმინის

წარმოებულია ნარჩენებისა და ჯართისგან თერმული ან ელექტროლიტიკური

დამუშავებით

7602

ალუმინის ნარჩენები და ჯართი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ex 7616

ალუმინის ნაწარმი გარდა მეტალის ბადის, ქსოვილის, გისოსების, ბადეების, შემოსაღობების, არმატურის ბადისა და მსგავსი მასალებისა (მათ შორის უწყვეტი ლენტები) ალუმინის მავთულებისგან და ალუმინის მეტალის ბადისაგან

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მეტალის ბადე, ქსოვილი, გისოსები, ბადეები, შემოსაღობები, არმატურის ბადე და მსგავსი მასალები (მათ შორის უწყვეტი ლენტები) ალუმინის მავთულებისგან და ალუმინის მეტალის ბადისაგან,

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი78

ტყვია და ნაკეთობები მისგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ჯგუფი79

თუთია და ნაკეთობები მისგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ჯგუფი80

კალა და ნაკეთობები მისგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

ჯგუფი 81

არაძვირფასი ლითონები; ლითონკერამიკა; მათი ნაწარმი:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში.

ex ჯგუფი 82

ინსტრუმენტები, დანისებრი ნაწარმი, კოვზები და ჩანგლები არაძვირფასი ლითონებისგან; მათი ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისგან; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

8206

8202-8205 სასაქონლო პოზიციების ორი ან მეტი ინსტრუმენტი, ნაკრებებში, საცალო ვაჭრობისათვის განკუთვნილი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა 8202-8205 სასაქონლო პოზიციებისა. ამასთან, 8202-8205 სასაქონლო პოზიციების ინსტრუმენტები შეიძლება იყოს ჩასმული ნაკრებში, იმ პირობით, რომ მათი საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ნაკრების ფრანკო-ქარხნის ფასის 15%-ს.

ჯგუფი83

დანარჩენი ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex ჯგუფი84

ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები, მათი ნაწილები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს პოზიციისა.

8407

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის ბრუნვითი ან უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

8408

შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვით აალებადი (დიზელები ან ნახევარდიზელები)

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

8425-დან 8430-მდე

ტალები ამწევი და საწეველები, სკიპური საწეველების გარდა; ჯალამბრები და კაბესტანები; დომკრატები:

გემის დერიკ-ამწეები; ამწეები, კაბელ-ამწეების ჩათვლით; მოძრავი ამწე ფერმები, პორტალური სატვირთელები და ურიკები, ამწეთი აღჭურვილი:

ავტოსატვირთველები ჩანგლური სატაცით; სატვირთველები დანარჩენი აღჭურვილი ამწე ან ჩამტვირთ-გადმომტვირთი მოწყობილობით:

მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის (მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი

ბულდოზერები არასაბრუნი და საბრუნი ფრთებით, გრეიდერები, საშანდაკებლები, სკრეპერები, მექანიკური ნიჩბები, ექსკავატორები, ერთციცხვიანი სატვირთველები, სატკეპნი მანქანები და საგზაო სატკეპნები, თვითმავალი:

სხვა მანქანები და მექანიზმები დანარჩენი გადაადგილების, დაგეგმარების, პროფილირების, დამუშავების, ტკეპნის, გამკვრივების, გრუნტის, სასარგებლო წიაღისეულისა ან მადნების ამოთხრისა ან გაბურღვისათვის; ხიმინჯების ჩასობისა და ამოღების მოწყობილობები; გუთნიანი და როტორული თოვლსაწმენდები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა და 8431 სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8444-დან 8447-მდე

მანქანები ხელოვნური ტექსტილის მასალების ექსტრუდირების, გამოჭიმვის, ტექსტურირებისა ან ჭრისათვის:

მანქანები ტექსტილის ბოჭკოების მოსამზადებლად; სართავი, საორფავებელი ან საგრეხი და სხვა დანადგარები ტექსტილის ნართის დასამზადებლად; პარკამოსახვევი ან ამოსახვევი (მისაქსელის სახვევის ჩათვლით) საფეიქრო მანქანები და მანქანები ტექსტილის ნართის მოსამზადებლად მისი 8446 ან 8447 სასაქონლო პოზიციის მანქანებზე გამოსაყენებლად

საქსოვი დაზგები:

მანქანები ტრიკოტაჟული, საქსოვ-გასაკერი, სირმის ძაფის, ტიულის, მაქმანის, ნაქარგის, დაწნული თასმისა ან ბადის მისაღები და ტაფტინგური მანქანები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა და 8448 სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8456-დან 8465-მდე

ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით

დამამუშავებელი ცენტრები, აგრეგატული სამშენებლო (ერთპოზიციური)და მრავალპოზიციური ჩარხები ლითონის დასამუშავებლად

სახარატო ჩარხები ლითონის მოსაცილებლად

ჩარხები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა და 8466 სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8470-დან 8472-მდე

საანგარიშო მანქანები და ჯიბის მანქანები მონაცემთა ჩაწერის, აღწარმოებისა და ვიზუალური წარმოდგენისათვის, გამოთვლითი ფუნქციებით; საბუღალტრო მანქანები, საფოსტო მარკირების მანქანები, საბილეთო აპარატები და სხვა ანალოგიური მანქანები სათვლელი მოწყობილობებით; საკასო აპარატები

გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები; მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხავი მოწყობილობები, მონაცემების ინფორმაციის მატარებლებზე კოდირებული ფორმით გადამტანი მანქანები და მანქანები მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისათვის

დანარჩენი საოფისე მოწყობილობები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა და 8473 სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ex ჯგუფი 85

ელექტრული მანქანები და მოწყობილობები, მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8501 - 8502

ელექტრული ძრავები და გენერატორები

ელექტროგენერატორული დანადგარები და მბრუნავი ელექტროგარდამქმნელები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა და 8503 სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8519, 8521

ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა

აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი, შეთავსებული ან შეუთავსებელი ვიდეოტიუნერთან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა და 8522 სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8525-8528

აპარატურა გადამცემი რადიომაუწყებლობისა ან ტელევიზიისათვის, სატელევიზიო კამერები, ციფრული კამერები და ჩამწერი ვიდეოკამერები

აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა

აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის

მონიტორები და პროექტორები, შეუთავსებელი მიმღებ სატელევიზიო აპარატურასთან; აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირებისათვის ან ვიდეოჩამწერი ან აღმწარმოებელი აპარატურა

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა და 8529 სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8535-8537

ელექტრული აპარატურა ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის ან დაცვისათვის ან ელექტრულ ქსელებზე ან ელექტრულ ქსელებში მიერთებისათვის; შემაერთებლები ოპტიკური ბოჭკოების, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩების ან კაბელებისათვის; პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის სხვა საყრდენები ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა და 8538 სასაქონლო პოზიციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8542 31-8542 39

მონოლითური ინტეგრალური სქემები

დიფუზია, რომელშიც ინტეგრირებული სქემები წარმოიქმნება ნახევარგამტარის სუბსტრატზე შესაბამისი მისართის შერჩევითი შეყვანით, რომელიც არის ან არ არის აწყობილი და/ან ტესტირებული არა-მხარეში

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8544-8548

სადენები იზოლირებული, კაბელები და სხვა იზოლირებული ელექტრული გამტარები, ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები

ნახშირის ელექტროდები, ნახშირის მუსები, ნახშირები ნათურებისათვის, ბატარეებისათვის და ნაწარმი გრაფიტისაგან ან სხვა სახის ნახშირბადისაგან, ელექტროტექნიკაში გამოსაყენებლად

ელექტრული იზოლატორები ნებისმიერი მასალისაგან

საიზოლაციო არმატურა ელექტრული მანქანებისათვის, დანადგარების ან მოწყობილობებისათვის, ელექტროგაყვანილობის მილაკები და შემაერთებელი დეტალები მათთვის არაძვირფასი ლითონებისაგან, მოპირკეთებული საიზოლაციო მასალით

ნარჩენები და ჯართი პირველადი ელემენტების, პირველადი ბატარეებისა და ელექტრული აკუმულატორების; ნამუშევარი პირველადი ელემენტები, ნამუშევარი პირველადი ბატარეები და ნამუშევარი ელექტრული აკუმულატორები; მოწყობილობების ან აპარატურის ელექტრული ნაწილები, რომელიც მითითებული ან შეტანილი არ არის ამ ჯგუფში

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ჯგუფი 86

რკინიგზის ლოკომოტივები ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი ნაწილები; საგზაო დანადგარები და მოწყობილობები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ex ჯგუფი 87

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები გარდა რკინიგზის ლოკომოტივების ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონებისა, მათი ნაწილები და აქსესუარები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 45%-ს.

8708

ნაწილები და საკუთნოები 8701–8705 სასაქონლო პოზიციების ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

8711

მოტოციკლები (მოპედების ჩათვლით) და ველოსიპედები დაყენებული დამხმარე ძრავით, ეტლით ან მის გარეშე; ეტლები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 88

საფრენი აპარატები, კოსმოსური აპარატები და მათი ნაწილები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 89

გემები, ნავები და მოცურავე კონსტრუქციები

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით პროდუქტისა; ამასთან, 8906 სასაქონლო პოზიციის გემის კორპუსები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

ex ჯგუფი 90

ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული; მათი ნაწილები და საკუთნოები. გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან, გარდა თვით პროდუქტისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

9001 50

სათვალის ლინზები დანარჩენი მასალებისაგან, შუშის გარდა

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოება, როდესაც ხდება შემდეგი ოპერაციებიდან ერთ-ერთი:

- ნახევრად მზა ლინზების გამოდნობა მზა ოფთალმოლოგიურ ლინზებად ოპტიკური მაკორექტირებელი შესაძლებლობით, რომელიც დამონტაჟდება წყვილ სათვალეზე

- ლინზების დაფარვა შესაბამისი დამუშავების გზით, ხედვის გასაუმჯობესებლად და მომხმარებლის დაცვის უზრუნველსაყოფად

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 91

ყველა სახის საათები და მათი ნაწილები

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

ჯგუფი 92

მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 93

იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 94

ავეჯი; ლოგინის საკუთნოები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი საკუთნოები; ლამპები და სანათი მოწყობილობები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მნათი მაჩვენებლები, მნათი ტაბლოები სახელით და ანალოგიური ნაწარმი; ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 95

სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 96

სხვადასხვა მზა ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

ან

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მასალის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

ჯგუფი 97

ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა თვით ამ პროდუქციისა

(1) სპეციალური პირობების შესახებ, რომლებიც ეხება „სპეციფიკურ პროცესებს“, იხილეთ წინასწარი შენიშვნები 8.1-დან 8.3-მდე.

(2) ტექსტილის მასალების ნარევისგან დამზადებულ პროდუქტებთან დაკავშირებული სპეციალური პირობების შესახებ იხილეთ წინასწარი შენიშვნა 6.

(3) იხილეთ წინასწარი შენიშვნა 7.

(4) იხილეთ წინასწარი შენიშვნა 9.

დანართი III

წარმოშობის დეკლარაციის ტექსტი

წარმოშობის დეკლარაცია, რომლის ტექსტიც მოცემულია ქვემოთ, უნდა იქნეს შედგენილი სქოლიოებში გაკეთებული შენიშვნების შესაბამისად. თუმცა, სქოლიოების განმეორება არ არის საჭირო.

ალბანური ვერსია

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ..............(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ……………..(2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

არაბული ვერსია

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების შესწორების თაობაზე „საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრისა და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდების შესახებ“ I ოქმის ჩანაცვლების გზით“ საქართველოსა და ევროკავშირის საბაჟო ქვეკომიტეტის 2021 წლის 1 სექტემბრის №1/2021 გადაწყვეტილება (1)

ბოსნიური ვერსია

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ....(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .......(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

ბულგარული ვერსია

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение

№………(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с

……………..(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

ხორვატიული ვერსია

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ………(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ……………..(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

ჩეხური ვერსია

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ………(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v

……….(2).

დანიური ვერსია

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.

………(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i

……………..(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

ჰოლანდიური ვერსია

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.

………(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …………….(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

ინგლისური ვერსია

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No………(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………..(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

ესტონური ვერსია

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ………(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt ……………..(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

ფარერული ვერსია

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …(1)) váttar, át um ikki

nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …(2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

ფინური ვერსია

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ………(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja……………..(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

ფრანგული ვერსია

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ………(1))

déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle

……………..(2) selon les règles d'origine transitoires.

გერმანული ვერსია

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ………(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ……………..(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

ქართული ვერსია

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების შესწორების თაობაზე „საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრისა და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდების შესახებ“ I ოქმის ჩანაცვლების გზით“ საქართველოსა და ევროკავშირის საბაჟო ქვეკომიტეტის 2021 წლის 1 სექტემბრის №1/2021 გადაწყვეტილება (2)

ბერძნული ვერსია

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ.

………(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής .................(2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

ებრაული ვერსია

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების შესწორების თაობაზე „საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრისა და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდების შესახებ“ I ოქმის ჩანაცვლების გზით“ საქართველოსა და ევროკავშირის საბაჟო ქვეკომიტეტის 2021 წლის 1 სექტემბრის №1/2021 გადაწყვეტილება (3)

უნგრული ვერსია

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: ………(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális ……………..(2) származásúak.

ისლანდიური ვერსია

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ............(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ..........................(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

იტალიური ვერსია

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ………(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……………..(2) conformemente alle norme di origine transitorie.

ლატვიური ვერსია

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. .…………(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir……………..(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

ლიეტუვური ვერსია

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. .………(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi ……………..(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

მაკედონიური ვერსია

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр.

…………(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со

.........………….(2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

მალტური ვერსია

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru………(1))

jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali

…………….(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

მონტენეგროს ვერსია

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ....(1)) izjavljuje da su,

osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……….(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

ნორვეგიული ვერსია

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr……(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

პოლონური ვერსია

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr………(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ……………..(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

პორტუგალიური ვერსია

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º.........(1))

declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial

……………..(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

რუმინული ვერსია

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. ………(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială ……………...(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

სერბული ვერსია

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br................(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

სლოვაკური ვერსია

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ………(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v ……………...(2).

სლოვენური ვერსია

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...................(1)),

izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno

..........................................(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

ესპანური ვერსია

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º………(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial……………..(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

შვედური ვერსია

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ………(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …………….(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

თურქული ვერსია

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: ................(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre ...........................................(2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

უკრაინული ვერსია

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл № ……….(1)) заявляє, що, за винятком випадків, де це явно зазначено, ця продукція має …………….(2) преференційне походження згідно з перехідними правилами походження.

..........................................................................................................................................................

(ადგილი და თარიღი)(3)

..........................................................................................................................................................

(ექსპორტიორის ხელმოწერა, ასევე იმ პირის სახელი, რომელიც ხელს აწერს დეკლარაციას, გარკვევით უნდა იყოს მითითებული)(4)

(1) როცა წარმოშობის დეკლარაცია შედგენილია უფლებამოსილი ექსპორტიორის მიერ, უნდა მოხდეს უფლებამოსილების აღმნიშვნელი ნომრის შეყვანა აღნიშნულ უჯრაში. როდესაც წარმოშობის დეკლარაცია არ არის შევსებული უფლებამოსილი ექსპორტიორის მიერ ფრჩხილებში მოყვანილი სიტყვა გამოტოვებული იქნება ან უჯრა რჩება ცარიელი.

(2) პროდუქციის წარმოშობა უნდა იყოს მითითებული. როდესაც დეკლარაცია შეეხება, მთლიანად ან ნაწილობრივ, სეუტასა და მელილას ტერიტორიაზე წარმოშობილ პროდუქტებს, ექსპორტიორი ვალდებულია მიუთითოს ამის შესახებ "CM" სიმბოლოს საშუალებით.

(3) შესაძლებელია არ მოხდეს ამ ინფორმაციის მითითება, თუ ის გათვალისწინებულია დოკუმენტში

(4) იმ შემთხვევაში, როდესაც ექსპორტიორი არ არის ვალდებული ხელი მოაწეროს, ხელმოწერისგან გათავისუფლება ასევე გულისხმობს გათავისუფლებას ხელმომწერი პირის სახელის მითითებისგან.

დანართი IV

EUR.1 გადაადგილებისსერტიფიკატისა და EUR.1 გადაადგილებისსერტიფიკატისმიღებაზეგანაცხადის ნიმუშები ინსტრუქციები ბეჭდვისათვის

1. თითოეული ფორმის ზომა უნდა იყოს 210 X 297 მილიმეტრი; დასაშვებია სიგრძეში 5 მილიმეტრით ნაკლებობა და 8 მილიმეტრით მეტობა. გამოყენებული ქაღალდი უნდა იყოს თეთრი, ისეთი, რომ შეიძლებოდეს მასზე წერა, არ უნდა შეიცავდეს ხის მასას და უნდა იწონიდეს არანაკლებ 25 გ/მ​2-ს. მას უნდა ჰქონდეს მწვანე ნაბეჭდი დეკორატიული ფონი, რომელიც თვალისათვის ხილულს გახდის ნებისმიერ გაყალბებას ქიმიური და მექანიკური საშუალებებით.

2. ხელშემკვრელი მხარეების კომპეტენტურმა ორგანოებმა შეიძლება ისარგებლონ უფლებით, რომ დაბეჭდონ ფორმები თვითონ, ან დააბეჭდვინონ ისინი უფლებამოსილ მბეჭდავებს. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში თითოეული ფორმა უნდა შეიცავდეს მითითებას ასეთ უფლებაზე. თითოეულ ფორმაზე დატანილი უნდა იყოს დამბეჭდავის სახელი და მისამართი ან ნიშანი, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება დამბეჭდავის იდენტიფიცირება. ფორმას ასევე უნდა ჰქონდეს სერიული ნომერი, დაბეჭდილი ან სხვაგვარად დატანილი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება ფორმის იდენტიფიცირება.

გადაადგილების სერთიფიკატი

1. ექსპორტიორი (სახელი, სრული მისამართი, ქვეყანა)

EUR.1 No A 000.000

ფორმის შევსებამდე იხილეთ შენიშვნები ფურცლის მეორე მხარეს.

2. პრეფერენციულირეჟიმით ვაჭრობისასგამოყენებული სერტიფიკატი

..................................................................

3. მიმღები(სახელი, სრული მისამართი, ქვეყანა) (არჩევითი)

და

..................................................... შორის

(მიუთითეთ შესაბამისი ქვეყანა, ქვეყნების ჯგუფი ან ტერიტორიები)

4. ქვეყანა, ქვეყნების ჯგუფი ან ტერიტორია,

რომელში წარმოშობილადაც ითვლება საქონელი

5. დანიშნულების ქვეყანა, ქვეყნების ჯგუფი ან ტერიტორია

6. ტრანსპორტირების დეტალები(არჩევითი)

8. რაოდენობა; ნიშნები და ნომრები; პაკეტების რაოდენობა და ტიპი; საქონლის აღწერა​(1)

9. მთლიანიწონა (ბრუტო) (კგ) ან სხვა ერთეული (ლიტრი, მ3., სხვა.)

10.ინვო

იები

(არჩე

ვითი)

11. საბაჟოდამოწმება

დეკლარაცია დამოწმებულია

ექსპორტის დოკუმენტი​(2)

ფორმა ..................................N ….……...

……………………………………….

საბაჟო ორგანო .................................……

გამცემი ქვეყანა ან ტერიტორია ...................... ბეჭედი

...................................................................

...................................................................

ადგილი და თარიღი ……………......................

...................................................................

……............................................................

(ხელმოწერა)

ბეჭედი

12. ექსპორტიორის დეკლარაცია

მე, ქვემოთ ხელმომწერი, ვაცხადებ, რომ ზემოაღწერილი საქონელი აკმაყოფილებს ამ სერტიფიკატის გაცემისთვის მოთხოვნილ პირობებს.

ადგილი და თარიღი ………………........................

...............................................

(ხელმოწერა)

​(1) ​თუ საქონელი არ არის შეფუთული​, ​მიუთითეთ საქონლის ერთეულის რაოდენობა ან აღნიშნეთ​ „​შეფუთვის გარეშე​“, ​საჭიროების ​შემთხვევაში

​(2) ​შეავსეთ მხოლოდ მაშინ​, ​როდესაც ამას მოითხოვს ექსპორტიორი ქვეყნის ან ტერიტორიის ​რეგულაციები

13. შემოწმების მოთხოვნა,

14. შემოწმების შედეგი

მოთხოვნილია წინამდებარე სერთიფიკატის აუთენტურობა და სისწორე.

(ადგილი და თარიღი) ბეჭედი

(ხელმოწერა)

განხორციელებული შემოწმება აჩვენებს, რომ ეს სერთიფიკატი​(1)

– გაიცა მითითებული საბაჟო ოფისის მიერ და მასში მოცემული ინფორმაცია არის სწორი

– არ აკმაყოფილებს აუთენტურობისა და სისწორის მოთხოვნებს (იხილეთ თანდართული შენიშვნები)

(ადგილი და თარიღი) ბეჭედი

(ხელმოწერა)

ბეჭედი

​(1) ​ჩაწერეთ​X ​შესაბამის ​უჯრაში​.

შენიშვნები

1. სერტიფიკატი არ უნდა შეიცავდეს ამონაფხეკს ან სიტყვებს, რომლებიც ერთმანეთის ზევითაა დაწერილი. ნებისმიერი გადაკეთება უნდა განხორციელდეს არასწორი დეტალების წაშლით და საჭირო შესწორებების დამატებით. ნებისმიერ ასეთ შესწორებაზე მითითებული უნდა იყოს იმ პირის სახელი, რომელმაც შეავსო სერტიფიკატი და რომელზედაც გაიცა უფლებამოსილება სერტიფიკატის გამცემი ქვეყნის ან ტერიტორიის საბაჟო ორგანოს მიერ.

2. სერტიფიკატში შეტანილ პუნქტებს შორის არ უნდა იყოს დარჩენილი ცარიელი ადგილი და თითოეულ პუნქტს უნდა ჰქონდეს ნომერი. პუნქტის ბოლოს გავლებული უნდა იყოს ჰორიზონტალური ხაზი. ნებისმიერი გამოუყენებელი ადგილი უნდა გადაიხაზოს ისე, რომ შემდგომში შეუძლებელი იყოს რაიმეს დანართი.

3. საქონელი უნდა აღიწეროს კომერციული პრაქტიკის შესაბამისად და მითითებული უნდა იყოს საკმარისი დეტალები ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მათი იდენტიფიცირება.

გადაადგილების სერტიფიკატის განაცხადი

1. ექსპორტიორი (სახელი, სრული მისამართი, ქვეყანა)

EUR.1 N A000.000

ფორმის შევსებამდე იხილეთ შენიშვნები ფურცლის მეორე მხარეს.

2. პრეფერენციულირეჟიმით ვაჭრობისასგამოყენებული სერტიფიკატის განაცხადი

.........................................................................

და

.................................................. შორის

(მიუთითეთ შესაბამისი ქვეყანა, ქვეყნების ჯგუფი ან ტერიტორიები)

3. მიმღები(სახელი, სრული მისამართი, ქვეყანა) (არჩევითი)

4. ქვეყანა, ქვეყნების ჯგუფი ან ტერიტორია, რომელში წარმოშობილადაც ითვლება საქონელი

5. დანიშნულების ქვეყანა, ქვეყნების ჯგუფი ან ტერიტორია

6.ტრანსპორტირების დეტალები(არჩევითი)

7. შენიშვნები

8. რაოდენობა; ნიშნები და ნომრები; პაკეტების რაოდენობა და ტიპი საქონლის აღწერა​(1)

9. მთლიანიწონა (ბრუტო) (კგ) ან სხვა ერთეული (ლიტრი, მ3., სხვა.)

10. ინვოისები

(არჩევითი)

​(1) ​თუსაქონელიშეფუთულიარარის​,​შესაბამისადმიუთითეთრაოდენობაანმიუთითეთ​ “​შეფუთვის​გარეშე​“.

ექსპორტიორისდეკლარაცია

მე, ქვემოთ ხელმომწერი საქონლის ექსპორტიორი, რომელიც აღწერილია ფურცლის მეორე მხარეს,

ვაცხადებ, რომ საქონელი აკმაყოფილებს თანდართული სერტიფიკატის გაცემისათვის საჭირო მოთხოვნებს;

ვაზუსტებ შემდეგნაირად იმ გარემოებებს, რომლის საფუძველზედაც შესაძლებელი გახდა

ამ საქონლის მიერ ზევით განსაზღვრული პირობების დაკმაყოფილება:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

წარვადგენ შემდეგ თანმხლებ დოკუმენტაციას(1):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ვიღებპასუხისმგებლობას წარვადგინო, შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნისას, ნებისმიერი დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომელიც შეიძლება მოითხოვონ ამ ორგანოებმა თანდართული სერტიფიკატის გაცემის მიზნით, და მოთხოვნის შემთხვევაში თანხმობა განვაცხადო ჩემი ანგარიშების ნებისმიერ ინსპექციაზე, ასევე ნებისმიერ შემოწმებაზე საქონლის წარმოების პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელდება აღნიშნული ორგანოების მიერ;

ვითხოვ ამ საქონლისთვის თანდართული სერტიფიკატის გაცემას.

................................................................................................................................................................

(ადგილი და თარიღი)

................................................................................................................................................................

(ხელმოწერა)

(1) მაგალითად: იმპორტის დოკუმენტაცია, გადაადგილების სერთიფიკატი, ანგარიშფაქტურა, მწარმოებლის დეკლარაცია და სხვა, რომელიც შეეხება წარმოებაში გამოყენებულ პროდუქციას ან ქვეყანაში რეექსპორტირებულ საქონელს.

დანართიV

სპეციალური პირობები, რომელიც ეხება სეუტასა და მელილაში წარმოშობილ პროდუქციას

ერთადერთი მუხლი

1. იმის გათვალისწინებით, რომ პროდუქცია შეესაბამება ამ დანართის მე-14 მუხლის წესს შეუცვლელობის შესახებ, ქვემოთ მოცემული ჩაითვლება, როგორც:

(1) პროდუქცია, რომელიც წარმოიშვა სეუტასა და მელილაში:

ა) სეუტასა და მელილაში სრულად მიღებული პროდუქცია;

ბ) სეუტასა და მელილაში მიღებული პროდუქცია, რომლის წარმოებისას გამოიყენება პროდუქცია, გარდა სეუტასა და მელილაში სრულად მიღებული პროდუქციისა, იმის გათვალისწინებით, რომ:

i. აღნიშნულმა პროდუქციამ გაიარა საკმარისი დამუშავება-გადამუშავების პროცედურები ამ დანართის მე-4 მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში; ან რომ

ii. ის პროდუქცია, რომელიც წარმოიშვა საქართველოში ან ევროკავშირში, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი დაექვემდებარა დამუშავება-გადამუშავების პროცედურებს, რომელიც სცდება ამ დანართის მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ ოპერაციებს.

(2) პროდუქცია, რომელიც წარმოიშვა საქართველოში:

ა) საქართველოში სრულად მიღებული პროდუქცია;

ბ) საქართველოში მიღებული პროდუქცია, რომლის წარმოებისას გამოიყენება პროდუქცია, გარდა საქართველოში სრულად მიღებული პროდუქციისა, იმის გათვალიწინებით, რომ:

i. აღნიშნულმა პროდუქციამ გაიარა საკმარისი დამუშავება-გადამუშავების პროცედურები ამ დანართის მე-4 მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში; ან რომ

ii. ის პროდუქცია, რომელიც წარმოიშვა სუეტასა და მელილაში ან ევეროპის კავშირში, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი დაექვემდებარა დამუშავება-გადამუშავების პროცედურებს, რომელიც სცდება ამ დანართის მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ ოპერაციებს.

2. სუეტა და მელილა ჩაითვლება ერთიან ტერიტორიად.

3. ექსპორტიორი ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის სახელწოდებასა და "სეუტა და მელილას" დააფიქსირებს EUR.1 გადაადგილების სერთიფიკატების ან წარმოშობის სერთიფიკატების მე-2 უჯრაში. ამას გარდა, სეუტა და მელილაში წარმოშობილი პროდუქტების შემთხვევაში, აღნიშნული მიეთითება EUR.1 გადაადგილების სერთიფიკატების ან წარმოშობის სერთიფიკატების მე-4 უჯრაში.

4. ესპანური საბაჟო უწყება პასუხისმგებელია წინამდებარე წესების გავრცელებაზე სეუტასა და მელილაში.

დანართიVI

მიმწოდებლის დეკლარაცია

მიმწოდებლის დეკლარაცია, რომლის ტექსტიც მოცემულია ქვემოთ, უნდა შემუშავდეს სქოლიოების შესაბამისად. თუმცა, არ არის საჭირო სქოლიოების გამეორება.

მიმწოდებლის დეკლარაცია

საქონლისთვის, რომელმაც გაიარა

დამუშავება-გადამუშავების პროცესი განმცხადებელ ხელმშემკვრელ მხარეებში პრეფერენციული წარმოშობის სტატუსის მიღების გარეშე

მე, ქვემორე ხელმომწერი, თანდართული დოკუმენტით გათვალისწინებული საქონლის მიმწოდებელი, ვაცხადებ, რომ:

1. შემდეგი მასალები, რომელიც არ არის წარმოშობილი [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)], გამოიყენება [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] ამ საქონლის საწარმოებლად:

მიწოდებული საქონლის აღწერა​(1)

წარმოშობის არმქონე გამოყენებული მასალების აღწერა

წარმოშობის არმქონე გამოყენებული მასალების სათაური​(2)

წარმოშობის არმქონე გამოყენებული მასალების ღირებულება​(2)(3)

ჯამი

2. ყველა სხვა მასალა, რომელიც გამოიყენება [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] აღნიშნული საქონელის საწარმოებლად, წარმოიშობა [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)].

3. ქვემოთ მოცემულმა ტვირთმა გაიარა დამუშავება-გადამუშავება [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] ფარგლებს გარეთ წინადებარე დანართის მე-13 მუხლის შესაბამისად და მიიღო სრული დამატებითი ღირებულება:

მიწოდებული საქონლის აღწერა

სრული დამატებითი ღირებულება, რომელიც მოპოვებულია შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარის(ების) ფარგლებს გარეთ​(4)

(ადგილი და თარიღი)

(მიმწოდებლის მისამართი და ხელმოწერა; ამას გარდა, ნათლად უნდა მიეთითოს დეკლარაციის ხელმომწერი პირის სახელი)

(1) როდესაც ანგარიშფაქტურა, მიწოდების შესახებ შეტყობინება ან სხვა კომერციული დოკუმენტაცია, რომელსაც ერთვის დეკლარაცია, უკავშირდება სხვადასხვა ტიპის საქონელს, ან საქონელს, რომელიც არ მოიცავს წარმოშობის არმქონე მასალებს იმავე დოზით, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მათი დიფერენცირება. მაგალითად:

დოკუმენტი უკავშირდება 8501 სექციის ქვეშ მოქცეულ ელექტრონული მანქანის სხვადასხვა მოდელებს, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნეს სარეცხი მანქანების წარმოებისას 8450 სექციის ქვეშ. წარმოშობის არმქონე მასალების ხასიათი და ღირებულება, რომლებიც გამოიყენება ამგვარი მანქანების საწარმოებლად განსხვავდება მოდელების მიხედვით. შესაბამისად, მოდელები უნდა იქნეს დიფერენცირებული პირველ სვეტში და ინდიკაციები უნდა მიეთითოს მეორე სვეტში. ეს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებით უნდა გაიწეროს, რათა სარეცხი მანქანების მწარმოებელს მიეცეს საშუალება, სწორი შეფასება მისცეს მისი პროდუქციის წარმოშობის სტატუსს, იმის გათვალისწინებით, თუ რომელი მოდელის ელექტრონულ მანქანას იყენებს იგი.

(2) აღნიშნულ სვეტებში მოთხოვნილი ინდიკაციები მიეთითება აუცილებლობის შემთხვევაში.

მაგალითად:

ex 62-ე თავის წესი ტანსაცმლის შესახებ ამბობს, რომ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს წარმოშობის არმქონე ნართი. თუ ამგვარი ტანსაცმლის მწარმოებელი განმცხადებელ ხელმშემკვრელ მხარეში იყენებს ნაჭერს, რომელიც იმპორტირებულია ევროპის კავშირიდან, რომელიც მიღებულ იქნა იქ წარმოშობის არმქონე ნართის მოქსოვის შედეგად, კავშირის მიმწოდებლის მხრიდან საკმარისია, რომ მან თავის დეკლარაციაში აღწეროს წარმოშობის არმქონე მასალა, რომელიც გამოიყენება, როგორც ნართი და არ მიუთითოს ამგვარი ნართის დასათაურება და ღირებულება.

რკინის მწარმოებელი 7217 სექციის ქვეშ, რომელიც მას აწარმოებს წარმოშობის არმქონე რკინის ნაჭრებისგან, მეორე სვეტში მიუთითებს "რკინის ნაჭრები". როდესაც ეს მავთული გამოიყენება მანქანის პროდუქციისას, რომლისთვისაც წესი მოიცავს შეზღუდვას ყველა წარმოების არმქონე მასალისთვის, რომელიც გამოიყენება გარკვეული პროცენტულობის ღირებულებით, მესამე სვეტში მიეთითება წარმოშობის არმქონე ნაჭრების ღირებულება.

(3) "მასალების ღირებულება" ნიშნავს საბაჟო ღირებულებას იმ წარმოშობის არმქონე მასალების იმპორტირებისას, რომელიც გამოიყენება, ან, თუ იგი არ არის ცნობილი და ვერ განისაზღვრება, პირველი განსაზღვრადი ფასი, რომელიც გადაიხდება მასალებში [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)]. თითოეული გამოყენებული წარმოშობის არმქონე მასალის ზუსტი ღირებულება გამოითვლება საქონლის ერთ ერთეულზე, რომელიც გაწერილია პირველ სვეტში.

(4) "მთლიანი დამატებითი ღირებულება" ნიშნავს [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] ფარგლებს გარეთ აკუმულირებულ ხარჯებს, რაც მოიცავს მათზე დამატებული ყველა მასალის ღირებულებას. ზუსტი მთლიანი დამატებითი ღირებულება, რომელიც მიღებულია [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] ფარგლებს გარეთ, გამოითვლება საქონლის ერთ ერთეულზე, რომელიც გაწერილია პირველ სვეტში.

დანართიVII

მიმწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია

მიმწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია, რომლის ტექსტიც მოცემულია ქვემოთ, უნდა შემუშავდეს სქოლიოების შესაბამისად. თუმცა, არ არის საჭირო სქოლიოების გამეორება.

მიმწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია

საქონლისთვის, რომელმაც გაიარა

დამუშავება-გადამუშავების პროცესი ევროპის განმცხადებელ ხელშემკვრელ მხარეებში

პრეფერენციული წარმოშობის სტატუსის მიღების გარეშე

მე, ქვემორე ხელმომწერი, თანდართული დოკუმენტით გათვალისწინებული საქონლის მიმწოდებელი, რომელიც რეგულარულად მიეწოდება ..........................​(1)ვაცხადებ, რომ:

1. შემდეგი მასალები, რომელიც არ არის წარმოშობილი [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)], გამოიყენება [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)], ამ საქონლის საწარმოებლად:

მიწოდებული საქონლის აღწერა​(2)

წარმოშობის არმქონე გამოყენებული მასალების აღწერა

წარმოშობის არმქონე გამოყენებული მასალების სათაური​(3)

წარმოშობის არმქონე გამოყენებული მასალების ღირებულება​(3)(4)

ჯამი

2. ყველა სხვა მასალა, რომელიც გამოიყენება [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)], აღნიშნული საქონელის საწარმოებლად, წარმოიშობა [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)].

3. ქვემოთ მოცემულმა ტვირთმა გაიარა დამუშავება-გადამუშავება [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] ფარგლებს გარეთ წინადებარე დანართის მე-13 მუხლის შესაბამისად და მიიღო სრული დამატებითი ღირებულება:

მიწოდებული საქონლის აღწერა

სრული დამატებითი ღირებულება, რომელიც მოპოვებულია [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] ფარგლებს გარეთ​(5)

წინამდებარე დეკლარაცია მოქმედებს აღნიშნული საქონლის ყველა შემდგომ პარტიასთან მიმართებით, რომელიც მოდის ............................................-დან .........................................-ში​(6)

მე ვიღებ ვალდებულებას, რომ დაუყოვნებლივ შევატყობინებ ...........................................​(1),თუ შეწყდება აღნიშნული დეკლარაციის მოქმედება.

(ადგილი და თარიღი)

.......................................

(მიმწოდებლის მისამართი და ხელმოწერა;

ამას გარდა, ნათლად უნდა მიეთითოს

დეკლარაციის ხელმომწერი პირის სახელი)

(1) მომხმარებლის სახელი და მისამართი

(2) როდესაც ანგარიშფაქტურა, მიწოდების შესახებ შეტყობინება ან სხვა კომერციული დოკუმენტაცია, რომელსაც ერთვის დეკლარაცია, უკავშირდება სხვადასხვა ტიპის საქონელს, ან საქონელს, რომელიც არ მოიცავს წარმოშობის არმქონე მასალებს იმავე დოზით, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მათი დიფერენცირება. მაგალითად:

დოკუმენტი უკავშირდება 8501 სექციის ქვეშ მოქცეულ ელექტრონული მანქანის სხვადასხვა მოდელებს, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნეს სარეცხი მანქანების წარმოებისას 8450 სექციის ქვეშ. წარმოშობის არმქონე მასალების ხასიათი და ღირებულება, რომლებიც გამოიყენება ამგვარი მანქანების საწარმოებლად განსხვავდება მოდელების მიხედვით. შესაბამისად, მოდელები უნდა იქნეს დიფერენცირებული პირველ სვეტში და ინდიკაციები უნდა მიეთითოს მეორე სვეტში. ეს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებით უნდა გაიწეროს, რათა სარეცხი მანქანების მწარმოებელს მიეცეს საშუალება, სწორი შეფასება მისცეს მისი პროდუქციის წარმოშობის სტატუსს, იმის გათვალისწინებით, თუ რომელი მოდელის ელექტრონულ მანქანას იყენებს იგი.

(3) აღნიშნულ სვეტებში მოთხოვნილი ინდიკაციები მიეთითება აუცილებლობის შემთხვევაში.

მაგალითად:

ex 62-ე თავის წესი ტანსაცმლის შესახებ ამბობს, რომ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს წარმოშობის არმქონე ნართი. თუ ამგვარი ტანსაცმლის მწარმოებელი განმცხადებელ ხელმშემკვრელ მხარეში იყენებს ნაჭერს, რომელიც იმპორტირებულია ევროპის კავშირიდან, რომელიც მიღებულ იქნა იქ წარმოშობის არმქონე ნართის მოქსოვის შედეგად, კავშირის მიმწოდებლის მხრიდან საკმარისია, რომ მან თავის დეკლარაციაში აღწეროს წარმოშობის არმქონე მასალა, რომელიც გამოიყენება, როგორც ნართი და არ მიუთითოს ამგვარი ნართის დასათაურება და ღირებულება.

რკინის მწარმოებელი 7217 სექციის ქვეშ, რომელიც მას აწარმოებს წარმოშობის არმქონე რკინის ნაჭრებისგან, მეორე სვეტში მიუთითებს "რკინის ნაჭრები". როდესაც ეს მავთული გამოიყენება მანქანის პროდუქციისას, რომლისთვისაც წესი მოიცავს შეზღუდვას ყველა წარმოების არმქონე მასალისთვის, რომელიც გამოიყენება გარკვეული პროცენტულობის ღირებულებით, მესამე სვეტში მიეთითება წარმოშობის არმქონე ნაჭრების ღირებულება.

(4) "მასალების ღირებულება" ნიშნავს საბაჟო ღირებულებას იმ წარმოშობის არმქონე მასალების იმპორტირებისას, რომელიც გამოიყენება, ან, თუ იგი არ არის ცნობილი და ვერ განისაზღვრება, პირველი განსაზღვრადი ფასი, რომელიც გადაიხდება მასალებში [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)]. თითოეული გამოყენებული წარმოშობის არმქონე მასალის ზუსტი ღირებულება გამოითვლება საქონლის ერთ ერთეულზე, რომელიც გაწერილია პირველ სვეტში.

(5) "მთლიანი დამატებითი ღირებულება" ნიშნავს [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] ფარგლებს გარეთ აკუმულირებულ ხარჯებს, რაც მოიცავს მათზე დამატებული ყველა მასალის ღირებულებას. ზუსტი მთლიანი დამატებითი ღირებულება, რომელიც მიღებულია [მიუთითეთ შესაბამისი განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარე(ები)] ფარგლებს გარეთ, გამოითვლება საქონლის ერთ ერთეულზე, რომელიც გაწერილია პირველ სვეტში.

(6) ჩასვით თარიღები. მიმწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაციის მოქმედების პერიოდი ჩვეულებრივ არ სცდება 24 თვეს და ექვემდებარება განმცხადებელი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყების მიერ გაწერილ პირობებს, სადაც შემუშავდა მიმწოდებლის გრძელვადიანი დეკლარაცია.

[1] OJECL302, 15.11.1985, p.23.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 04/30/2023

Views: 6215

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.